Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ymgyrchoedd

Carnifal

Carnifal Cynaliadwyedd

Mis cyfan o ddigwyddiadau sy’n arddangos a dathlu’r amrediad o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig efo cynaliadwyedd sydd ymlaen mewn mis cyffredin ym Mhrifysgol Bangor.

Edrychwch ar ein tudalen digwyddiadau neu ein ffrydiau ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion #carnifal diweddaraf, neu cadwch lygad allan o amgylch y campws.

Ystyried Cyn Yfed

Cyfres o fentrau sy’n annog defnydd cynaliadwy ar draws holl fannau arlwyo Prifysgol Bangor yw ‘Ystyried Cyn Yfed’. Cafodd yr ymgyrch ei lansio yn gynharach eleni.

Ystyried Cyn Yfed

Mae’n haws i ni gyd, yn fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ddeall effaith ein gweithgareddau a defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon os ydym yn deall mai atal gwastraff yn y lle cyntaf ac ail ddefnyddio cynnyrch yw’r ffordd fwyaf cynaliadwy o greu campws, cartref a dinas daclus.

Mae’r enghreifftiau isod yn rhoi syniad gwell i chi o beth mae hyn yn ei olygu.

Rydym yn y rownd derfynol! Mae ymgyrch ‘Ystyried Cyn Yfed’ Prifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Green Gowns 2019, yng nghategori ‘Iechyd, bwyd a diod y Campws’. Cystadleuaeth i Brifysgolion Prydain ac Iwerddon yw hon a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod seremoni wobrwyo Green Gowns yng Glasgú (Glasgow) ym mis Tachwedd.

Ymgyrch gydweithredol rhwng Y Lab Cynaliadwyedd, tîm Arlwyo’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yw Ystyried Cyn Yfed. Bydd sawl ymgyrch debyg yn dilyn drwy’r flwyddyn felly cadw’ch llygaid allan amdanynt ar hyd y campws a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mwy o fanylion am Ystyried Cyn Yfed

Wythnos am Wastraff

Ymgyrch wastraff flynyddol y Brifysgol yw Wythnos Am Wastraff. Y nôd yw cynyddu ymwybyddiaeth am leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff, hysbysu’r myfyrwyr am gyfleoedd posibl am yrfaoedd yn y sector, a denu myfyrwyr a staff i ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ymwneud ag effeithlonrwydd adnoddau. Cynhelir yr Wythnos Am Wastraff (WAW) yn flynyddol yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Hydref. Datblygwyd yr ymgyrch yn wreiddiol yn 2017 gan y Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â’r Neuaddau Preswyl a Champws Byw.

Mwy o wybodaeth am Wythnos am Wastraff

Lansiwyd ‘Pob Can yn Cyfri’

Pob Can yn Cyfri

Ar y 30ain o Fedi 2019, lansiwyd ymgyrch “Pob Can yn Cyfri” fel rhan o Wythnos Am Wastraff.

Mae gennym gyfleusterau ailgylchu helaeth tu fewn i’n hadeiladau ond rydym yn ymwybodol ein bod yn dal i golli deunydd gwerthfawr pan fydd ein myfyrwyr, staff ac ymwelwyr allan o gwmpas ar y campws.

Mae caniau alwminiwm yn ddeunydd gwych i’w gasglu gan eu bod yn rhan o gylch caeedig. Hynny yw, mae’n bosib eu hailgylchu drosodd a throsodd, am byth, heb golli ansawdd a thrwy wneud hyn dim ond 5% o’r egni sy’n cael ei ddefnyddio i greu’r cynnyrch o’r newydd sy’n cael ei ddefnyddio. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hwn yn gam arall eto i sicrhau bod deunydd gwerthfawr yn cael ei gasglu yma ym Mangor i’w ailgylchu yn hytrach na’i golli drwy ei anfon i’r safle adfer ynni.

Gwyliwch allan am y biniau arbennig yma ar draws y campws.

Ailgylchu plastig o’r labordai

Ailgylchu plastig o’r labordai

Mae holl labordai’r Brifysgol yn ddibynnol iawn ar blastigau. Felly, yn ddiweddar buom yn adolygu ein harferion ledled y campws, i weld sut y gallwn roi’r hierarchaeth wastraff ar waith. Er bod llawer iawn o blastig untro yn cael ei daflu, mae llawer iawn yn cael ei olchi a’i ailddefnyddio yn y rhan fwyaf o’n labordai, a hoffem sicrhau bod hwn yn arfer cyffredin. Pan nad yw ailddefnyddio yn opsiwn, gofynnwn i’n myfyriwr a’n staff ailgylchu’r deunydd.

I ddathlu Wythnos Ailgylchu, ar y 23ain o Fedi 2019 gwnaethom ddechrau casglu ailgylchu plastig o’n labordai.

Climathon

Mae Climathon yn ddigwyddiad byd-eang; y grwp gweithredu hinsawdd mwyaf o’i fath. Ar y 25ain o Hydref bydd dinasyddion yn ymgynnull ar draws cannoed o wledydd leded y byd i geisio datrys a thrafod problemau yn ymwneud a’r hinsawdd.

Mae diwrnod Climathon eleni yn digwydd cyd-fynd â Streic Hinsawdd Ieuenctid Bangor ar 25ain Hydref.

Felly mae Undeb Myfyrwyr Bangor a Lab Cynaliadwyedd y Brifysgol wedi trefnu sesiwn wybodaeth a gweithdy ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y materion sy’n ein hwynebu.

Climathon

Ymunwch â ni yn Narlithfa Pontio ar lefel 2 i glywed dau siaradwyr rhagorol:

Bydd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Adnoddau Naturiol Cymru, Gogledd Orllewin Cymru yn rhoi cyflwyniad yn amlinellu’r newidiadau Amgylcheddol sy’n digwydd yn ein hardal ni nawr a pha fath o heriau a chyfleoedd ddaw yn eu sgîl dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd Paola Dyboski-Bryant, o Swigod Eithriadol Dr Zigs yn sôn am yr antur anhygoel yn ei wynebu pan fydd yn ymuno â Mordaith o gwmas y Byd i ddysgu mwy am blastigau yn y môr. Mae hi’n un o 300 o ferched sy’n cymryd rhan (wedi’i dewis allan o 10,000 o ymgeiswyr) bydd yn hwylio o Ynysoedd Cook i Tonga rhwng 27 Ebrill a 7 Mai 2020.