Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Dulliau Asesu

Cyfarwyddiadau I Ymgeiswyr Yn Yr Arholiadau

1. Slipiau Mynediad

Rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno slip mynediad wedi'i lenwi wrth iddo/iddi fynd i mewn i'r Ystafell Arholi. Gellir cael y slipiau hyn o fyrddau yn Nerbynfa Prif Adeilad  y Celfyddydau ac oddi allan i phob Ystafell Arholi.

 

2. Mynediad i Ystafelloedd Arholi

[a] Neuadd Prichard Jones (Ystafell Arholi 1)

Bydd yr ymgeiswyr yn dod i mewn drwy'r fynedfa ogleddol, h.y. y drws sy'n wynebu maes parcio Prichard Jones.

Gellir cael y papurau arholiad yng nghyntedd y Neuadd.

[b] Neuadd Powis (Ystafell Arholi 2)

Bydd yr ymgeiswyr yn dod i mewn trwy'r drws sydd wrth lwyfan y Neuadd y gellir cael y papurau arholiad oddi ar y llwyfan.

[c] Pob Ystafell Arall

Dylai'r ymgeiswyr yn yr ystafelloedd hyn ymgynnull y tu allan i'r ystafell dan sylw ac ni chânt fynd i mewn heb ganiatâd yr arolygwr. Bydd y papurau arholiad ar gael yn nhu blaen yr ystafell arholi.

Atgoffir ymgeiswyr na chaniateir iddynt groesi cyntedd PJ unwaith y rhennir papurau arholiadau NEU pan fydd arholiadau ymlaen yn PJ. Mae'n rhaid i'r ffordd o Hen Adeilad y Celfyddydau i'r Adeilad Newydd fod drwy'r maes parcio.

3. Amseriad yr Arholiadau

Dylai pob ymgeisydd ddod yn brydlon i'r ystafell arholi briodol.

Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd i mewn i'r ystafell tan 10 munud cyn y mae'r arholiad i fod i gychwyn. Ni chaniateir i unrhyw ymgeisydd fynd i mewn i'r ystafell arholi fwy na hanner awr ar ôl cychwyn arholiad, na gadael tan 45 munud ar ôl yr amser a bennir ar gyfer cychwyn yr arholiad ymhob pwnc. (Gall amseroedd amrywio ar gyfer arholiadau byrach).

Bydd yr arholwr sydd yn arolygu yn cyhoeddi faint o'r gloch yw hi chwarter awr cyn diwedd pob cyfnod arholiad. Ni chaiff unrhyw ymgeisydd adael yr ystafell arholi yn ystod 15 munud olaf arholiad.

4. Cyflwyno Sgriptiau Atebion

Dylid rhoi pob sgript arholiad, yn ôl cyfarwyddyd yr arholwr sydd yn arolygu, yn y lle priodol yn nhu blaen yr Ystafell Arholi.

5. Defnyddiau Arholiad

Ni chaiff myfyrwyr fynd ag unrhyw ddefnyddiau i mewn i ystafell arholi ac eithrio'r defnyddiau a awdurdodir gan arholwyr. Gwaherddir yn llwyr ddod â defnyddiau diawdurdod, neu unrhyw ffurf ddiawdurdod ar ddefnyddiau, i mewn i ystafell arholi.

6. Absenoldeb o Arholiadau

Os yw ymgeisydd ar gyfer gradd Anrhydedd, oherwydd salwch, damwain neu brofedigaeth agos yn absennol o bapurau arholiad, gellir cymryd camau arbennig i ddelio â'r sefyllfa (a gall hynny gynnwys gosod papur ychwanegol).

7. Twyllo

Bydd arolygwr yr arholiadau yn hysbysu ymgeisydd a amheuir o dwyllo y rhoddir gwybod i'r awdurdodau am yr amgylchiadau. Gall y cyfryw ymgeisydd barhau â'r arholiad hwnnw neu arholiadau dilynol heb ragfarn i unrhyw ymchwiliad a phenderfyniad dilynol gan y Brifysgol. Ni fydd methiant yr arolygwr i rybuddio ymgeisydd adeg yr arholiad yn niweidiol i ymchwiliad dilynol gan y Brifysgol i unrhyw gyhuddiad a wneir yn erbyn ymgeisydd. (Gweler rhybudd ar wahân dan y pennawd "PEIDIWCH A THWYLLO".

up to top

Ystafell Cymorth Arholiad

Yn ôl ein harfer, bydd Ystafell Cymorth Arholiad â nyrs wedi'i hyfforddi yn gweithio ynddi, ar gael trwy gydol cyfnod yr arholiadau. Lleolir yr ystafell hon Llawr Cyntaf, Adeilad Newydd y Celfyddydau (ceir mynegbyst o Ardal y Dderbynfa, Prif Adeilad y Celfyddydau).

Gall Myfyrwyr sy'n teimlo'n sâl ar ddiwrnod yr arholiadau, neu sy'n mynd yn sâl yn ystod arholiadau, sefyll (neu barhau) yr arholiad yn Ystafell Cymorth Arholiad.

Gofynnir i ymgeiswyr sy'n gwybod ymlaen llaw y bydd yn rhaid iddynt sefyll arholiadau yn Ystafell Cymorth Arhholiad i ebostio Arholiadau@bangor.ac.uk. Mae hyn yn ein galluogi i ddarparu papurau ar amser yn Ystafell Cymorth Arholiad hefyd i hysbysu Byrddau Arholi ynglyn ag Amgylchiadau Arbennig.

up to top

Amgylchiadau Arbennig

Y mae'n hanfodol i unrhyw amgylchiadau y teimlai myfyriwr/wraig a all gael effaith andwyol ar ei berfformiad/pherfformiad academaidd ddod i sylw tiwtor y myfyriwr/wraig pryd y digwyddodd. Ymhellach, cynghorir myfyrwyr i sicrhau fod holl aelodau staff perthnasol yn gwybod am unrhyw amgylchiadau o'r fath a all effeithio ar eu cynnydd academaidd.

Atgoffir pob myfyriwr/wraig fod gan fyrddau arholi yr hawl i gymryd i ystyriaeth unrhyw amgylchiadau arbennig a oedd efallai wedi effeithio ar berfformiad myfyriwr/wraig mewn arholiadau, neu unrhyw asesiad arall.

Os yw unrhyw fyfyriwr/wraig o'r farn fod amgylchiadau arbennig o'r fath yn effeithio ar ei berfformiad/pherfformiad mewn arholiadau, neu unrhyw asesiad arall, dylai'r myfyriwr/wraig hysbysu ei diwtor/thiwtor cyn gynted â phosibl a chwblhau a chyflwyno'r cais 'Amgylchiadau Arbennig' yn y Ganolfan Ceisiadau ar MyBangor mor fuan â phosib.

up to top

Darpariaeth i Fyfyrwyr Anabl

Cynghorir i fyfyrwyr ag anabledd gysylltu â'r Gwasanaethau Anabledd.

up to top

Rhybudd i Bob Myfyriwr - PEIDIWCH A THWYLLO!!

Mae Prifysgol Bangor yn edrych yn ddifrifol iawn ar unrhyw weithredoedd o 'ymarfer annheg' ar ran myfyrwyr yn eu gwaith cwrs neu mewn arholiadau.

Y mae 'ymarfer annheg' yn golygu:

1. Llenladrata drwy ddefnyddio gwaith pobl eraill a'i gyflwyno i'w arholi neu ei asesu gan gymryd arnoch mai eich gwaith chwi eich hun ydyw.

2. Mynd a deunydd heb ei awdurdodi (megis llyfr neu bapurau rhydd o unrhyw fath) neu unrhyw ffynhonnell wybodaeth ddiawdurdod i mewn i ystafell arholiad.

3. Cyfathrebu gyda pherson arall mewn ystafell arholiad.

4. Copïo, neu ddefnyddio mewn unrhyw ffordd arall, ddefnyddiau diawdurdod neu waith unrhyw ymgeisydd arall.

5. Cymryd arnoch mai chwi yw ymgeisydd arholiad arall, neu ganiatáu i rywun arall gymryd arno/arni mai chwi yw ef/hi.

6. Honni eich bod wedi cynnal arbrofion, arsyllu, cyfweliadau neu unrhyw ffurf ar ymchwil pan nad ydych mewn gwirionedd wedi gwneud hynny, neu honni eich bod wedi cael canlyniadau na chafwyd mohonynt mewn gwirionedd.

Os profir unrhyw gyhuddiadau o ymarfer annheg ar ran myfyrwyr, y mae'r canlyniadau'n hynod ddifrifol: gall arwain at wahardd y myfyriwr wedyn o'r Coleg a'i atal rhag sefyll unrhyw arholiad Prifysgol yn y dyfodol.

up to top