Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd a Lles

Gall bod yn weithgar yn gorfforol rwystro datblygiad clefydau cardiofasgwlaidd, ac amrywiaeth o glefydau eraill cronig yn cynnwys pwysedd gwaed uchel, clefyd y siwgr, gordewdra, clefydau'r esgyrn a chymalau, rhai canserau. Ymhellach gall gweithgarwch corfforol rheolaidd wella gweithgaredd yr ymennydd dros oes. Er gwaetha'r wybodaeth hon, mae dros 20 miliwn o bobl ym Mhrydain, yn cynnwys un filiwn o oedolion yng Nghymru, yn gorfforol anweithgar.

Mae ein hymchwil Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd a Lles yn canolbwyntio ar wella'r wybodaeth a dealltwriaeth o effeithiau gweithgarwch corfforol rheolaidd, diffyg gweithgarwch corfforol ac ymddygiad eisteddog ar iechyd a lles. Mae gennym arbenigedd gyda'r gorau yn y byd yn y meysydd blaenoriaeth ymchwil canlynol:

 • Archwaeth ac iechyd metabolaidd
 • Iechyd fasgwlar a phwysedd gwaed
 • Iechyd cyhyrysgerbydol
 • Ymarfer corff mewn poblogaethau clinigol
 • Ysgogiad ymarfer
 • Gweithgareddau echddygol a llythrennedd corfforol 

Mae ein harbenigedd yn ein galluogi i integreiddio sbectrwm eang o dechnegau ymchwil ffisiolegol, biocemegol a seicolegol gyda'r prif amcan o wella iechyd a lles i genedlaethau heddiw a chenedlaethau'r dyfodol drwy weithgarwch corfforol.

Gwylio: Lansio Canolfan PAWB

Cymerwch olwg ar uchafbwyntiau o agoriad swyddogol y Ganolfan PAWB.

Canolfan PAWB

Mae Prifysgol Bangor wedi buddsoddi £1m mewn darpariaeth newydd sy'n cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf. Dyma'r Ganolfan Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd a Lles (Canolfan PAWB Centre), sydd yn rhan o'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, sydd wedi ennill bri'n rhyngwladol.

Mae dau labordy ffisioleg ymarfer newydd, lle'r ymchwilir i'r ffordd mae'r corff dynol yn gweithredu, yn ogystal â labordy dysgu mawr newydd, yn ymestyn a chyfnerthu adnoddau dysgu ac ymchwil presennol yr Ysgol.  Mae'r rhain yn ymdrin â'r amrywiaeth o fuddion iechyd a geir drwy ymarfer a gweithgarwch corfforol a hefyd yn ymchwilio i berfformiad, chwaraeon ac amgylcheddau eithafol.

Mae'r lle newydd, hynod hyblyg hwn, yn adnodd ychwanegol pwysig i fyfyrwyr ac ymchwilwyr yr Ysgol a bydd yn canolbwyntio'n bennaf ar ffisioleg ac adsefydlu. 

Roedd Yr Athro Tim Woodman, Athro yng Ngwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer yn awyddus iawn i bwysleisio hynny: 

"Mae'r estyniad newydd hwn yn sicrhau'r profiad dysgu gorau i fyfyrwyr drwy leoli'r ystafelloedd dysgu newydd â'r labordai profion ffisiolegol ac adsefydlu gyda'i gilydd.  Mae hyn yn cadarnhau'r cysylltiad anhepgor rhwng y gwaith ymchwil a gyflawnir gan yr Ysgol a'i gweithgareddau addysgu. Bydd y labordai newydd yn sicrhau bod yr Ysgol yn parhau i gynnig amgylchedd rhagorol ar gyfer ymchwil ffisiolegol a datblygiad myfyrwyr.

Dywedodd Dr Peter Higson, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hyn am agoriad y Labordai:  

“Mae'r Ysgol yn gwneud ymchwil ragorol ac mae ganddi gysylltiadau helaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac mae'n cyfrannu at ei ymdrechion ymchwil trwy weithgareddau ar y cyd. Bydd y labordai'n galluogi i'r gweithgarwch ar y cyd hwn ymdrin yn well â heriau iechyd a lles penodol y mae poblogaeth Cymru, a phoblogaeth y byd, yn eu hwynebu.

Roedd amryw o ymchwilwyr a myfyrwyr yn arddangos eu gwaith. 

Yn eu plith oedd yr Athro Jamie Macdonald, Pennaeth Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer o grŵp ymchwil yr Ysgol i amgylcheddau eithafol.  Mae’n egluro fel a ganlyn:

"Bum yn arddangos beic ymarfer sydd wedi'i gynllunio'n arbennig i'w ddefnyddio mewn uned haemodialysis.  Mae ar gleifion gydag afiechyd cronig cam pump ar yr arennau angen triniaeth reolaidd lle maent yn cael eu cysylltu wrth aren artiffisial i dynnu cynnyrch gwastraff a hylif gormodol o'u cyrff.  Mae'r driniaeth hon yn digwydd mewn uned haemodialysis dair gwaith yr wythnos am oddeutu pedair awr.  Yn ystod y driniaeth mae'n rhaid i'r claf eistedd ar gadair.  Mae ein beic ymarfer sydd newydd ei gynllunio yn galluogi i'r cleifion hyn ymarfer yn ystod eu triniaeth. Mae'n cynyddu eu gweithgaredd corfforol a gobeithio'n gwella ansawdd eu bywydau."

Roedd Dr Aamer Sandoo, darlithydd mewn ffisioleg cardiofasgwlaidd ac ymchwilydd yn grŵp ymchwil Iechyd, Ymarfer ac Adferiad yr Ysgol, yn dangos sut mae'n defnyddio uwchsain cydraniad uchel i archwilio pa mor iach yw'r pibellau gwaed mawr.  Defnyddir uwchsain yn gyffredin mewn ymchwil glinigol i ddeall mwy am y prosesau biolegol sy'n achosi afiechyd y galon. Mae Dr Sandoo wedi cyhoeddi ei waith yn helaeth, gan ddefnyddio'r dulliau diweddaraf o asesu cyflwr pibellau gwaed mewn cleifion gyda chrydcymalau gwynegol, canser y fron ac afiechydon hunanimiwn eraill.

Mae arddangosiadau eraill yn adlewyrchu'r ystod eang o ymchwil gyfredol mewn meysydd yn cynnwys diffyg anadl (apnea) wrth gysgu, effaith blas melys ar gyfradd curiad y galon a gwaith ar weithrediad cyhyr y pen-glin. 

Oriel Lluniau

Professor John G Hughes, Vice-Chancellor reminded the invited audience of the School’s pedigree and of the national and international expertise of its leading researchers.
Professor John G Hughes, Vice-Chancellor reminded the invited audience of the School’s pedigree and of the national and international expertise of its leading researchers.
During his speech, Gary Doherty, Chief Executive of Betsi Cadwaladr University Health Board highlighted a few examples of how the partnership between BCUHB and SSHES has delivered successful outcomes for research, education and training.
During his speech, Gary Doherty, Chief Executive of Betsi Cadwaladr University Health Board highlighted a few examples of how the partnership between BCUHB and SSHES has delivered successful outcomes for research, education and training.
Jamie Macdonald demonstrates his research to Dr Mahdi Jibani, Consultant Nephrologist at BCUHB, Gary Doherty, Vice Chancellor, Prof John G Hughes, Prof Nichola Callow, Dean of the College of Health and Behavioural Sciences and head of School, Prof Tim Woodman.
Jamie Macdonald demonstrates his research to Dr Mahdi Jibani, Consultant Nephrologist at BCUHB, Gary Doherty, Vice Chancellor, Prof John G Hughes, Prof Nichola Callow, Dean of the College of Health and Behavioural Sciences and head of School, Prof Tim Woodman.
Dr Aamer Sandoo, a Lecturer in Cardiovascular physiology shows Prof Nichola Callow how he uses ultrasound to examine the health of large blood vessels, with student Tom Jones posing as a patient.
Dr Aamer Sandoo, a Lecturer in Cardiovascular physiology shows Prof Nichola Callow how he uses ultrasound to examine the health of large blood vessels, with student Tom Jones posing as a patient.
Dr Hans-Peter Kubis, a senior lecturer in Physiology is testing the effect of a sweet taste on heart-rate, with PhD students Tamam Albewi and student Mike Zurawlew on the running machine.
Dr Hans-Peter Kubis, a senior lecturer in Physiology is testing the effect of a sweet taste on heart-rate, with PhD students Tamam Albewi and student Mike Zurawlew on the running machine.
PhD student Majid Alenezi is investigating knee muscle strength to learn more about progressive knee osteoarthritis.
PhD student Majid Alenezi is investigating knee muscle strength to learn more about progressive knee osteoarthritis.