Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darlithydd yn ennill gwobr genedlaethol am ymchwil i ffug lysoedd barn

Yng nghynhadledd flynyddol yr Association of Law Teachers, a gynhaliwyd yn gynharach y mis hwn ym Mhrifysgol Portsmouth, fe wnaeth Stephen Clear, Darlithydd yn y Gyfraith a Chydlynydd Ffug Lysoedd Barn Ysgol y Gyfraith Bangor, ennill gwobr bwysig Stan Marsh. Cipiodd Stephen y wobr am ei gyflwyniad poster gyda'r teitl: "Is This the Real Life, Is This Just Fantasy? Mooting, Employability and Expectations."Stephen yn derbyn ei wobr gan Robert Hiscocks, Trysorydd yr Association of Law TeachersStephen yn derbyn ei wobr gan Robert Hiscocks, Trysorydd yr Association of Law Teachers

Sefydlwyd yr Association of Law Teachers (ALT) 52 mlynedd yn ôl a bellach mae'n gymuned ryngwladol uchel ei pharch o academyddion, gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy'n ymwneud ag ymchwil ym maes addysg y gyfraith. Amcan y grŵp yw annog a dathlu rhagoriaeth ym maes dysgu'r gyfraith, a rhannu'r ddealltwriaeth honno i gynulleidfa ehangach a thrwy hynny wella ymarfer y gyfraith. 

Thema'r gynhadledd eleni oedd 'Foundations and Futures' a daeth academyddion ac ymarferwyr o Loegr, Cymru, Yr Alban, Iwerddon, Canada, Seland Newydd, Awstralia a Hong Kong ynghyd. Yn ystod y ddau ddiwrnod o ddigwyddiadau cyflwynodd llawer ohonynt bosteri a phapurau.

Cyflwynir Gwobr Stan Marsh am y papur gorau a'r poster gorau. Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Stephen am ei boster ac fe'i canmolwyd am ei sylfaen bedagogaidd helaeth, ei ddylunio atyniadol, a'i ymdriniaeth â syniadau a negeseuon ymchwil. Bydd ei ddarganfyddiadau ynghylch disgwyliadau a phrofiadau israddedigion o gymryd rhan mewn ffug lysoedd mewn prifysgol - a sut mae hynny'n siapio eu dyheadau gyrfa - yn awr yn cael eu paratoi i'w cyhoeddi.

Cyflwynwyd ei wobr i Stephen ar fwrdd HMS Warrior (cyn long ryfel 40 gwn a yrrid gan stêm) gan Robert Hiscocks, Trysorydd y Gymdeithas a Phennaeth Sicrhau Ansawdd a Chydymffurfio Academaidd yn BPP Law School, Llundain. Ymysg y rhai a oedd yn bresennol yn y seremoni wobrwyo roedd un o fargyfreithwyr mwyaf adnabyddus y wlad ym maes 'camweinyddu  cyfiawnder', sef Michael Mansfield QC. Mae wedi gweithredu fel cwnsel i deulu Stephen Lawrence, teuluoedd Cwest Hillsborough, dioddefwyr Ymchwiliad Bloody Sunday, achosion McLibel a'r cwest i farwolaeth y Dywysoges Diana.

Yn ystod y gynhadledd, fe wnaeth Stephen hefyd gyflwyno papur gyda Dr Marie Parker, Darlithydd yn y Gyfraith, ar ddisgwyliadau myfyrwyr rhyngwladol a chartref wrth iddynt astudio'r gyfraith mewn prifysgol.  Fe wnaeth y papur yma 'Home v International Law Student Expectations: Understanding and Embracing Internationalisation within the Classroom to Facilitate Peer-to-Peer Learning’, hefyd gyrraedd y camau terfynol am y Wobr Papur Gorau ac fe'i canmolwyd gan y cynadleddwyr. 

Meddai'r Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Bangor:

"Mae'r wobr yma i Stephen ac i Ysgol y Gyfraith Bangor yn cydnabod y camau enfawr sydd wedi digwydd yn nhechnegau ffug lysoedd ac ymchwil i'r maes yma ym Mangor. Rydym wedi cynnal dwy rownd o'r Ffug Lys Ewropeaidd yn y gorffennol ac erbyn hyn mae gennym ystafell lys benodedig gyda'i chyfleusterau rhithwir i gynnal ffug lysoedd barn. Mae Stephen a'i gydweithwyr yn parhau i hyfforddi timau gyda llwyddiant cynyddol, yn ogystal ag astudio'r grefft o gymryd rhan mewn ffug lysoedd a chyfrannu at ddatblygiad personol ac academaidd y myfyrwyr dan sylw. 

"Wrth roi'r wobr hon i Stephen mae'r National Association of Law Teachers yn cydnabod ei ddoniau eithriadol ym maes ffug lysoedd ac mae'n dderbynnydd hynod deilwng o'r wobr eleni."

Wrth sôn am lwyddiant Stephen a Marie yn trafod ymchwil arloesol i addysgu yn y gynhadledd, ychwanegodd: 

"Mae'r fath gydnabyddiaeth i ddarlithwyr Bangor mewn cynulliad rhyngwladol mor bwysig o academyddion yn tystio i ansawdd uchel yr ymchwil i addysgu sy'n digwydd o fewn Ysgol y Gyfraith Bangor." 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2017