Trefniadau Arholiadau

Mae’r Brifysgol yn barod i wneud addasiadau rhesymol fel bo’r angen, o fewn rheolau’r Brifysgol, ar gyfer asesu ac arholiadau. Am addasiadau i arholiadau (e.e. amser ychwanegol) bydd angen i chi gofrestru gyda’r Gwasanaethau Anabledd a rhoi tystiolaeth ddogfennol i ni. Yna, byddwn yn llunio Cynllun Cefnogi Dysgu Personol a fydd yn cynnwys eich addasiadau i arholiadau.

Mae dull asesu pob modiwl wedi’i ddisgrifio’n fanwl yn y Blwyddlyfrau. Mae’n bwysig eich bod yn gwirio bod y dulliau asesu o fewn eich cyrraedd chi. Os oes gennych unrhyw bryderon, bydd angen ichi gysylltu â’ch tiwtor personol neu â’r Gwasanaethau Anabledd. Mae’n bosibl y bydd rhai addasiadau’n gofyn am drafodaeth dair-ffordd rhyngoch chi, eich tiwtor ac Ymgynghorydd er mwyn sicrhau y cyflawnir holl ofynion a deilliannau dysgu’r rhaglen, ac y gellir gwneud yr addasiadau mwyaf priodol ar eich cyfer chi. Mewn rhai achosion, bydd gofyn hefyd am gymeradwyaeth gan y corff sy’n dilysu’r rhaglen.

Archebu eich addasiadau i arholiadau erbyn 6 Rhagfyr 2019

Nodyn: 

Mae'r wybodaeth hon yn ymwneud ag arholiadau yn unig.  Os oes asesiadau gwahanol yn cael eu nodi yn eich Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (CCDP), mae'n rhaid trefnu'r rhain gyda'ch Ysgol.

Mae amserlen arholiadau mis Ionawr bellach ar gael ar-lein i fyfyrwyr.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr gyda Chynlluniau Cefnogi Dysgu Personol (CCDP) archebu’r addasiadau rydych eu hangen cyn POB cyfres o arholiadau diwedd semester ar unwaith ar ôl i’r amserlen arholiadau gael ei chyhoeddi.

E-bostiwch arholiadau@bangor.ac.uk cyn gynted ag y bo modd a erbyn Dydd Gwener, 6 Rhagfyr gyda’r manylion canlynol:

  • Eich enw a’ch rhif myfyriwr (dechrau gyda 500...)
  • Eich blwyddyn astudio ac enw eich rhaglen radd.
  • Cod modiwl yr arholiad(au) rydych yn eu sefyll, ynghyd â’r dyddiad y byddwch yn eu sefyll.
  • PA RAI o’r addasiadau o’ch PLSP rydych eu hangen ym mhob un o’r arholiadau y byddwch yn eu sefyll.

Unwaith y derbynnir y wybodaeth hon, llenwir Ffurflen Addasu Arholiad a chaiff ei e-bostio atoch fel cadarnhad bod eich addasiadau wedi cael eu gwneud. Rhag ofn y bydd ymholiadau, dylech argraffu’r ffurflen hon a dod â hi gyda chi i bob arholiad.

Fodd bynnag, os hoffech drafod eich trefniadau gydag aelod staff o’r Swyddfa Arholiadau, a fyddech cystal â nodi hynny yn eich e-bost ac fe drefnir apwyntiad i chi.

PWYSIG:

A fyddech cystal ag archebu’ch trefniadau cyn gynted ag y bo modd. Os byddwch yn methu’r dyddiad (Dydd Gwener 6 Rhagfyr ), ni allwn sicrhau y gallwn wneud yr addasiadau i chi.

Myfyrwyr Gwyddorau Gofal Iechyd: cysylltwch â’ch Ysgol ynghylch addasiadau i arholiadau.

Ystafell Dechreuwyr Cynnar (Arholiadau a weinyddir yn ganolog)

Dylai’r holl fyfyrwyr sydd angen 25% o amser ychwanegol ar eu pennau eu hunain, sefyll eu harholiadau yn Ystafell Dechreuwyr Cynnar.

Ystafell Cymorth Arholiad

Caiff myfyrwyr sy’n profi pwysau difrifol amser arholiadau neu sydd angen seibiannau cysur sefyll eu harholiadau yn Ystafell Cymorth Arholiad, a dylent gysylltu’n uniongyrchol â’r Swyddfa Arholiadau mewn da bryd.

Gweler Dulliau Asesu.

Terfynau amser o ran trefniadau archebu

Rhaid i fyfyrwyr sydd angen addasiadau rhesymol ar gyfer arholiadau (er enghraifft, cyfleusterau cyfrifiadurol, ysgrifennwr, etc) archebu cyn gynted ag y bo modd ar ôl i amserlen yr arholiadau gael ei chyhoeddi (fel rheol, canol Tachwedd a 1 Mawrth). Dyma’r terfynau amser olaf o ran gwneud unrhyw addasiadau rhesymol ar gyfer arholiadau:
Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Profion dosbarth

Lle caiff myfyrwyr rybudd ymlaen llaw ynglŷn ag arholiadau yn y dosbarth, eu cyfrifoldeb hwy yw cysylltu â threfnwyr y modiwl dan sylw mewn da bryd, er sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Swyddfa Arholiadau neu Gwasanaethau Anabledd.

Amgylchiadau Arbennig mewn Arholiadau ac Asesu

I gael rhagor o wybodaeth am drefn arholiadau gweler https://www.bangor.ac.uk/student-administration/assessment/procs.php.cy#circ

Rheolau yng nghyswllt Arholiadau ac Asesiadau

Mae’r rhain i’w gweld yn yr Arweinlyfr i Fyfyrwyr. Gweler hefyd y Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gynhwysol i Fyfyrwyr Anabl

Wedi’i ddiweddaru 04.11.19