Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhannu a Chefnogaeth

Wrth bwy y gallaf i adrodd am rywbeth sydd wedi digwydd?

Gallwch siarad am unrhyw fath o drais rhywiol, aflonyddu, troseddau casineb neu unrhyw brofiad arall tebyg oedd yn annerbyniol i chi wrth ein Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr sydd wedi’i hyfforddi’n arbennig i ymdrin â sefyllfaoedd fel hyn a gall roi cyngor a chefnogaeth arbenigol i chi.

Efallai y byddech hefyd yn teimlo’n gyfforddus siarad am ddigwyddiad wrth Diwtor Personol, Uwch Warden Neuadd neu aelod o staff yn y Gwasanaethau Myfyrwyr neu Undeb y Myfyrwyr. Os nad ydynt eisoes wedi cael hyfforddiant ar sut i ymateb i ddatgeliadau o drais rhywiol, aflonyddu neu droseddau casineb, byddant yn eich rhoi mewn cyswllt â’r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr neu ag aelod o’n Tîm Ymateb i Ddatgeliadau er mwyn i ni gael sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth orau posibl.

Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr – Helen Munro
Ebost: h.munro@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 388021
Gwasanaethau Myfyrwyr – Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
(Mae’r dderbynfa ar agor rhwng 9 a 5 o ddydd Llun i ddydd Gwener).
Ffôn: 01248 382024

Ffurflen Adrodd a Chefnogaeth

Drwy lenwi’r ffurflen hon, gellwch ddweud wrthym yn gyfrinachol ynghylch trais rhywiol, aflonyddwch neu drosedd casineb yr ydych wedi’i brofi. Bydd y wybodaeth yn cael ei hanfon at aelod hyfforddedig o’n tîm cefnogi myfyrwyr, a byddant yn cysylltu gyda chi i gynnig cefnogaeth a chyngor cyfrinachol.

Nid yw llenwi’r ffurflen hon yn golygu eich bod yn rhoi gwybod am fater yn ffurfiol i’r Brifysgol. Bydd yr aelod staff yn trafod y gwahanol ddewisiadau adrodd ffurfiol gyda chi fel rhan o’r gefnogaeth rydym yn ei darparu, a dim ond yn cymryd camau ffurfiol yn unig, yn dilyn y trafodaethau hyn, os mai dyna yw eich dymuniad.

Rhyw:

A fyddech cystal â dweud wrthym yn fyr am y materion yr hoffech siarad â ni yn eu cylch. Nid oes raid i chi fynd i fanylder, a phe bai’n well gennych aros nes y gellwch siarad yn uniongyrchol ag aelod staff, gadewch yr adran hon yn wag:

Bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted ag sy’n bosibl ac yn gwneud trefniadau i gwrdd â chi i drafod y materion ymhellach.

Byddwn yn defnyddio’r manylion a ddarperir yn y ffurflen hon i gysylltu gyda chi i drafod y materion yr ydych yn rhoi gwybod amdanynt.

Beth fyddwn ni’n ei wneud?

Byddwn yn gwrando ar eich pryderon, yn eich cynorthwyo i gael mynediad at gefnogaeth briodol ac yn gwneud yn siŵr bod eich anghenion yn cael eu diwallu ar unwaith. Gallwn eich helpu i gael mynediad at wasanaethau lleol a chenedlaethol a all roi rhagor o gyngor a chymorth arbenigol i chi.

Byddwn yn dweud wrthych am y gwahanol opsiynau sydd gennych o ran adrodd am ddigwyddiad er mwyn eich helpu i wneud y penderfyniad sydd orau i chi. Drwy ddweud wrthym am ddigwyddiad neu broblem, nid ydych yn ymrwymo ar unwaith i unrhyw gamau gweithredu penodol felly byddwn hefyd yn gwneud yn siŵr mai chi sy’n rheoli beth sy’n digwydd nesaf.

Mae’r taflen hon gyda mwy o wybodaeth ar ein bolisi trais rhywiol.

Mae'r taflen hon gyda mwy o wybodaeth ar ein bolisi a chanllawiau cydraddoldeb trawsryweddol.

Os ydych yn poeni am eich diogelwch personol ar unrhyw adeg gallwch:

  • Ffonio Adran Ddiogelwch y Brifysgol ar 01248 382795 neu 333 o ffôn mewnol
  • Ffonio’r Heddlu’n uniongyrchol drwy ddeialu 999 mewn argyfwng neu 101 os nad yw’n argyfwng
  • ⁠Ofyn i aelod o staff wneud hyn ar eich rhan