Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Trefniadau Arholiadau Mai 2020

Fformat arholiadau newydd:

Oherwydd ein bod bellach yn dysgu ac yn asesu o bell, mae fformat arholiadau diwedd y semester wedi newid:

  • Bydd pob arholiad ar gael am 24 awr, oni nodir fel arall yn benodol.

  • Does dim disgwyl i chi weithio am 24 awr - mae disgwyl i'r tasgau gymryd yr un amser â'r arholiad gwreiddiol.

  • Cewch ddewis cwblhau'r gwaith mewn un eisteddiad, neu ei rannu'n dalpiau dros y diwrnod cyfan.

  • Caiff y tasgau eu rhyddhau trwy Blackboard, a bydd yr atebion gorffenedig yn cael eu cyflwyno trwy Blackboard (Turnitin).

Gweler tudalen amserlen yr arholiadau am fwy o fanylion, ac amseroedd eich arholiadau.

Addasiadau unigol:

Cafodd fformat newydd yr arholiadau ei gynllunio i fod yn gynhwysol, ac felly does dim angen cymaint o addasiadau unigol (e.e. amser ychwanegol, defnyddio cyfrifiadur, ystafell gymorth arholiadau ac yn y blaen) mwyach. Os ydych chi fel arfer yn cael amser ychwanegol a / neu seibiannau i orffwys, cymerwch y rheiny yn ystod y 24 awr yn ôl yr angen.

Os ydych chi'n teimlo nad yw fformat newydd yr asesiadau'n addas i chi, cysylltwch â'r Gwasanaethau Anabledd i drafod hynny cyn gynted â phosibl.

Slipiau Melyn

Ar gyfer myfyrwyr sydd â'r addasiad hwn, cofiwch gopïo a gludo slip melyn i mewn i bob sgript arholiad cyn eu cyflwyno (mae'ch slip melyn chi yn eich Cynllun Cefnogi Dysgu Personol: os ydych chi'n ansicr sut i wneud hyn,e-bostiwch y Cynghorwyr Dyslecsia).

Arferion da at y fformat asesu yma:

  • Paratowch fel y byddech chi ar gyfer arholiad arferol.
  • Os oes gennych broblemau gyda Thechnoleg Gwybodaeth / cysylltedd, cysylltwch â Desg Gymorth y Gwasanaethau TG; gallant helpu datrys problemau o bell (e-bostiwch nhw o'ch cyfeiriad e-bost Prifysgol os yn bosibl, a rhowch rif ffôn cyswllt).
  • Os na ellir datrys y problemau TG, cewch ofyn am Sefyll am y Tro Cyntaf Cyntaf neu Drefniadau Amgen - gweler isod.
  • Penderfynwch faint o'r gloch y byddwch chi'n stopio am y diwrnod, er mwyn sicrhau eich bod chi'n gorffwys yn ddigonol.
  • Peidiwch ag aros tan y funud olaf i gyflwyno'r gwaith, rhag ofn y bydd anawsterau technegol / cysylltedd ar y diwrnod. Ystyriwch gyflwyno gyda'r nos (er mai 8.59am yw'r amser terfynol), oherwydd byddai hynny'n fodd i chi orffwys yn well dros nos.

Beth os na allaf sefyll yr arholiad ar yr adeg y caiff ei ryddhau?

Gallai fod nifer o resymau, gan gynnwys cysylltedd y rhyngrwyd / problemau technegol, salwch a hunan-ynysu. Os na allwch gwblhau'r arholiad yr adeg y caiff ei ryddhau, defnyddiwch y Ganolfan Geisiadau i ofyn ynghylch Sefyll am y Tro Cyntaf neu Drefniadau Amgen'. Os na allwch gael mynediad i'r Ganolfan Geisiadau, ffoniwch 01248 388400 ar dyddiau'r wythnos 10-12 a 2-4 ac mi wnaiff y staff eich helpu.

Yn wyneb y sefyllfa bresennol, caiff pob myfyriwr ei ystyried fel un sydd ag 'Amgylchiadau Arbennig' sy'n gysylltiedig â Covid-19. Caiff hynny ei weithredu'n awtomatig ac felly ni fydd angen cyflwyno Adroddiadau Amgylchiadau Arbennig pellach ar gyfer y rheiny oni chewch anhawster gyda Thechnoleg Gwybodaeth; mae'r Ganolfan Geisiadau wedi'i diweddaru i gynnwys Problemau TG (Problemau Mawr - e.e. dim mynediad o gwbl i'r cyfrifiadur, dim mynediad i'r rhyngrwyd); Problemau TG (Mân Broblemau - e.e. gorfod rhannu cyfrifiadur) mewn perthynas â'r asesiadau ar-lein.

Dylid cyflwyno unrhyw Adroddiadau o Amgylchiadau Arbennig nad ydynt yn gysylltiedig â Covid-19 yn y ffordd arferol.

 

 

 

 

 

Wedi’i ddiweddaru 08.04.2020