Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaethau

Oriau Agor y Swyddfa / Cysylltiadau / Ymholiadau

Gellir trin pob ymholiad i fyfyrwyr sy'n ymwneud â Gweinyddu Myfyrwyr yn unrhyw un o'r Canolfannau Gweinyddu Myfyrwyr. Mae hyn yn golygu y gallwch ddefnyddio unrhyw Hwb Gweinyddiaeth, dim ots pa Ysgol yr ydych yn astudio gyda. Mae manylion cyswllt staff ar gael yma

O’r 23ain Mawrth 2020, bydd yr holl Hybiau Gweinyddiaeth Myfyrwyr ar gau i fyfyrwyr, ond bydd myfyrwyr yn gallu cysylltu â

staff ar-lein.  Mae holl gyfeiriadau e-bost gwasanaeth yn cael eu monitro, felly gall myfyrwyr ddefnyddio’r cyfeiriadau e-bost fel arfer ar ein tudalennau gwe a bydd staff Gweinyddiaeth Myfyrwyr yn ymateb.

Newid Manylion Cyswllt

Mae gwasanaethau ar gael ar-lein trwy fyMangor.
Gallwch wneud y canlynol:

  • rhoi gwybod i’r Brifysgol eich bod wedi newid eich cyfeiriad yn ystod y tymor.
  • rhoi eich cyfeiriad yn ystod y gwyliau i’r brifysgol.
  • rhoi gwybod i’r brifysgol eich bod wedi newid eich manylion cyswllt mewn argyfwng.
  • rhoi eich rhif ffôn symudol newydd i'r Brifysgol.
  • diweddaru eich cyfeiriad cartref parhaol gan mai i’r fan honno y caiff eich canlyniadau arholiad, gwybodaeth graddio a’ch tystysgrif eu hanfon. Sylwer mai dim ond i gyfeiriadau cartref parhaol y caiff tystysgrifau eu hanfon.

I ddefnyddio'r gwasanaethau hyn:

Newid Enw

Mae’n rhaid i unrhyw fyfyriwr sy’n rhoi gwybod i’r Brifysgol ei fod wedi newid ei enw, o ganlyniad i briodi, ysgaru, neu newid rhywedd, ddarparu dogfen wreiddiol yn dystiolaeth o’r enw cywir. Caiff y myfyriwr ei adnabod wrth yr enw hwnnw trwy gydol ei amser yn y Brifysgol. Caiff y ddogfen hon fod ar ffurf tystysgrif geni/priodas wreiddiol, pasbort neu weithred newid enw.

Os nad yw eich enw wedi ei sillafu’n gywir, neu os yw eich enw canol ar goll, etc. cysylltwch â'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr (Llawr 1af, Prif Adeilad y Celfyddydau) a dewch ag un o’r dogfennau ar y rhestr uchod gyda chi i brofi pwy ydych chi. Sylwer mai’r enw sydd gennym ar eich cyfer yn eich cofnod myfyriwr fydd yn ymddangos ar eich tystysgrif cymhwyster terfynol.

Dogfennaeth Cymwysterau

Os gwnaethoch chi raddio ar ôl Gorffennaf 2017 gyda naill ai gradd israddedig neu ôl-radd, byddwch yn derbyn ein Hadroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR). Mae'r HEAR yn disodli'r trawsgrifiad ar gyfer graddedigion o fis Gorffennaf 2017, a gellir ei weld yma. Gallwch hefyd rannu dogfennau eich cymwysterau â thrydydd partïon (fel cyflogwyr, sefydliadau eraill ac ati) trwy'r tab Cysylltiadau yn eich Dangosfwrdd Myfyriwr.

Os gwnaethoch chi raddio cyn mis Gorffennaf 2017 yna gellir cynhyrchu trawsgrifiad copi caled a dylech ddilyn y cyfarwyddiadau isod.

Cyhoeddir trawsgrifiadau copi caled swyddogol ar bapur pennawd gydag arfbais y Brifysgol i sicrhau dilysrwydd.

Gwasanaeth

Manylion

Ar gael i'w archebu o

Pris

Trawsgrifiadau Copi Caled

Cofnod o'r modiwlau a astudiwyd a'r marciau a gafwyd ar gyfer y rhaglen astudio gyfan. **

Fan Yma

£33 am y copi cyntaf + £3 y trawsgrifiad am gopïau ychwanegol.

Cadarnhad o Gymhwyster

Tystiolaeth eich bod wedi cael cymhwyster a dilysiad o ddosbarthiad y radd (os yw'n berthnasol).

Dim ond ar gael os cawsoch eich gradd gan Brifysgol Bangor.

Fan Yma

Yn rhad ac am ddim.

Tystysgrif Newydd

Os cawsoch chi radd Prifysgol Bangor.

Fan Yma

£37.

Tystysgrif Newydd

Os cawsoch chi radd Prifysgol Cymru.

Fan Yma

Gweler gwefan Prifysgol Cymru.

** Fel rheol, bydd ceisiadau trawsgrifio yn cael eu prosesu cyn pen 21 diwrnod, ond gall ceisiadau am drawsgrifiadau o gyrsiau israddedig a wnaed cyn 2002 a chyrsiau ôl-raddedig hyfforddedig a wnaed cyn 2004 gymryd mwy o amser gan fod angen cael gwybodaeth ychwanegol gan adrannau addysgu. Cyn i drawsgrifiadau ddod yn gyffredin yn y DU, dim ond am gyfnod o ddeng mlynedd academaidd y cadwyd rhai cofnodion cyrsiau, felly efallai na fyddwn yn gallu darparu trawsgrifiad ar gyfer rhai cyrsiau israddedig a wnaed cyn 2002 a chyrsiau ôl-raddedig hyfforddedig a wnaed cyn 2004. Mewn achosion o'r fath, bydd y Brifysgol yn darparu datganiad yn cadarnhau manylion y cymhwyster ynghyd â chadarnhad na ellir darparu trawsgrifiad.

Tystysgrifau Newydd - Prifysgol Bangor neu Brifysgol Cymru?

Bydd unrhyw fyfyriwr a raddiodd cyn 1 Awst 2009, wedi cael gradd Prifysgol Cymru.

Cynigiwyd yr opsiwn i unrhyw fyfyriwr a ddechreuodd (a gofrestrodd ar gyfer) ei gwrs cyn 1 Medi 2009, ac a oedd i fod i raddio ar ôl 31 Gorffennaf 2009, fel rhan o'r ail-gadarnhau presenoldeb yn flynyddol, i dderbyn cymhwyster Prifysgol Cymru neu gymhwyster Prifysgol Bangor. Os yw'r meini prawf uchod yn berthnasol i chi ac nid ydych yn siŵr pa radd a ddyfarnwyd i chi, cysylltwch â'r Swyddfa Cymwysterau i gadarnhau hyn cyn cyflwyno eich cais am dystysgrifau newydd.

Bydd unrhyw fyfyriwr a dderbyniwyd i'r brifysgol ac a gofrestrodd am y tro cyntaf o 1 Medi 2009 ymlaen yn derbyn gradd Prifysgol Bangor.