Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Trais Rhywiol, Aflonyddu a Throseddau Casineb

Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr

Diweddariad Covid-19

P'un a ydych chi'n aros ym Mangor neu wedi dychwelyd i'ch tref neu wlad enedigol, cewch ddefnyddio'n gwasanaethau a'n hadnoddau ni, gan gynnwys siarad â'n Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiad, a chael atebion i'ch cwestiynau - edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Mae dal modd cysylltu â Helen ar e-bost a byddwn yn ateb yn syth inclusive@bangor.ac.uk

Os hoffech chi wneud apwyntiad gyda Helen, cewch drefnu apwyntiad ar-lein trwy e-bostio inclusive@bangor.ac.uk  Bydd gennym slotiau apwyntiadau ar gael bob dydd o'r wythnos i sicrhau bod gennych gefnogaeth trwy'r semester ac yn ystod misoedd yr haf. Bydd eich apwyntiad yn cael ei gynnal trwy Microsoft Teams, sydd ar gael trwy eich cyfrif myfyriwr teams.microsoft.com Bydd Helen mewn cyswllt ymlaen llaw i drefnu. Gellir cynnal cyfarfodydd gyda neu heb fideo, yn dibynnu ar eich dewis.

Dylai aelodau staff sy'n ceisio gwybodaeth am drais rhywiol, aflonyddu, troseddau casineb, neu hiliaeth ymweld a'r Tudalennau Gwybodaeth Staff.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chefnogol lle caiff pob myfyriwr ei drin ag urddas a pharch er mwyn i chi allu byw ac astudio mewn amgylchedd cefnogol, sy’n eich galluogi i fod yn chi eich hun, i fanteisio ar bob cyfle ac i gyrraedd eich potensial llawn.

Credwn na ddylai unrhyw fyfyriwr brofi trais rhywiol, aflonyddu na throseddau casineb o unrhyw fath ac nad yw hynny’n rhan arferol o brofiad myfyrwyr. Os ydych chi’n profi unrhyw fath o drais rhywiol, aflonyddu neu droseddau casineb, gallwn ddarparu lle diogel a chyfrinachol i chi, lle na chewch eich barnu, er mwyn siarad am beth sydd wedi digwydd a byddwn yn eich cefnogi i symud ymlaen ym mha bynnag ffordd y teimlwch chi sydd orau i chi.

I gael mwy o wybodaeth am bwnc penodol, gweler ein taflenni ar-lein.

Trais Rhywiol - Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Cod Ymddygiad y Myfyrwyr

Seibrfwlio - Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Cydraddoldeb Trawsrywiol i Fyfyrwyr

Diogelu eich Cyfrifion Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn cymryd pob adroddiad o ddifrif ac mae ein Polisi Aflonyddu Myfyrwyr ein Polisi Trais Rhywiol a'n Polisi a Chandllawiau Cydraddoldeb Trawsryweddol i Fyrfyrwyr yn hyrwyddo diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr.

Dweud wrth rywun am Drais Rhywiol, Aflonyddu a Throseddau Casineb

Os ydych yn poeni am eich diogelwch personol ar unrhyw adeg gallwch:

  • Ffonio Adran Ddiogelwch y Brifysgol ar 01248 382795 neu 333 o ffôn mewnol.
  • Ffonio’r Heddlu’n uniongyrchol drwy ddeialu 999 neu gallwch ofyn i aelod o staff wneud hyn ar eich rhan.