Ysgol Seicoleg Bangor – Ymchwil sy’n cael Effaith

Mae’r ymdrech i ddeall y meddwl a’r ymennydd dynol yn un o’r sialensiau mwyaf ar gyfer gwyddoniaeth. Mae ymchwil i feysydd iaith, gwybyddiaeth, gweithredu, emosiwn, ymddygiad cymdeithasol, dirnadaeth ac iechyd y corff a’r meddwl yn hollbwysig, o ran hyrwyddo ein dealltwriaeth o ymddygiad dynol, a hefyd o ran hyrwyddo’r gwaith o ailsefydlu pobl sy’n dioddef yn sgil anaf neu afiechyd neu afiechyd ac o ofalu amdanynt.

O’r herwydd, mae ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg yn anelu at hyrwyddo gwyddoniaeth gymhwysol ac uwch fel ei gilydd; rydym yn ceisio deall cysylltiadau sylfaenol rhwng ymennydd ac ymddygiad, a chyfrannu’n uniongyrchol at iechyd a lles y gymuned. Mae gan yr Ysgol hanes ymchwil o dwf a chyrhaeddiad rhyfeddol, gan gyrraedd y safonau uchaf o ran addysgu, ac ennill marciau uchel dros ben yng nghanlyniadau RAE 2001 a 2008 ac yn fwy diweddar yn REF 2014.