Trefniadau Arholiadau

Mae’r Brifysgol yn barod i wneud addasiadau rhesymol fel bo’r angen, o fewn rheolau’r Brifysgol, ar gyfer asesu ac arholiadau. Am addasiadau i arholiadau (e.e. amser ychwanegol) bydd angen i chi gofrestru gyda’r Gwasanaethau Anabledd a rhoi tystiolaeth ddogfennol i ni. Yna, byddwn yn llunio Cynllun Cefnogi Dysgu Personol a fydd yn cynnwys eich addasiadau i arholiadau.

Mae dull asesu pob modiwl wedi’i ddisgrifio’n fanwl yn y Blwyddlyfrau. Mae’n bwysig eich bod yn gwirio bod y dulliau asesu o fewn eich cyrraedd chi. Os oes gennych unrhyw bryderon, bydd angen ichi gysylltu â’ch tiwtor personol neu â’r Gwasanaethau Anabledd. Mae’n bosibl y bydd rhai addasiadau’n gofyn am drafodaeth dair-ffordd rhyngoch chi, eich tiwtor ac Ymgynghorydd er mwyn sicrhau y cyflawnir holl ofynion a deilliannau dysgu’r rhaglen, ac y gellir gwneud yr addasiadau mwyaf priodol ar eich cyfer chi. Mewn rhai achosion, bydd gofyn hefyd am gymeradwyaeth gan y corff sy’n dilysu’r rhaglen.

Ystafell Dechreuwyr Cynnar (Arholiadau a weinyddir yn ganolog)

Dylai’r holl fyfyrwyr sydd angen 25% o amser ychwanegol ar eu pennau eu hunain, sefyll eu harholiadau yn Ystafell Dechreuwyr Cynnar.

Ystafell Cymorth Arholiad

Caiff myfyrwyr sy’n profi pwysau difrifol amser arholiadau neu sydd angen seibiannau cysur sefyll eu harholiadau yn Ystafell Cymorth Arholiad, a dylent gysylltu’n uniongyrchol â’r Swyddfa Arholiadau mewn da bryd.

Gweler Dulliau Asesu.

Terfynau amser o ran trefniadau archebu

Rhaid i fyfyrwyr sydd angen addasiadau rhesymol ar gyfer arholiadau (er enghraifft, cyfleusterau cyfrifiadurol, ysgrifennwr, etc) archebu cyn gynted ag y bo modd ar ôl i amserlen yr arholiadau gael ei chyhoeddi (fel rheol, canol Tachwedd a 1 Mawrth). Dyma’r terfynau amser olaf o ran gwneud unrhyw addasiadau rhesymol ar gyfer arholiadau:
Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Profion dosbarth

Lle caiff myfyrwyr rybudd ymlaen llaw ynglŷn ag arholiadau yn y dosbarth, eu cyfrifoldeb hwy yw cysylltu â threfnwyr y modiwl dan sylw mewn da bryd, er sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Swyddfa Arholiadau neu Gwasanaethau Anabledd.

Amgylchiadau Arbennig mewn Arholiadau ac Asesu

I gael rhagor o wybodaeth am drefn arholiadau gweler https://www.bangor.ac.uk/student-administration/assessment/procs.php.cy#circ

Rheolau yng nghyswllt Arholiadau ac Asesiadau

Mae’r rhain i’w gweld yn yr Arweinlyfr i Fyfyrwyr. Gweler hefyd y Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gynhwysol i Fyfyrwyr Anabl

Wedi’i ddiweddaru 20.01.2020