Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Oes rhaid i mi ddarparu prawf o fy nghymwysterau?

 

Bydd disgwyl i fyfyrwyr newydd y gofynnwyd iddynt ddarparu tystysgrifau o'u cymwysterau academaidd at ddibenion dilysu (bydd hyn wedi ei nodi'n benodol yn y llythyr cynnig lle ffurfiol) ddod â'r tystysgrifau gwreiddiol (neu gopïau  dilys) i'w harchwilio yn ystod  digwyddiadau gwirio pwy ydych chi  os ydych yn fyfyriwr llawn-amser yn astudio ar gampws Bangor. I fyfyrwyr rhan amser neu ddysgu o bell y ffordd fwyaf cyfleus i chi wneud hyn fyddai naill ai i chi anfon copi dilys o’ch tystysgrif Gradd wedi ei hardystio a’i stampio fel copi gwir o’r gwreiddiol gan Gofrestrydd y Brifysgol y bu i chi raddio ohoni neu swyddog cyfreithiol/llywodraethol arall, neu drawsgrifiad swyddogol wedi ei gyhoeddi gan y Brifysgol. Dylid eu hanfon i’r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr, Llawr 1af, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG.  Peidiwch ag anfon eich tystysgrif gradd wreiddiol drwy’r post. Sylwer nad yw llungopïau heb eu dilysu o dystysgrifau yn dderbyniol. Rhaid cael cyfieithiadau wedi'u hardystio lle nad yw'r ddogfennaeth wreiddiol yn Gymraeg nac yn Saesneg.

Os na allwch ddangos tystiolaeth o'ch cymwysterau efallai na chewch gwblhau'r broses gofrestru. 

Os ydych yn fyfyriwr sy'n parhau gyda'ch astudiaethau ac rydych yn dal heb ddangos tystiolaeth o'ch cymwysterau,  dylech nodi ei bod yn un o amodau eich cofrestriad eich bod yn bodloni gofyniad matriciwleiddio'r brifysgol ac os byddwch yn methu â gwneud hyn gall eich cofrestriad gael ei ddiddymu ac y bydd eich tystysgrif derfynol yn cael ei dal yn ôl. Y ffordd fwyaf cyfleus i chi wneud hyn fyddai naill ai i chi anfon copi dilys o’ch tystysgrif Gradd wedi ei hardystio a’i stampio fel copi gwir o’r gwreiddiol gan Gofrestrydd y Brifysgol y bu i chi raddio ohoni neu gan swyddog cyfreithiol/llywodraethol arall, neu drawsgrifiad swyddogol wedi ei gyhoeddi gan y Brifysgol. Neu gellwch ddod â'r dystysgrif wreiddiol gyda chi i'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr, Llawr Cyntaf Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG i'w dilysu. Peidiwch ag anfon eich tystysgrif gradd wreiddiol drwy'r post.