Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Carnifal Cynaliadwyedd #Carnifal20

Ymgyrch i hyrwyddo a dathlu’r holl ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig efo chynaliadwyedd sydd ymlaen mewn mis cyffredin ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Carnifal yn cychwyn ar y 1af o Chwefror ac yn dod i ben ar y 1af o Fawrth. Mae’r holl ddigwyddiadau i’w gweld yma.

Cymerwch ran!
Ydych chi’n trefnu digwyddiad sydd yn gysylltiedig gyda cynaliadwyedd yn ystod mis Chwefror? Cysylltwch efo ni ar sustainability@bangor.ac.uk. Byddwn yn falch o rannu’r digwyddiad fel rhan o’r ymgyrch.

Carnifal 2010

Cymryd Rhan

Mae Prifysgol Bangor wedi sefydlu Y Lab Cynaliadwyedd i fod yn ganolbwynt arweinyddiaeth ar Ddatblygu Cynaliadwy wrth i ni anelu at ddod yn ‘y Brifysgol Cynaliadwy’ ym mhob agwedd. Ein huchelgais fawr yw bod cynaliadwyedd yn cael ei weld fel rhywbeth i bawb ac i wneud hynny mae angen i ni gynnwys cymaint o bobl â phosibl.

Er mwyn Dod a Cynaliadwyedd yn Fyw ym Mangor, i wneud yn siŵr fod ein holl benderfyniadau a gweithredoedd yn atebol, a’n bod yn gwneud cynnydd parhaus fel y Brifysgol Cynaliadwy, rydym wedi sefydlu nifer o fentrau a grwpiau i roi cynaliadwyedd wrth galon addysgu, dysgu, ymchwil ac arloesi.

Ein dywediad yw “gwneud pethau gyda chi, nid i chi nac ar eich cyfer”, a ph’un ai ydych chi’n fyfyriwr, yn aelod staff, neu’n aelod o’r gymuned leol neu fyd-eang, mae eich cyfraniad yn hanfodol i’n llwyddiant.

Rhoi’r byd yn ei le (Melin Drafod Cynaliadwyedd)

Rhoi’r byd yn ei le

Mae sesiynau Rhoi’r byd yn ei le ymlaen yn fisol rhwng Hydref a Mai bob blwyddyn. Mae’n agored i holl staff a myfyrwyr. Mae’n annog cyfranogwyr i gyflwyno a thrafod pob math o syniadau o gwmpas agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, ac moesegol.

Mae 8 sesiwn yn y flwyddyn academaidd. Yn dilyn y sesiwn ragarweiniol ym mis Hydref, mae themâu’r 7 sesiwn ddilynol yn seiliedig ar Nodau Llesiant Cymru. Mae hyn yn ein cynorthwyo i roi sylw cyfartal i wahanol feysydd o gynaliadwyedd a lles dros y flwyddyn academaidd.

Sut i gymryd rhan
I ymuno, ewch i’n tudalen digwyddiadau i gael gwybod pryd mae’r sesiwn nesaf, ac ymunwch â ni ar y diwrnod – croeso i bawb! Os oes ganddoch chi destyn neu syniad ynglyn â chynaliadwyedd i’w drafod ymhellach, cysylltwch efo ni!