Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymrodoriaethau Dysgu

Amcanion Cynllun Cymrodoriaeth Ddysgu Bangor

  • Cydnabod pwysigrwydd dysgu ardderchog, gwella profiad dysgu myfyrwyr, a’r gefnogaeth a roddir i fyfyrwyr.
  • Cydnabod unigolion sydd wedi cael dylanwad helaeth ar ddysgu ym Mangor.
  • Dathlu ymrwymiad y brifysgol i ragoriaeth dysgu a chefnogaeth i fyfyrwyr.

Nifer i’w dyfarnu

Nid oes cyfyngiad ar nifer y cymrodoriaethau y gellir eu dyfarnu bob blwyddyn. Serch hynny gall y pwyllgor dewis yn ôl ei doethineb gyfyngu ar nifer y cymrodoriaethau er mwyn sicrhau bod cyfraniad unigolion yn cael ei gydnabod yn briodol ac yn unigryw pan ddyfernir cymrodoriaethau.

Y Wobr

Rhoddir Cymrodoriaethau Dysgu i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol ar sail tystiolaeth i addysgu, dysgu, asesu a/neu feysydd cysylltiedig o gefnogi addysg myfyrwyr ym Mangor. Mae’r wobr yn seiliedig ar ddyfarniad y Panel.

Enwebiad

Bydd Penaethiaid Ysgol yn ysgrifennu enwebiad 1000-gair a fydd yn amlinellu rhagoriaeth yr ymgeisydd yn eu hymarfer addysgu unigol, gan amlygu'r effaith a gawsant ar lefel ysgol (a thu hwnt), a'u hymgysylltiad â gweithgareddau datblygiad proffesiynol addysgu ac ysgolheictod. Yn ychwanegol at yr enwebiad ysgrifenedig, bydd y cyflwyniad yn cynnwys atodiad a fydd yn darparu tystiolaeth o gyfraniad yr enwebai, a gall hyn gynnwys; gwerthusiadau modiwlau, enwebiadau Gwobr Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr, sylwadau arholwyr allanol, cyhoeddiadau pedagogaidd, tystiolaeth o ddatblygiadau modiwlau / rhaglenni a weithredwyd yn llwyddiannus gan yr enwebai, cymhwyster Cymrodoriaeth AAU lwyddiannus, portffolio PGCertHE llwyddiannus, dyfarniad NTFS, ac yn y blaen.


Bydd Pennaeth yr Ysgol yn gyfrifol am gyflwyno'r enwebiad ysgrifenedig a'r atodiad i Mr Iwan Davies (Gweinyddu Myfyrwyr) yn electronig erbyn 15fed Mai 2020. Nid oes ffurflenni templed na dogfennau enghreifftiol.

Dewis

Ystyrir enwebiadau gan Banel Cymrodoriaethau Dysgu, sy’n adrodd i’r Grwp Strategaeth Addysgu a Dysgu ac i’r Senedd. Mae’r Panel dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Is-ganghellor (Addysg a Phrofiad Myfyrwyr), ac yn cynnwys y Dirprwy Is-ganghellor, aelod o Addysgu a Dysgu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CELT), dau Gymrawd Dysgu a enwebir gan yr Dirprwy Is-Ganghellor (Addysg a Phrofiad Myfyrwyr) ac un cynrychiolydd o Undeb y Myfyrwyr.

Bydd y Panel yn ystyried yr enwebiadau a gall, yn ôl ei doethineb, gyfweld yr ymgeisydd.

Yn dilyn penderfyniadau’r Panel, bydd yr holl ymgeiswyr nad ydynt eisoes yn dal Uwch Gymrodoriaeth o’r Academi Addysg Uwch, lle bo’n briodol, yn cael eu hannog i wneud cais drwy gynllun Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus Bangor.

Cyflwyno gwobrau

Cyflwynir y Gymrodoriaeth mewn seremoni raddio briodol, ym mis Gorffennaf neu Rhagfyr, ym mhresenoldeb y myfyrwyr sydd wedi dod i gysylltiad â’r Cymrawd. Bydd y sawl sy’n derbyn y wobr yn cael y teitl ffurfiol Cymrawd Dysgu Prifysgol Bangor, a gwahoddiad i ymuno â’r Academi Cymrodyr Dysgu.