Pwrcasu a Cyllid

Buddsoddi moesegol

Rheolir portffolio buddsoddiadau Prifysgol Bangor gan UBS. Mae UBS  wedi ymrwymo i weithredu’n gynaliadwy a helpu ei gleientiaid i fuddsoddi mewn modd sy’n cefnogi effaith gymdeithasol ac amgylcheddol gadarnhaol yn ogystal â chynhyrchu elw ariannol da.
Mae Prifysgol Bangor wedi mabwysiadu strategaeth fuddsoddi gynaliadwy UBS, gan ystyried yr egwyddor Datblygu Cynaliadwy h.y. bod “raid i ni weithredu mewn ffordd sy’n ceisio sicrhau y cyflawnir anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddarparu at eu hanghenion eu hunain”.  Mae’r strategaeth yn defnyddio cyfuniad o sgriniau negyddol a chadarnhaol i sicrhau bod cwmnïau a all fod yn niweidiol i gymdeithas neu’r amgylchedd yn cael eu heithrio, a buddsoddi mewn busnesau gyda diwylliant ac ymarferion cyfrifol a llywodraethu da.

Nid yw Prifysgol Bangor yn buddsoddi mewn busnesau dadleuol, sy’n cael mwy na 5% o’u hincwm o:

  • Arfau
  • Alcohol
  • Gamblo
  • Baco
  • Adloniant Oedolion
  • Organebau a Addaswyd yn Enetig

Nid ydym yn eithrio’r posibilrwydd o gynnwys cwmnïau sy’n ymwneud â thanwydd ffosil o’n portffolio, fodd bynnag, byddai’r cyfryw gwmni’n cael ei gynnwys pe bai’n cyflawni ein meini prawf yn unig.

Fel hyn, mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu at Gymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang.

Cefnogaeth a gynigir gan UBS i Brifysgol Bangor

Mae UBS yn cynnig cyngor penodol gan arbenigwyr profiadol â chymwysterau da. Yn ogystal â rheoli’r portffolio gwaddol, byddant yn ymweld â’r Brifysgol i ymwneud â staff a myfyrwyr i egluro sut gwneir penderfyniadau ynghylch buddsoddiadau, ac ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon. Bydd yr ymweliad nesaf yn ystod mis y Carnifal Cynaliadwyedd, Chwefror 2018 (i’w gadarnhau).

Rhagor o wybodaeth:

Cyflogwr Cyflog Byw

Mae Prifysgol Bangor ar ei ffordd i fod yn gyflogwr Cyflog Byw. Yn 2015, cychwynasom ar ein taith trwy dalu’r Cyflog Byw fel atodiad digontract i’r gyfradd fesul awr, yn hytrach na bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig.

Ers hynny mae’r Cyflog Byw wedi cynyddu bob mis Tachwedd (fel y dynodir gan y Comisiwn Cyflog Byw), ond nid yw’n atodiad ni wedi codi, ac o ganlyniad mae rhai aelodau staff ar gyfradd fesul awr sydd erbyn hyn o dan y Cyflog Byw (sef £8.45 ar hyn o bryd). Ar ddiwedd mis Gorffennaf 2017, llofnododd Brifysgol Bangor, ynghyd â’r holl brifysgolion eraill yng Nghymru, God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Felly, mae Prifysgol Bangor fel aelod ‘Prifysgolion Cymru’ yn ymrwymo i dalu cyflog byw’r Living Wage Foundation i’w holl staff addysg uwch a gyflogir yn uniongyrchol ganddi erbyn 2018/19.

Strategaeth, perfformiad ac arfer gorau yng nghaffael

Yn unol â Chynllun Strategol Prifysgol Bangor, mae ei Strategaeth Caffael am y blynyddoedd 2015-2020 yn ystyried cynaliadwyedd yn un o brif amcanion caffael strategol.

Y nod yw gwneud amcanion moesegol, cymdeithasol ac amgylcheddol cadarn yn rhan greiddiol o’r broses gaffael safonol,” medda Nicola Day, Cyfarwyddwr Caffael Prifysgol Bangor.

Cefnogir y Strategaeth Gaffael gan nifer o fesurau perfformiad cynaliadwyedd a fydd yn cael eu hasesu bob blwyddyn, megis nifer yr asesiadau risg cynaliadwyedd a gwblheir, yr effeithiau a nodir a’r deilliannau a gyflawnir. Mae’r mesurau hefyd yn cynnwys asesiad o wariant gyda chwmnïau bach a chanolig a chyda cyflenwyr o Gymru.

Fel aelod o’r sector cyhoeddus yng Nghymru, mae Prifysgol Bangor yn mabwysiadu arfer gorau sy’n cydfynd ag argymhellion Gwerth Cymru (Llywodraeth Cymru). Mae’r brifysgol wedi mabwysiadu egwyddorion Datganiad Polisi Caffael Cymru, sy’n cefnogi’r nod o gyflawni amcanion lles Cymru fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015). Mae un o’r prif egwyddorion yn anelu at sicrhau manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol trwy weithredu polisi Manteision Cymunedol mewn modd effeithiol. Mae cynlluniau Manteision Cymunedol gan Parc Gwyddoniaeth Menai ac mae’r contractwr yn a benodir gwblhau’r Adnodd Mesur Mantais Cymunedol i gofnodi’r amrywiol fanteision cynaliadwyedd a gyflawnir fel rhan o’r project.

Caethwasiaeth a masnachu pobl

Yn sgil cyflwyniad Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae gofyn i’r brifysgol gyhoeddi datganiad ar ôl 31 Gorffennaf 2016, yn nodi cadwyni cyflenwi lle ceir perygl o gaethwasiaeth neu fasnachu pobl a nodi’r camau a gymerwyd i asesu a rheoli’r risg hwnnw. Bydd y brifysgol yn anelu at fabwysiadu cod ymarfer arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi.

Caffael offer TG

Mae’r brifysgol yn prynu offer TG trwy gytundebau fframwaith consortia AU. Caiff ein cyfrifiaduron pen desg a gliniaduron eu prynu trwy’r “National Desktop & Notebook Agreement”, dan gontract i’r “London Universities Purchasing Consortium (LUPC)”. Mae’r LUPC yn aelod o “Electronics Watch” ac felly mae gan Brifysgol Bangor sicrwydd bod yr offer TGCh a brynir ganddi yn dod o ffynhonellau moesegol.

Gwelliant parhaus yng Nghaffael

Yn unol â Strategaeth Caffael 2015-2020, mae gweithdrefnau caffael y brifysgol wrthi’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd i ystyried y pwys cynyddol a roddir ar gynaliadwyedd, gan sicrhau bod asesiadau risg cynaliadwyedd yn cael eu cwblhau ar gyfer yr holl gaffaeliadau allweddol a chan fesur effeithiau cadarnhaol ein gweithdrefnau caffael ar yr economi, yr amgylchedd a’r gymuned.

Darllenwch mwy am Cyllid a Chaffael­­­­