Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rydym yn Gwerthfawrogi Hunaniaeth

Myfyrwyr LHDT

Yma ym Mangor, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn croesawu pob myfyriwr sy'n arddel hunaniaeth lesbiaidd, hoyw, deurywiol, draws +. Rydym yn anelu i ddarparu man diogel i chi fynegi eich cyfeiriadedd rhywiol ac/neu eich hunaniaeth rhywedd yn llawn.

Mae Bangor wedi ymrwymo i hyrwyddo amgylchedd diogel a chefnogol lle na cheir unrhyw aflonyddu na gwahaniaethu. Rydym eisiau i fyfyrwyr LHDT+ gael y profiad gorau posib yn y brifysgol a mynegir hynny yn ein polisi Polisi Aflonyddu Myfyrwyr ac ein Polisi a Chanllawiau Cydraddoldeb Trawsryweddol i Fyrfyrwyr. Ewch i'n gwe-dudalen Rhannu a Chefnogaeth am ragor o wybodaeth.

Beth yw LHDT?

Mae LHDT yn sefyll am Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol, ac ynghyd â Heterorywiol maent yn disgrifio cyfeiriadedd rhywiol pobl neu eu hunaniaeth o ran rhywedd. Tra bod y termau hyn yn cael eu defnyddio'n gyffredin, nid yw pawb yn uniaethu ag unrhyw un o'r categorïau, felly mae Prifysgol Bangor yn cydnabod hawl yr unigolyn i ddewis ei hunaniaeth.

Termau cyffredin

Lesbiaidd - Gellir ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywun sy'n hunan-ddiffinio fel merch ac sy'n teimlo atyniad rhywiol a/neu ramantaidd at eraill sy'n hunan-ddiffinio fel merch.

Hoyw - Gellir ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywun sy'n hunan-ddiffinio fel dyn ac sy'n teimlo atyniad rhywiol a/neu ramantaidd at eraill sy'n hunan-ddiffinio fel dyn.

Deurywiol - Gellir ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywun sy'n teimlo atyniad rhywiol a/neu ramantaidd at ddynion a merched.

Trawsryweddol - Gellir ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywun nad yw'n hunan-ddiffinio â'r rhyw a bennwyd iddo/iddi ar enedigaeth neu nad yw'n uniaethu â chategorïau deuaidd gwryw a benyw.

Hunaniaeth o ran Rhywedd - yn cyfeirio at a yw rhywun yn teimlo eu bod yn wryw, yn fenyw, neu'n peidio ag uniaethu â chategorïau deuaidd rhyw (ni waeth pa rywedd a bennwyd iddo/iddi adeg eu geni).

Efallai y bydd y diagram hwn o'r wefan 'It's Pronounced Metrosexual' yn eich helpu i ddeall rhywedd.