Trais Rhywiol, Aflonyddu a Throseddau Casineb - Rhannu a Chefnogaeth

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chefnogol lle caiff pob myfyriwr ei drin ag urddas a pharch er mwyn i chi allu byw ac astudio mewn amgylchedd cefnogol, sy’n eich galluogi i fod yn chi eich hun, i fanteisio ar bob cyfle ac i gyrraedd eich potensial llawn.

Credwn na ddylai unrhyw fyfyriwr brofi trais rhywiol, aflonyddu na throseddau casineb o unrhyw fath ac nad yw hynny’n rhan arferol o brofiad myfyrwyr. Rydym yn cymryd pob adroddiad o ddifrif ac mae ein Polisi Aflonyddu Myfyrwyr ein Polisi Trais Rhywiol a'n Polisi a Chandllawiau Cydraddoldeb Trawsryweddol i Fyrfyrwyr yn hyrwyddo diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr.

Os ydych chi’n profi unrhyw fath o drais rhywiol, aflonyddu neu droseddau casineb, gallwn ddarparu lle diogel a chyfrinachol i chi, lle na chewch eich barnu, er mwyn siarad am beth sydd wedi digwydd a byddwn yn eich cefnogi i symud ymlaen ym mha bynnag ffordd y teimlwch chi sydd orau i chi.

Dweud wrth rywun am Drais Rhywiol, Aflonyddu a Throseddau Casineb

Os ydych yn poeni am eich diogelwch personol ar unrhyw adeg gallwch:

  • Ffonio Adran Ddiogelwch y Brifysgol ar 01248 382795 neu 333 o ffôn mewnol.
  • Ffonio’r Heddlu’n uniongyrchol drwy ddeialu 999 neu gallwch ofyn i aelod o staff wneud hyn ar eich rhan.