Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso

Mynyddoedd di-ri, traethau euraidd, parc cenedlaethol, llynnoedd, afonydd a dyfroedd arfordirol arbennig o lân – ’does ’na ddim llawer o brifysgolion all frolio bod â’r rhain i gyd ar stepen eu drws! Os ydych chi’n fyfyriwr, yn aelod staff neu’n ymwelydd, mae amgylchedd y Brifysgol yn siŵr o greu argraff.

Rydym yn hynod falch o’n hamgylchedd ac ym Mhrifysgol Bangor, rydym wedi ymroi’n i’w amddiffyn a’i wella. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried yr effaith y gall popeth yr ydym yn ei wneud ei gael, ac o safbwynt amgylcheddol, yn ystyried a allwn wneud rhywbeth yn well. Gydag ystâd o dros 200 o adeiladau wedi eu lleoli ar draws 346 hectar, yn ogystal ag oddeutu 10,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, rydyn ni’n cydnabod oblygiadau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Sut rydym yn gweithio

Gwaith y Grŵp Tasg Cynaliadwyedd yw goruchwylio’r dasg o ddatblygu a gweithredu Agenda Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor, ac am adrodd i’r Pwyllgor Gweithredu. Cyflawnir Camau Gweithredu Penodol trwy’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd aml-swyddogaeth, a gefnogir trwy fewnbwn gan y MelinauDrafod Cynaliadwyedd, sydd yn cynnwys cynrychiolwyr o boblogaeth ehangach y Brifysgol.

System Rheoli Amgylcheddol

Rydym wedi datblygu System Rheoli’r Amgylchedd (EMS) ffurfiol i gefnogi ein hymrwymiad i sicrhau gwelliant amgylcheddol parhaus. Mae’r EMS yn gysylltiedig â’r safon amgylcheddol ISO14001:2015, a gellir gweld yr arweiniad i hyn yn ein Tudalennau System Rheoli’r Amgylchedd.

Mae Tîm Perfformiad Amgylcheddol y Campws wedi cael ei sefydlu er mwyn sicrhau cymaint o ymwneud a chynnwys budd-ddeiliaid â phosib. Mae gwybodaeth bellach yn ymwneud â’n EMS i’w chael yn y tudalennau hyn.

Digwyddiadau Amgylcheddol

Os ydych yn sylwi ar unrhyw lygredd neu ddigwyddiadau amgylcheddol eraill yn y Brifysgol cofiwch adael i ni wybod yn syth trwy llenwi’r ffurflen Adroddiad Digwyddiad Amgylcheddol.

Os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau am berfformiad amgylcheddol gwell byth, ebostiwch environment@bangor.ac.uk

Safon y Byd

Mae Prifysgol Bangor ymhlith prifysgolion gorau'r DU ar gyfer perfformiad amgylcheddol a moesegol, fel y barnwyd gan Gynghrair Prifysgolion People & Planet.

Mae canlyniadau diweddaraf y gynghrair yn gweld Prifysgol Bangor yn codi naw lle o’r 29ain i’r 20fed ac yn cadw statws ‘Dosbarth Cyntaf’. Sgoriodd Bangor yn arbennig o dda am Bolisi Amgylcheddol, Staff Cynaliadwyedd, Archwilio ac EMS a Rheoli Carbon. Lluniwyd Cynghrair y Brifysgol gan People & Planet a dyma'r unig safle annibynnol y DU o berfformiad amgylcheddol a moesegol holl brifysgolion cyhoeddus y DU. Fe'i hasesir ar ystod eang o feini prawf amgylcheddol, cymdeithasol ac ariannol.

Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol hefyd yn 10fed o 780 o blith prifysgolion maestrefol y byd, ac y 4ydd sefydliad mwyaf gwyrdd yn y DU, gan GreenMetric Prifysgol Indonesia.

Buddsoddi er mwyn cynaliadwyedd

Mae ein Strategaeth Ystadau’n cael ei hadolygu ar hyn o bryd, a bydd yn cynnwys cynaliadwyedd fel ystyriaeth anhepgor wrth ddatblygu’r brifysgol yn y dyfodol. Cynllunnir ein holl adeiladau newydd er mwyn ennill safon “Rhagorol” BREEAM o leiaf. Mae canolfan Pontio, adeilad gwerth miliynau o bunnoedd, Canolfan Fôr Cymru ym Mhorthaethwy a “Phentref Myfyrwyr” y Santes Fair yn ddatblygiadau diweddar sydd wedi ennill y safon hon. Bwriedir gwneud gwaith datblygu sylweddol ar “Ardal Wyddoniaeth” y Brifysgol ar Ffordd Deiniol, tra bod Parc Gwyddoniaeth Menai yng Ngaerwen wedi cael ei gwblhau ym 2018.

Rydym hefyd yn cychwyn ar raglen effeithlonrwydd ynni uchelgeisiol “Buddsoddi er mwyn Arbed” wrth i ni geisio cyflawni ein hamcanion a’n targedau tymor hir. Bob blwyddyn mae’r Brifysgol yn sicrhau bod 5% o’i chostau ynni ar gael ar gyfer y cynlluniau hyn. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys goleuadau LED Garddwriaethol yn nhŷ gwydr Henfaes a’r tŷ gwydr Coffa, gosod wrinalau di-ddŵr, gosod pennau cawod dŵr-effeithlon yn ein neuaddau preswyl, a phrynu 3 cherbyd trydan i gymryd lle faniau diesel yn fflyd cerbydau’r Gwasanaethau Eiddo a Champws. Os oes gennych awgrym am broject o’r fath, cysylltwch ag environment@bangor.ac.uk.

Darganfyddwch fwy...

Y Lab Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor

Wrth gwrs, mae mwy i gynaliadwyedd na’r amgylchedd. Am fwy o wybodaeth ar yr agenda cynaliadwyedd ehangach ym Mhrifysgol Bangor, ewch i dudalennau gwe Y Lab Cynaladwyedd

Y Lab Cynaladwyedd