Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Oriau Agor y Swyddfa / Cysylltiadau / Ymholiadau

Bydd holl ymholiadau myfyrwyr am Gweinyddiaeth Myfyrwyr a Cofnodion Myfyrwyr yn cael eu trin yn y cownter ymholiadau ar y llawr cyntaf o Brif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor.

Bydd oriau agor y cownter:

Llun - Gwener, 0930-1230 a 1330-1630

Mae’r Swyddfa ar gau am ginio rhwng 12:30 a 13:30

Gellir gwneud ymholiadau tu allan i’r oriau yma fel a ganlyn:

Ffon: +44(0)1248 388484

Ebost:  student-admin@bangor.ac.uk

Cais am Drawsgrifiad

Pwysig: Nid oes rhaid i is-raddedigion sydd yn cymhwyso’r sesiwn yma gwblhau “Ffurflen Ceisio Trawsgrif” gan yr anfonir trawsgrifiadau prifysgol iddynt yn awtomatig cyn diwedd Medi.

Gellir gwneud cais am drawsgrifiad drwy lwytho’r ffurflen Cais am Drawsgrifiad i lawr naill ai ar ffurf [PDF] neu [MS Word], a llenwi’r ffurflen a’i phostio i:

Gweinyddiaeth Myfyrwyr
Cofrestrfa Academaidd
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Fel arall, gellir anfon y ffurflen wedi ei llenwi drwy ffacs i (01248) 370451, gydag “At Sylw Gweinyddiaeth Myfyrwyr " wedi ei nodi arni.

Bydd rhifyn cyntaf trawsgrifiad am ddim. Codi’r tâl o £26 am drawsgrifiadau newydd. Codi’r tâl o £3 am gopïau ychwanegol y gofynnir amdanynt yr un pryd neu o fewn 30 diwrnod.

Ar ôl i ni dderbyn y ffurflen gais, os bydd tâl yn berthnasol, cewch eich hysbysu trwy e-bost fydd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i dalu.

Mae darpariaethau Deddf Gwarchod Data yn ein rhwystro rhag derbyn ceisiadau drwy e-bost neu dros y ffôn. Ni allwn roi unrhyw wybodaeth i drydydd parti (gan gynnwys teulu neu berthnasau) heb ganiatâd ysgrifenedig yr unigolyn dan sylw.

Mae’n rhaid i geisiadau gynnwys enw llawn ar adeg cofrestru, dyddiad geni, cwrs a astudiwyd a’r cymhwyster a gafwyd (gan gynnwys dosbarth y radd os yw’n berthnasol), dyddiad cwblhau neu raddio a llofnod.

Bydd trawsgrifiadau is-radd ar gyfer cyrsiau a ddilynwyd ar ôl modiwlareiddio (1990/91 ymlaen ar gyfer cyrsiau’r Gwyddorau, 1994/5 ymlaen ar gyfer y Celfyddydau) yn cynnwys teitl pob modiwl unigol yn ogystal â marc canrannol cyffredinol. Cyn y cyfnodau hyn, gallwn ddarparu meysydd pwnc cyffredinol yn unig gyda gradd gyffredinol.

Bydd trawsgrifiadau cyrsiau Ôl-radd a ddysgir fel arfer yn cynnwys rhestr o fodiwlau a gymerwyd yn ogystal â marciau/graddau a gafwyd. Fodd bynnag, oherwydd y bydd angen cael y wybodaeth hon gan adrannau unigol sy’n addysgu, bydd hyn yn dibynnu ar ba gofnodion sydd wedi cael eu cadw.

Bydd pob trawsgrifiad yn rhoi cadarnhad o ddyddiadau cofrestru a’r cymhwyster a gafwyd.

Bydd ceisiadau am drawsgrifiadau graddau cyntaf fel arfer yn cael eu prosesu o fewn 21 niwrnod. Mae’n bosibl y bydd trawsgrifiadau Diploma Addysg, Baglor Addysg a chyrsiau Ôl-radd a ddysgir yn cymryd yn hwy oherwydd bod angen cael gwybodaeth ychwanegol gan adrannau sy’n addysgu.