Mae cofrestru nawr ar agor ar gyfer y digwyddiadau hyfforddi WISERD canlynol fydd yn cael eu cynnal ym Mangor yn ystod mis Mai

1 Mai 2019: Dydd Mercher 1 Mai: Dulliau cymysg

14 Mai 2019: Defnyddio PorthData WISERD i ddod o hyd i ddata ar gyfer ymchwil

20 Mai 2019: Rhaglennu a chodio â SpSS a Stata

21 Mai 2019: Delweddu data â Stata

Dydd Mercher 1 Mai: Dulliau cymysg

Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn i ymchwilwyr a arweinir gan yr Athro Martina Feilzer, Prifysgol Bangor, yn cynnig ymgysylltu ymarferol uwch â materion sy’n ymwneud ag ymchwil dulliau cymysg (MMR). Bydd yn trafod y paradeimau sy’n sail i MMR, yn amlinellu rhai o’r egwyddorion i’w hystyried - dylunio ymchwil, triongli, dadansoddi - a chynnig y cyfle i ddefnyddio cymysgedd o ddata meintiol ac ansoddol i edrych ar fanteision a chyfyngiadau MMR.

Mae’r gweithdy wedi’i ddylunio i fyfyrwyr PhD ac ECRs sy’n gweithio gyda ffynonellau data cymysg, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n ystyried cymysgu ffynonellau data.

Bydd y drafodaeth ar ddadansoddi data, triongli ayyb. yn cael ei chyflwyno drwy ddefnyddio data arolwg a chyfweliadau yn ogystal â data cyd-destunol – byddai bod yn gyfarwydd â SpSS o fantais.

Mae nodau’r gweithdy yn cynnwys:-

  • Cyflwyniad i werth ymchwil dulliau cymysg
  • Cyflwyniad i’r paradeimau sy’n sail i ymchwil dulliau cymysg
  • Amlinelliad o ystyriaethau wrth ddylunio ymchwil dulliau cymysg, dadansoddi a thriongli data o ffynonellau data meintiol ac ansoddol
  • Y cyfle i ddefnyddio data meintiol ac ansoddol
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o fanteision a chyfyngiadau ymchwil dulliau cymysg

Mae papur Martina ar bragmatiaeth ac ymchwil dulliau cymysg wedi cael ei ddyfynnu’n eang ar draws ystod o ddisgyblaethau ac mae hi’n adolygu papurau ac ymchwil sy’n seiliedig ar ymchwil dulliau cymysg yn rheolaidd.

Feilzer, M.Y. (2010). Doing mixed methods research pragmatically – implications for the rediscovery of pragmatism as a research paradigm. Journal of Mixed Methods Research, Vol 4(1), 6-16

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich presenoldeb defnyddiwch y ddolen ganlynol -  https://www.eventbrite.co.uk/e/wiserd-tcb-dulliau-cymysg-wiserd-tcb-mixed-methods-tickets-58786721667

Dydd Mawrth 14 Mai - Defnyddio PorthData WISERD i ddod o hyd i ddata ar gyfer ymchwil

Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn cyflwyno PorthData WISERD- teclyn rhad ac am ddim sy’n helpu ymchwilwyr i ddod o hyd i ddata sy’n ymwneud â Chymru a’i ddefnyddio. Mae’r hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig, ymchwilwyr neu ymarferwyr proffesiynol fel llunwyr polisi neu weithwyr yn y trydydd sector.

Mae’r PorthData yn galluogi defnyddwyr i ddod o hyd i ddata (ar ffurf mapiau) a’i ddefnyddio. Daw’r data hwn o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau gan gynnwys iechyd, addysg, iaith, cyflogaeth, yn ogystal â data cymdeithasol-economaidd a demograffig. Mae’r ffynonellau data yn cynnwys Swyddfa’r Ystadegau Gwladol (e.e. Cyfrifiad 2011), Llywodraeth Cymru, arolygon penodol, a data a gasglwyd gan ymchwilwyr y Brifysgol ar brosiectau a ariennir.

 Dewch i ddysgu sut i:

1. Ddefnyddio’r PorthData i ddod o hyd i ddata ymchwil

2. Cael gafael ar ddata cymdeithasol ac economaidd sydd ar gael gan lywodraethau Cymru a’r DU, a’i fapio

3. Mapio eich data eich hun o daenlenni a’i gyfuno â data arall er mwyn nodi patrymau

Bydd y sesiwn yn cynnwys astudiaethau achos sy’n dangos sut mae ymchwilwyr eraill wedi defnyddio’r PorthData i lywio’r ymchwil. Byddwch yn edrych ar ystod o sefyllfaoedd lle gallai’r PorthData fod o ddefnydd, a chewch y cyfle i edrych ar y PorthData dros eich hun.

Dewch â’ch data eich hun

Cewch ddod â’ch data eich hun gyda chi, ond nid oes rhaid i chi wneud hynny. Dylai’r data fod ar ffurf taenlen a chynnwys dynodwyr daearyddol (e.e. codau post neu enwau/codau ardaloedd daearyddol).

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich presenoldeb defnyddiwch y ddolen ganlynol  - https://www.eventbrite.co.uk/e/wiserd-tcb-defnyddio-porthdata-wiserd-i-ddod-o-hyd-i-ddata-ar-gyfer-ymchwil-wiserd-tcb-using-the-tickets-57518851433

Dydd Ilun 20 Mai -  Rhaglennu a chodio â SPSS a Stata

Dr Martijn Hogerbrugge o Brifysgol Caerdydd fydd yn arwain y ddau weithdy hanner diwrnod i ymchwilwyr. Gall y rhai sy’n cymryd rhan fynd i un sesiwn neu’r ddwy. Bydd angen cofrestru ar gyfer y ddwy.

Mae’r gweithdai wedi’u teilwra at ymchwilwyr sy’n:

Defnyddio SPSS, ond sydd wedi dibynnu ar y rhyngwyneb pwyntio-a-chlicio yn unig hyd yma

Dyheu am bontio o SPSS neu Excel i Strata wrth ddelweddu data meintiol

Gweithdy’r bore (tair awr)

Byddwn yn cyflwyno côd cystrawennol SPSS ac yn canolbwyntio ar greu a chofnodi data, cynnal dadansoddiadau sylfaenol a defnyddio gorchmynion SPSS fel ‘ailadrodd’, ‘dolennu’ a ‘fector’ i wneud y prosesu ailadroddus.

Gweithdy’r prynhawn (pedair awr)

Cyflwynir y codau cystrawennol Strata/.do cyfatebol ar gyfer creu a chofnodi data, a chaiff gorchmynion defnyddiol nad ydynt ar gael yn SPSS eu hamlinellu. Trafodir y tri lluniad rhaglennu ar gyfer prosesu ailadroddus.

Noder, mae lleoedd yn brin, a bydd angen i ni flaenoriaethu’r rhai sy’n bwriadu mynd i’r gweithdy Delweddu data â Stata drannoeth.

 I archebu lle ar y cwrs hwn, cofrestrwch gan ddefnyddio - https://www.eventbrite.co.uk/e/wiserd-tcb-rhaglennu-a-chodio-a-spss-a-stata-bangor-wiserd-tcb-programming-and-coding-in-spss-and-tickets-58375569901

Dydd Mawrth 21 Mai - Delweddu data â Stata 

Dr Martijn Hogerbrugge o Brifysgol Caerdydd fydd yn arwain y cwrs diwrnod hwn, ac yn cynnig trosolwg manwl o alluoedd Stata i blotio graffiau.

Gan bydd y gweithdy hwn yn dibynnu’n drwm ar ddefnyddio ffeiliau .do Stata, anogir y rhai nad ydynt wedi defnyddio Stata o’r blaen i fynd i’r gweithdy a gynhelir y diwrnod o’r blaen.

Caiff enghreifftiau o ddelweddu data ar gyfer amrywiaeth o strwythurau data eu dangos. Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu cynhyrchu graffiau defnyddiol, cadarn a chymhleth drwy ddefnyddio patrymau atgynhyrchadwy.

I archebu lle ar y cwrs hwn, cofrestrwch gan ddefnyddio - https://www.eventbrite.co.uk/e/wiserd-tcb-delweddu-data-a-stata-bangor-wiserd-tcb-data-visualization-using-stata-bangor-tickets-58375962074

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2019