Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithgareddau Myfyrwyr

Myfyrwyr SHES yn cael eu dethol i Dîm Rygbi’r Undeb Prifysgolion Cymru a'r Sgwad Pêl-droed

Mae James Lang, 20 oed, o Surrey yn fyfyriwr Gwyddor Chwaraeon yn ei ail flwyddyn  ac yn ddiweddar aeth drwy broses ddethol arbennig o galed yng Nghanolfan Rhagoriaeth Undeb Rygbi Cymru yn y Fro, Caerdydd.

Darllenwch yr erthygl lawn yma

Mae dau fyfyriwr SHES arall wedi cael eu dewis i chwarae dros dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru mewn gemau rhyngwladol cyfeillgar yn erbyn Prifysgolion Iwerddon a'r Alban.

Pwrpas y gemau hyn yw hyrwyddo rhaglen Prifysgolion Cymru ac arddangos chwaraewyr talentog sy'n fyfyrwyr a allai gael eu hystyried i gystadlu yng ngemau'r Gwledydd Cartref yn 2016.

Y myfyrwyr a ddewiswyd yw Liam Walker a Rhys Cooper, y ddau ohonynt yn fyfyrwyr isradd yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ac ill dau yn hanu o Lannau Dyfrdwy. Maent hefyd yn aelodau o Glwb Pêl-droed Dinas Bangor ac wedi chwarae'n rheolaidd i'r tîm o dan 19 y tymor hwn.

Darllenwch yr erthygl lawn yma

Cyd Interniaeth – penodi gan YGCIY a Surf-lines

Mae Sorcha Gilbert Dillon, myfyriwr Gweithgareddau Awyr Agored trydedd flwyddyn, wedi cael interniaeth fel 'Swyddog Datblygu Chwaraeon Rhwyfo' ar y cyd rhwng y Gwyddorau Chwaraeon a Surf-lines.  Bydd Sorcha'n cael cyfle i weithio gyda staff hyfforddi profiadol i adeiladu ac arwain cwrs rhagarweiniol mewn chwaraeon rhwyfo, yn ogystal â helpu i godi proffil Surf-lines fel adnodd i'r Brifysgol a'r gymuned leol

Myfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn ennill gwobr Arian ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Lloegr

Bu i Joshua Peacock, myfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, gystadlu ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Lloegr yn Castleford ar 15 Chwefror, gan ennill gwobr Arian, a oedd yn hapus iawn ag ef, meddai.

Mae Joshua ar ei bedwaredd flwyddyn, sef ei flwyddyn olaf, o radd mewn Gwyddorau Chwaraeon gyda phrofiad rhyngwladol.  Y llynedd, cwblhaodd ei flwyddyn ryngwladol yn yr 'University of West Florida'.  Tra'r oedd o yno, cystadlodd mewn ychydig o gystadlaethau yn cynnwys cystadleuaeth yn Pensacola, a enillodd, a'r 'Mississippi State Championships', lle daeth yn drydydd parchus iawn.  

Dywed Joshua, “Mi ddechreuais i godi pwysau tua dwy flynedd a hanner yn ôl, i wella fy Rygbi i ddechrau, ond mi ddechreuais hoffi hynny'n well, felly mi wnes i ddechrau canolbwyntio ar godi pwysau”.

Cyn i Joshua fynd i'r Unol Daleithiau, cystadlodd mewn ychydig o gystadlaethau ym Mhrydain, yn cynnwys Pencampwriaethau'r Myfyrwyr, lle daeth yn ail. Ar hyn o bryd, mae'n hyfforddi ar gyfer Pencampwriaethau'r Myfyrwyr fis Ebrill a'r Pencampwriaethau Prydeinig fis Gorffennaf.

Llongyfarchiadau i Joshua ar ei fedal arian a phob lwc ym Mhencampwriaethau'r Myfyrwyr a'r Pencampwriaethau Prydeinig.

Myfyriwr o Brifysgol Bangor i arwain taith i lawr afon nad yw ar fap

Mae myfyriwr gwyddor chwaraeon o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i arwain caiacwyr dŵr gwyn gorau Prydain mewn taith estynedig i ddarganfod rhannau newydd o'r dyfroedd gorau yn y byd. Bydd Joshua Brewer-Smith, 20 oed, o Dorset, ynghyd â 6 myfyriwr arall o Loegr a'r Alban yn cymryd rhan yn y "2015 British Universities Kayak Expedition" (BUKE). Yn hwyrach eleni, bydd tîm o gaiacwyr dŵr gwyn gorau'r DU sy'n astudio mewn prifysgolion ym Mhrydain yn teithio i Fadagascar er mwyn padlo rhannau o afon nad yw neb wedi bod arni erioed o'r blaen, gyda'r bwriad o gofnodi a chyhoeddi eu canfyddiadau i gynorthwyo caiacwyr a rafftiwyr yn y dyfodol.

Cliciwch yma am fwy

Sgyrsiau ar Yrfaoedd yn SHES

Drwy gydol mis Hydref trefnodd yr Athro Christian Cook gyfres o sgyrsiau gan siaradwyr gwadd o nifer o chwaraeon elît a sgwadiau perfformio ar draws gwledydd Prydain.   Daeth siaradwyr draw i siarad am y ffordd roedd eu gyrfaoedd wedi datblygu, gyda phwyslais neilltuol ar alwedigaethau i'n myfyrwyr. Maent hefyd yn enghreifftiau da iawn sut mae'n bosibl parhau ag addysg academaidd ochr yn ochr â datblygu gyrfa. 

Ar 2 Hydref cawsom sgwrs gan James Silver - un o fyfyrwyr Meistr SSHES - ar ei brofiadau gwaith haf gyda Rygbi Caerfaddon a Gwersyll Rygbi Lloegr.   Graddiodd James yng Ngorffennaf 2014 gyda BSc o SSHES ac mae'n gwneud gradd Meistr gyda ni yn awr. Roedd yn fyfyriwr ymchwil i Christian Cook yn ei drydedd flwyddyn ac, fel estyniad o hynny, trefnodd Christian brofiad gwaith haf iddo ym myd rygbi.

Ar 9 Hydref bu Ben Pollard (gwyddonydd chwaraeon gyda Sgwad Rygbi Elît Lloegr) yn siarad am ddatblygiad ei yrfa i'r lle y mae heddiw.    Graddiodd Ben gyda BSc o Brifysgol Caerfaddon ac yna treuliodd amser fel intern yn Seland Newydd gyda'r Blues S15.  Treuliodd amser hefyd gyda Rygbi Caerfaddon fel intern Chwaraeon a Chyflyru cyn cael swydd fel gwyddonydd chwaraeon gyda Saracens. Oddi yno fe'i penodwyd i swydd gydag Undeb Rygbi Lloegr ac mae wedi symud ymlaen wedyn i'w swydd bresennol. Mae'n gwneud gradd MPhil gyda Christian a Ross Roberts.

Rhoddwyd y sgwrs ddiweddaraf ar 16 Hydref gan Joseph Agu, sydd ar hyn o bryd yn faethegwr perfformio yn yr English Institute of Sport ac yn gyfrifol am Athletau Prydain. Gwnaeth Joe BSc mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer a gradd Meistr mewn Maetheg Chwaraeon ym Mhrifysgol Caer ac mae'n cynnal ei fusnes ymgynghori ei hun hefyd ym maes maetheg chwaraeon.  Ar hyn o bryd mae'n gwneud PhD gyda'r Athro Christian Cook.  

Ben Jones, myfyriwr SSHES, yn y ras i ennill gwobr y Myfyriwr Gorau yn y DU!

Mae Ben wedi bod yn llwyddiannus yn y gystadleuaeth am y wobr traethawd hir y flwyddyn BASES

Bu i Ben Jones, myfyriwr Gwyddor Chwaraeon a raddiodd yn ystod yr haf eleni, ennill y wobr am y Project Ymchwil Gorau yn y categori 'Sports Psychology and Motor Control and Learning'. Mae'n ymddangos yn awr y bydd ei botensial ennill yn parhau oherwydd mae ei ymchwil ragorol yn cael ei hystyried gan y 'British Association of Sport and Exercise Scientists' ar gyfer eu gwobr Y Traethawd Hir Gorau yn y Deyrnas Unedig. Mae Ben’ hefyd wrthi'n paratoi'r project ymchwil hwn i'w gyhoeddi yn y 'Psychology of Sport and Exercise journal' a gydnabyddir yn rhyngwladol; sef cyfnodolyn swyddogol yr European Federation of Sports Psychology (FEBSAC).

Safon y traethawd hir hwn a moeseg ymchwil Ben a arweiniodd ato'n derbyn lle PhD o fri ar y project ar y cyd rhwng Dr Gavin Lawrence a'r Athro Lew Hardy, o'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff, a'r ECB. Bydd y PhD 4 blynedd hwn a gyllidir yn galluogi i Ben chwarae rhan ganolog wrth gynorthwyo i ddatblygu'r rhaglen a'r dulliau adnabod doniau ar gyfer cricedwyr elît o Loegr, gan ymchwilio i gafeatau pwysig Perfformiad Uwch Elît mewn Criced. Dymunwn bob llwyddiant i Ben gyda'i PhD a gwobr Traethawd Hir Gorau'r Deyrnas Unedig BASES sydd ar y gorwel.

Gwobrau Graddio’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, 2014

Sarah Smythe

Bob blwyddyn mae’r Ysgol yn cyflwyno gwobr Sarah Smythe i’r myfyriwr graddedig gyda’r marc cyffredinol uchaf yn yr Ysgol. Rhoddir y wobr hon er cof am Sarah Smythe a fu’n fyfyriwr israddedig o fewn yr Ysgol ac a fu farw, gwaetha’r modd, ym mis Hydref 2000. Eleni, mae gwobr Sarah Smythe yn mynd i’r fyfyrwraig Katie Hyslop, a raddiodd gyda dosbarth cyntaf.

Bydd Katie yn derbyn ei gwobr yn y Te Graddio yn dilyn y seremoni Raddio ar 18 Gorffennaf, a chaiff ei henw ei dorri ar y plac wal llechen, sydd wedi’i osod ym mhrif gyntedd Adeilad y George. Mae’n ymuno ag enillwyr blaenorol fel Dr Jamie Macdonald a Dr Andy Cooke.

Dyma wobrau eraill yr Ysgol sydd i’w cyflwyno yn y Te Graddio ar 18 Gorffennaf:

Gwobrwyon Projectau Cyffredinol Uchaf ar gyfer Israddedigion

Mae Courtney Lightfoot yn ennill Gwobr Project yr Israddedigion am y marc cyffredinol uchaf mewn project Ffisioleg. Sefydlwyd y wobr hon yn 2011 i wobrwyo rhagoriaeth mewn Ffisioleg ac fe’i noddir yn hael gan Yakult.

Sefydlwyd Gwobr Project Israddedigion yr Ysgol am y marc cyffredinol uchaf mewn project Ffisioleg yn 2011 hefyd. Eleni, Ben David Jones a Katie Hyslop yw cyd-enillwyr y wobr.

Gwobrau Ôl-raddedigion Hyfforddedig

Sefydlwyd y gwobrau ôl-raddedigion hyfforddedig gan yr Ysgol yn 2012 i  adlewyrchu’r gwobrau i israddedigion. Maent yn cydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth gan fyfyrwyr Meistr yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Mae tair gwobr, a dyma enillwyr y gwobrau eleni:

Mae Alex Carswell a Freya Glendinning yn ennill y wobr ar y cyd am y marc cyffredinol uchaf.

Mae Freya Glendinning yn ennill y wobr am y marc cyffredinol uchaf mewn project Seicoleg/ Rheolaeth Echddygol.

Mae Alex Carswell a Joel Chidley yn ennill y wobr ar y cyd am y marc cyffredinol uchaf mewn project Ffisioleg.

Llongyfarchiadau i bawb ar ganlyniadau rhagorol eu gradd.

Llwyddiant yng Nghynhadledd BASES

Enillodd Ben Jones, myfyriwr yn ei flwyddyn olaf yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff, y wobr am y Cyflwyniad Llafar Israddedig Gorau yng nghynhadledd myfyrwyr BASES 2014 yn ddiweddar (8/9 Ebrill). 

Roedd cyflwyniad Ben am 'Narsisiaeth, nid hinsawdd ysgogol, sy'n rhagfynegi ymddieithriad moesol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn chwaraeon'.   Llongyfarchiadau mawr i Ben ar ei lwyddiant. (11 Ebrill 2014)

Myfyrwyr Meistr yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn cefnogi ‘Ras yr Ynys’, Hanner Marathon Ynys Môn

Bu dau fyfyriwr MSc o’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, sef Tammy Lewis Jones a Sam Green, yn gweithio gyda threfnwyr Ras yr Ynys, Always Aim High, i ysgrifennu rhaglenni hyfforddi ar gyfer y rhai sy’n gobeithio cystadlu, fel y gallant redeg y cwrs hanner marathon o fewn amseroedd penodol. Mae Tammy a Sam yn gysylltiedig ag Always Aim High fel rhan o gynllun y Brifysgol ar gyfer Mynediad i Radd Meistr. Mae Rheolwr Digwyddiadau Always Aim High Events, Rob Samuel, hefyd wedi graddio o’r Ysgol hon, yn rhedwr mynyddoedd dros Wledydd Prydain ac yn enwog yn lleol oherwydd ei gampau wrth redeg. Cynhaliwyd y ras ddydd Sul 2 Mawrth, a’r nifer uchaf erioed, sef 1,100 wedi cymryd rhan. Bydd Tammy a Sam hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dadansoddi ar hydradiad/ cyfansoddiad y corff yn Nhreiathlon Slateman Eryri, sydd i’w gynnal ar 18 Mai.

Cliciwch yma am ganlyniad ras Ynys Môn.

Gwobr Dr John Robert Jones 2013

Dewiswyd Claire Griffith-McGeever sydd wedi ennill gradd dosbarth gyntaf i fod yn un o'r tri sy'n derbyn Gwobr Dr John Robert Jones am 2013. Mae'r wobr hon yn rhoi bri sylweddol i'r derbynnydd ac mae'n un o wobrau pwysicaf y brifysgol.

Claire sydd wedi ennill yr unig wobr yn y categori i fyfyrwyr Cymraeg ar ôl ennill y marc cyfartalog cyffredinol uchaf gan fyfyriwr Cymraeg.

Sefydlwyd y wobr trwy rodd a roddwyd i'r brifysgol o dan ewyllys y diweddar Dr John Robert Jones o Hong Kong, ac fe'i dyfernir yn flynyddol i’r myfyriwr â'r perfformiad academaidd arbennig o ragorol y flwyddyn honno.

Llongyfarchiadau mawr i Claire ar ei llwyddiant.

Gwobrau a Dyfarniadau Graddio'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer 2013

Sarah Smythe  

Bob blwyddyn mae'r Ysgol yn cyflwyno gwobr Sarah Smythe i'r myfyriwr graddedig gyda'r marc cyffredinol uchaf yn yr Ysgol. Rhoddir y wobr hon er cof am Sarah Smythe a fu'n fyfyriwr israddedig ac ôl-radd yn yr Ysgol ac a fu farw, yn drist iawn, ym mis Hydref 2000.

Eleni, mae gwobr Sarah Smythe yn mynd i'r myfyriwr a raddiodd gyda dosbarth cyntaf, sef Gabriella Rossetti.

Bydd Gabriella yn derbyn ei gwobr yn y Te Graddio yn dilyn y seremoni graddio ar 13 Gorffennaf a chaiff ei henw ei dorri ar y plac wal llechen, sydd wedi'i osod ym mhrif gyntedd Adeilad y George. Mae'n ymuno ag enillwyr blaenorol fel Dr Jamie Macdonald a Dr Andy Cooke.

Dyma wobrau a dyfarniadau eraill yr ysgol fydd yn cael eu cyflwyno yn y Te Graddio ar 13 Gorffennaf:

Gwobrwyon Projectau Cyffredinol Uchaf Graddedigion

Mae Jack Stone yn derbyn y wobr project graddedigion am y marc cyffredinol uchaf mewn project Ffisioleg. Sefydlwyd y wobr hon yn 2011 i wobrwyo rhagoriaeth mewn ffisioleg ac fe'i noddir yn hael gan Yakult.

Sefydlwyd gwobr project israddedigion yr ysgol am y marc cyffredinol uchaf mewn project Ffisioleg yn 2011 hefyd. Jordan Senior sy'n derbyn y wobr eleni.

Gwobrau Ôl-raddedigion Hyfforddedig

Sefydlwyd y gwobrau ôl-raddedigion hyfforddedig gan yr ysgol yn 2012 i adlewyrchu'r gwobrau i israddedigion. Maent yn cydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth gan fyfyrwyr Meistr yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

Mae tair gwobr a dyma enillwyr y gwobrau eleni:

Mae Miriam Eger yn derbyn dwy wobr am gael y marc cyffredinol uchaf a'r marc uchaf mewn project Seicoleg/Rheolaeth Motor.

Mae Sarah-Jane Maunder a Harry Roberts yn derbyn gwobr ar y cyd am y marc cyffredinol uchaf mewn project ffisioleg.

Llongyfarchiadau i bawb ar ganlyniadau rhagorol eu gradd.

Myfyriwr Gwyddorau Chwaraeon yn cael ei benodi i Grŵp Newydd i Lunio Dyfodol Chwaraeon yng Nghymru

Mae'r myfyriwr ail flwyddyn Gwyddorau Chwaraeon, Jamie Turley, wedi cael ei benodi'n aelod ieuangaf Grŵp Cynghori Chwaraeon newydd.   Mae Jamie wedi cael ei benodi am ei waith gyda'r Rhaglen Llysgenhadon Ifanc; bu'n Llysgennad Ifanc Platinwm ac yn hyrwyddwr chwaraeon i bobl ifanc. Mae eisoes yn aelod blaenllaw o Grŵp Llywio Llysgenhadon Ifanc Cymru a bydd yn ymuno â phobl amlwg o fyd busnes, iechyd, cyfathrebu, addysg a hamdden. Dyma'r grŵp cyntaf o'i fath ac mae ganddo'r dasg o ddatblygu syniadau strategol newydd i helpu ymestyn apêl chwaraeon ymysg pobl lai heini.  Fe'i cefnogir gan Chwaraeon Cymru, a bydd y grŵp yn adrodd ei ganfyddiadau i Fwrdd Chwaraeon Cymru a swyddogion y llywodraeth. Bydd y canfyddiadau'n ceisio bod o fudd i'r sector gyfan, gan gynnig cyfarwyddyd ar gyfer darpariaeth well mewn cyd-destun o ostyngiadau parhaus mewn adnoddau.

Mae rôl Jamie fel llysgennad ifanc wedi cynnig cyfleoedd unigryw iddo, gan gynnwys hyfforddi sesiynau 5x60 cynradd ac uwchradd, profiad gwaith yn un o glybiau pêl-droed mwyaf yr Eidal a'r fraint o gario ffagl y fflam Olympaidd yn 2012. Mae yn awr eisiau cynrychioli safbwyntiau pobl ifanc mewn chwaraeon ledled Cymru, gan elwa ar ei brofiad sy'n cynnwys fforymau chwaraeon ar lawr gwlad ac yn genedlaethol.

"Rwyf eisiau ymuno â'r grŵp i rannu fy angerdd dros chwaraeon yng Nghymru, a chynrychioli safbwyntiau person ifanc i gynulleidfa ehangach a dylanwadol. Y nod yw rhoi o'n gorau, a llunio dyfodol i chwaraeon yng Nghymru sydd wedi'i danio ag angerdd. Mae fy mrwdfrydedd dros chwaraeon wedi bod yn amlwg drwy fy mywyd ac mae'r grŵp hwn yn cynnig llwyfan i rannu hynny. Mae'r weledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru yn un fawr ac mae'n fraint chwarae rhan yn ei gwireddu."

Llongyfarchiadau i Jamie ar y cyrhaeddiad hwn. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth, neu gallwch gael golwg ar dudalen y grŵp yn fan hyn:

Mwy o lwyddiant i fyfyrwyr PhD SHES

Llongyfarchiadau i Justin Lawley, am draddodi anerchiad yn Lake Louise, Canada, ddydd Sadwrn (2 Mawrth 2013). Roedd Justin yn cyflwyno peth o’i waith PhD yn Hypoxia 2013, cynhadledd ar uchder. Fel pe na bai’n fodlon ynglŷn â chael cyflwyniad yn yr adran bynciau dadleuol, enillodd ail wobr hefyd yng nghategori’r cyflwyniad llafar gorau. Efallai byddwch yn synnu clywed iddo gael ei nodi am “ei gyflwyniad eglur a chryno ar bwnc astrus” – reit dda i ddyn sydd, fel y gwyddom i gyd, yn hoff iawn o siarad.

Llongyfarchiadau i Rosie Poynor am ennill medal uchaf Cwmni’r Brethynwyr am gyfraniad ôl-radd neilltuol o dda at Brifysgol Bangor. Mae hon yn wobr o fri sy’n rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned. Cafwyd llawer o gystadleuaeth o blith myfyrwyr PhD yn eu blwyddyn olaf ar draws y Brifysgol (21.2.13).

Myfyrwraig yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn ennill gwobr PhD

Mae Bethany Diment wedi ennill  gwobr PhD am ei chyflwyniad ar faeth ac ymateb imiwnedd i ymarfer corff  ym mini-symposium Rank Prize Funds am faeth chwaraeon yn ddiweddar. Mae Bethany, sy’n fyfyrwraig PhD dan oruchwyliaeth yr Athro Neil Walsh, Cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Extremes, yn ymchwilio i ymarfer corff ac iechyd imiwnedd. Cynhaliwyd y mini-symposiwm yn Grasmere yn Ardal y Llynnoedd rhwng 19 a 22 Tachwedd 2012.

Mae’r Rank Prize Funds yn sefydliad elusennol sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn meysydd penodol o ymchwil ac yn gwobrwyo ymchwilwyr am eu hymroddiad a’u cyfraniad eithriadol. (27.11.12 )

Myfyrwyr SHES yn ennill Ysgoloriaethau

Cychwyn ar fantais wnaeth rhai o fyfyrwyr Blwyddyn 1 sydd newydd ddechrau ar eu hastudiaethau, ar ôl ennill gwahanol Ysgoloriaethau gan y Brifysgol. A dyma’r enillwyr …..

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Gwyddorau Chwaraeon

 • Zoe Louise Shingler (BSc Gwyddor Chwaraeon (Addysg Gorfforol))
 • Rachel Louise Billington (BSc Gwyddor Chwaraeon)
 • Susannah Faye Richmond (BSc Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)

Ysgoloriaeth Deilyngdod Bangor

 • Clare Barwood (BSc Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol)
 • Carwen Ann Richards (BA Cymraeg ac Addysg Gorfforol) 
 • Carwyn Daniel Jones  (BSc Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol)
 • Cleo Milburn (BSc Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)

Ysgoloriaeth Chwaraeon PB

Lauren Casling (Bsc Gwyddor Chwaraeon)

Ysgoloriaethau’r Rhaglen Dawn a Chyfle

 • Paul Andrew Williams  (BSc Gwyddor Chwaraeon)
 • David Joseff Hayes (BSc Gwyddor Chwaraeon (Addysg Gorfforol))
 • Danial Tomos Jones (BSc Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)
 • Gwenno Mai Roberts (BSc Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol)
 • Nicholas Hazelaar (BSc Gwyddor Chwaraeon)
 • Ryan Hughes (BSc Gwyddor Chwaraeon (Addysg Gorfforol))

Bydd yr enillwyr yn derbyn eu hysgoloriaethau oddi wrth yr Is-Ganghellor mewn derbyniad gyda’r nos sydd i’w gynnal ddydd Mawrth, 13 Tachwedd 2012.  Llongyfarchiadau i bawb. (30.10.12)

Niamh Reilly, myfyriwr PhD o SHES i fod yn Ymgynghorydd Technegol i Gemau Olympaidd Arbennig Prydain 

Mae Niamh Reilly, sy’n astudio am PhD a gyllidir gan Mencap Cymru, wedi cael ei dewis yn Ymgynghorydd Technegol i Gemau Olympaidd Arbennig Prydain ar gyfer y Rhaglen Hyfforddi Gweithgaredd Motor (MATP). Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio ar gyfer athletwyr sydd ag anabledd deallusol difrifol fel na allant gymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon yn y Gemau Olympaidd Arbennig Swyddogol oherwydd eu hanableddau.  Diben y Rhaglen Hyfforddi Gweithgaredd Motor yw paratoi athletwyr sydd ag anabledd deallusol difrifol, yn cynnwys athletwyr gydag anableddau corfforol sylweddol, i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon sy'n briodol i'w gallu.

Gwaith Niamh fydd llunio’r rhaglen MATP genedlaethol drwy gynhyrchu cynllun datblygu a strategaeth, yn ogystal â darparu hyfforddiant cyson a gwybodaeth dechnegol, cynnal gweithdai MATP ledled Prydain, rhoi cefnogaeth i hyfforddwyr/athletwyr/gwirfoddolwyr, trefnu digwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol MATP a bod yn aelod o banel o arbenigwyr sy’n gyfrifol am lunio’r Rhaglen Hyfforddi Gweithgaredd Motor i’r miloedd o athletwyr gydag anableddau deallusol difrifol sy’n cael eu hyfforddi drwy’r Gemau Olympaidd Arbennig ar draws gwledydd Prydain.  

Llongyfarchiadau mawr i Niamh ar y gamp bwysig hon.

Cliciwch yma i weld proffil Niamh ar wefan Special Olympics GB:  

http://www.specialolympicsgb.org.uk/our-sports-programme_sports-contacts/?uID=3147

Mae myfyriwr PhD yn SHES, Samantha McElligott, yn gweithio gydag Outlook Expeditions i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y budd mwyaf o’u teithiau antur.   

Mae’r ymchwil gyda Phrifysgol Bangor wedi cael ei chynnal dan y rhaglen KESS (Knowledge Economy Skills Scholarships).  Nod KESS yw rhoi’r gefnogaeth y mae ar ddiwydiannau ei hangen i’w galluogi i dyfu.  Mae’r rhaglen yn rhoi mynediad at arbenigedd mewn prifysgolion, tra hefyd roi hyfforddiant ymchwil ac addysg ôl-radd mewn maes arbenigol i fyfyriwr, a fydd yn ennill sgiliau a gwybodaeth werthfawr trwy hynny.

Nod gwaith Samantha yw mesur manteision teithiau tramor fel profiad datblygiadol cadarnhaol i bobl ifanc.  Yn ystod blwyddyn gyntaf y project ymchwil, aeth dros 800 o bobl ifanc 15 – 19 oed ar deithiau haf gydag Outlook, un o brif ddarparwyr gwyliau antur i bobl ifanc ym Mhrydain.  Gan ddefnyddio holiaduron, roedd y sylwadau wedyn yn galluogi Samantha i archwilio effaith ymddygiadau arweinyddiaeth ar agweddau mewn hunan-barch y rhai oedd yn cymryd rhan, gwaith tîm a chyfathrebu.

Bu’r canlyniadau’n gadarnhaol iawn hyd yma, gan ddangos bod Outlook Expeditions yn cael effaith gadarnhaol a sylweddol ar hunan-barch rhai sy’n cymryd rhan, sgiliau arwain, lefelau cyfrifoldeb, gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu. (June 2012)

Read more...

Ymchwil i Chwaraeon Risg Uchel

Cafodd erthygl o waith dau fyfyriwr o SHES, Alexandra MacGregor (sy’n astudio am PhD ar hyn o bryd)  a Dominika Dupciw (MSc 2010/11) ei chyhoeddi yng nghylchgrawn y  British Society of Sport and Exercise Sciences (BASES). Mae’r erthygl, a gyhoeddwyd yn rhifyn Gwanwyn 2012 The Sport and Exercise Scientist, yn tynnu sylw at ddatblygiadau ym maes ymchwil i chwaraeon risg uchel, goblygiadau ymarferol a chyfeiriadau at y dyfodol.   Yn yr erthygl mae Alexandra a Dominika yn amlinellu’r darganfyddiadau o’u hastudiaethau MSc. (June 2012) 

Ysgoloriaeth Vodafone yn galluogi i fyfyriwr SHES gryfhau’r bartneriaeth bresennol â Mencap Cymru

Mae Jade Mottley, myfyriwr Gwyddor Chwaraeon Blwyddyn 3 yn yr Ysgol, wedi llwyddo i gael ysgoloriaeth myfyrwyr gan Vodafone sy’n rhoi cyfle iddi weithio gyda’r elusen Mencap Cymru.

Amcan rhaglen World of Difference Vodafone yw rhoi cyfle i bobl wneud gwahaniaeth yn helpu elusen o’u dewis a chael tâl am wneud hynny.   Mae'r rhaglen yn cynnig 500 o ysgoloriaethau ac mae cyn enillwyr wedi defnyddio eu harbenigedd sylweddol i helpu achosion amrywiol yn ymwneud â phlant a phobl ifanc, yr amgylchedd, lles anifeiliaid, lleddfu tlodi, iechyd a’r celfyddydau.

Ar ôl i’w chynnig gael ei adolygu ac iddi fynd i nifer o gyfweliadau, bu Jade yn llwyddiannus i gael un o’r 500 o ysgoloriaethau a bydd yn gweithio i’r elusen Mencap Cymru am y pedwar mis nesaf am 15 awr yr wythnos.  Mencap yw’r prif lais ym maes anableddau dysgu ac mae’n gweithio â phobl gydag anableddau dysgu er mwyn newid cyfreithiau, herio rhagfarnau a’u cefnogi i fyw eu bywydau fel maent hwy’n dymuno.

Enw’r project y bydd Jade yn gweithio iddo yw 'Play our Way'. Un o brojectau Plant mewn Angen y BBC yw hwn a’i nod yw cefnogi pobl ifanc gydag anabledd dysgu i gymdeithasu’n annibynnol, meithrin sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.  Yr hyn y bydd hi’n ei wneud yn y project yw cefnogi Llysgenhadon y project i fynd at ystod o weithgareddau arbenigol / prif ffrwd.  Bydd yn cefnogi pobl ifanc gyda gweithgareddau hamdden, yn cynnwys dawns, pêl-droed, saethyddiaeth, ac ymweliadau â’r sinema ddwy noson yr wythnos. Bydd hefyd yn arwain gweithgareddau datblygu timau ddau Sadwrn y mis.  

Mae’r cyswllt newydd hwn â Mencap Cymru yn ychwanegu at y cyllid ESF a gafwyd eisoes ar gyfer yr ysgoloriaeth Ph.D. KESS a’r cynllun Mynediad at Gyrsiau Meistr (ATM), cynlluniau a oruchwylir gan Dr Gavin Lawrence.

Cludydd y Ffagl Olympaidd yn SHES  

Mae Jamie Lee Turley, myfyriwr blwyddyn gyntaf Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored), wedi cael ei ddewis i gario’r ffagl Olympaidd am ran o’i thaith o amgylch Prydain. Enwebwyd Jamie am iddo fod yn hyrwyddwr ifanc i’r chwaraeon ar lefel leol a chenedlaethol. 

Gwelir Jamie Turley gyda'r enillydd Medal Arian Olympaidd (2008), Jamie Baulch.