Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut rydw i’n cael tystysgrif gofrestru (ar gyfer Treth Cyngor, etc)

Myfyrwyr yn cael eu heithrio rhag talu Treth Cyngor


‘Treth ar gartrefi’ yw ‘Treth Cyngor’ a chaiff ei chasglu gan gynghorau lleol i helpu talu am y gwasanaethau y maent yn eu darparu. Mae myfyrwyr prifysgol llawn-amser yn cael eu heithrio rhag talu treth cyngor.
Caiff myfyriwr llawn-amser ei ddiffinio fel rhywun sy’n astudio am fwy na 21 awr yr wythnos am fwy na 24 wythnos y flwyddyn. Rhaid i’r cwrs barhau o leiaf un flwyddyn academaidd neu flwyddyn galendr.
Anfonir rhestrau o holl fyfyrwyr cofrestredig llawn-amser Prifysgol Bangor at y cynghorau canlynol yn rheolaidd:

 


Cyngor Sir Gwynedd
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Sefydlwyd y drefn hon â chynghorau lleol i arbed i fyfyrwyr orfod gofyn am ddogfennau eithrio o dreth cyngor gan y Brifysgol, gan y gellwch nawr gadarnhau eich statws fel myfyriwr drwy gysylltu’n uniongyrchol â’ch awdurdod lleol. Bydd y cynghorau’n defnyddio’r wybodaeth hon i ddibenion treth cyngor yn unig. Rhowch wybod i’ch landlord bod y system hon wedi’i sefydlu bellach, pe bai nhw’n gofyn i chi gael tystysgrif eithrio o dreth cyngor, gan na fydd angen hynny fel rheol mwyach.


Fodd bynnag, bydd angen i chi ofyn am Dystysgrif Eithrio o Dreth Cyngor gan y Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr yn yr achosion canlynol:

 


Os nad ydych yn byw yn un o’r ardaloedd uchod
Efallai y bydd ar eich rhieni angen tystiolaeth eich bod wedi’ch eithrio.


Sylwer nad oes ar fyfyrwyr angen Tystysgrifau Eithrio o Dreth Cyngor ar gyfer llety sy'n eiddo i'r brifysgol.


Gwneud Cais am Dystysgrif Eithrio o Dreth Cyngor


Cyn gofyn am dystysgrif eithrio bydd angen i chi sicrhau bod eich cyfeiriad cyfredol yn ystod adegau tymor yn gywir. Gellwch wneud hyn drwy logio i’r system myfyrwyr drwy myBangor, lle gellwch ddiweddaru eich manylion os oes angen


www.bangor.ac.uk/student-administration/faq/answers/tq30.php.cy


I wneud cais am dystysgrif cofrestru, mae angen i chi wneud cais drwy'r system geisiadau ar FyMangor.

FyMangor -> Gwasanaethau Ar-Lein -> Canolfan Gais -> Tystysgrif Cofrestru


Pan dderbyniwch eich Tystysgrif Eithrio, dylech naill ai ei rhoi i’ch landlord neu ei hanfon at y cyngor, yn dibynnu ar y trefniadau yn eich cartref.

Os ydych yn dymuno cael eich gadael allan o'r trefniant trosglwyddo data uchod gyda Chynghorau lleol, e-bostiwch gweinyddiaeth-myfyrwyr@bangor.ac.uk os  gwelwch yn dda, yn nodi eich rhif adnabod myfyriwr Prifysgol Bangor.