Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Oriau Agor y Swyddfa / Cysylltiadau / Ymholiadau

Gellir trin pob ymholiad i fyfyrwyr sy'n ymwneud â Gweinyddu Myfyrwyr yn unrhyw un o'r Canolfannau Gweinyddu Myfyrwyr (Prif Adeilad y Celfyddydau, Adeilad Wheldon, Eifionydd, Safle'r Normal neu Fron Heulog).

Yr oriau agor ywr:

Llun - Gwener, 0900-1700

Gellir gwneud ymholiadau tu allan i’r oriau yma drwy ebostio gweinyddiaeth-myfyrwyr@bangor.ac.uk

Newid Cyfeiriad

Mae gwasanaethau ar gael ar-lein trwy fyMangor.
Gallwch wneud y canlynol:

  • rhoi gwybod i’r Brifysgol eich bod wedi newid eich cyfeiriad yn ystod y tymor.
  • rhoi eich cyfeiriad yn ystod y gwyliau i’r brifysgol.
  • rhoi gwybod i’r brifysgol eich bod wedi newid eich manylion cyswllt mewn argyfwng.
  • rhoi eich rhif ffôn symudol newydd i'r Brifysgol.
  • diweddaru eich cyfeiriad cartref parhaol gan mai i’r fan honno y caiff eich canlyniadau arholiad, gwybodaeth graddio a’ch tystysgrif eu hanfon. Sylwer mai dim ond i gyfeiriadau cartref parhaol y caiff tystysgrifau eu hanfon.

I ddefnyddio'r gwasanaethau hyn:

Newid Enw

Mae’n rhaid i unrhyw fyfyriwr sy’n rhoi gwybod i’r Brifysgol ei fod wedi newid ei enw, o ganlyniad i briodi, ysgaru, neu newid rhywedd, ddarparu dogfen wreiddiol yn dystiolaeth o’r enw cywir. Caiff y myfyriwr ei adnabod wrth yr enw hwnnw trwy gydol ei amser yn y Brifysgol. Caiff y ddogfen hon fod ar ffurf tystysgrif geni/priodas wreiddiol, pasbort neu weithred newid enw.

Os nad yw eich enw wedi ei sillafu’n gywir, neu os yw eich enw canol ar goll, etc. cysylltwch â'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr (Llawr 1af, Prif Adeilad y Celfyddydau) a dewch ag un o’r dogfennau ar y rhestr uchod gyda chi i brofi pwy ydych chi. Sylwer mai’r enw sydd gennym ar eich cyfer yn eich cofnod myfyriwr fydd yn ymddangos ar eich tystysgrif cymhwyster terfynol.

Cais am Drawsgrifiad

Gellir gwneud cais am drawsgrifiad drwy lwytho’r ffurflen Cais am Drawsgrifiad i lawr naill ai ar ffurf [PDF] neu [MS Word], a llenwi’r ffurflen a’i phostio i:

Swyddfa Gwobrau
Gwasanaethau Myfyrwyr

Neuadd Rathbone
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DF

Fel arall, gellir anfon y ffurflen wedi ei llenwi fel atodiad drwy e-bost at y Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr (trawsgrifiadau@bangor.ac.uk)

Bydd rhifyn cyntaf trawsgrifiad am ddim. Codi’r tâl o £30 am drawsgrifiadau newydd. Codi’r tâl o £3 am gopïau ychwanegol y gofynnir amdanynt yr un pryd neu o fewn 30 diwrnod.

Ar ôl i ni dderbyn y ffurflen gais, os bydd tâl yn berthnasol, cewch eich hysbysu trwy e-bost fydd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i dalu.

Mae darpariaethau Deddf Gwarchod Data yn ein rhwystro rhag derbyn ceisiadau drwy e-bost neu dros y ffôn. Ni allwn roi unrhyw wybodaeth i drydydd parti (gan gynnwys teulu neu berthnasau) heb ganiatâd ysgrifenedig yr unigolyn dan sylw.

Mae’n rhaid i geisiadau gynnwys enw llawn ar adeg cofrestru, dyddiad geni, cwrs a astudiwyd a’r cymhwyster a gafwyd (gan gynnwys dosbarth y radd os yw’n berthnasol), dyddiad cwblhau neu raddio a llofnod.

Bydd trawsgrifiadau is-radd ar gyfer cyrsiau a ddilynwyd ar ôl modiwlareiddio (1990/91 ymlaen ar gyfer cyrsiau’r Gwyddorau, 1994/5 ymlaen ar gyfer y Celfyddydau) yn cynnwys teitl pob modiwl unigol yn ogystal â marc canrannol cyffredinol. Cyn y cyfnodau hyn, gallwn ddarparu meysydd pwnc cyffredinol yn unig gyda gradd gyffredinol.

Bydd trawsgrifiadau cyrsiau Ôl-radd a ddysgir fel arfer yn cynnwys rhestr o fodiwlau a gymerwyd yn ogystal â marciau/graddau a gafwyd. Fodd bynnag, oherwydd y bydd angen cael y wybodaeth hon gan adrannau unigol sy’n addysgu, bydd hyn yn dibynnu ar ba gofnodion sydd wedi cael eu cadw.

Bydd pob trawsgrifiad yn rhoi cadarnhad o ddyddiadau cofrestru a’r cymhwyster a gafwyd.

Bydd ceisiadau am drawsgrifiadau graddau cyntaf fel arfer yn cael eu prosesu o fewn 21 niwrnod. Mae’n bosibl y bydd trawsgrifiadau Diploma Addysg, Baglor Addysg a chyrsiau Ôl-radd a ddysgir yn cymryd yn hwy oherwydd bod angen cael gwybodaeth ychwanegol gan adrannau sy’n addysgu.