Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymgyrchoedd

Ymgyrch Ail-Ddefnyddio

Ymgyrch Ail-Ddefnyddio Diwedd Tymor

Mae Prifysgol Bangor yn ymdrechu i fod y Brifysgol fwyaf effeithlon o ran adnoddau; yn wir roeddem yn 7fed yn y byd yng nghyngrair THE impact 2020 am ein hymrwymiad i nôd 12 ‘sicrhau cynhyrchu a defnyddio cynaliadwy.

Er ein bod ar hyn o bryd yn wynebu heriau hollol anghyfarwydd yn sgîl Covid-19, rydym yn parhau i weithio'n galed y tu ôl i'r llenni i sicrhau ein bod yn casglu eitemau a deunyddiau i'w hailddefnyddio a'u hailgylchu.

Gyda gwyliau'r haf yn agosáu, mae llawer o fyfyrwyr yn symud allan o'u neuaddau preswyl dros yr wythnosau nesaf. Wrth i iddynt bacio fe fyddant mwy na thebyg yn sylweddoli bod ganddynt lawer o eitemau dros ben. Rydym ni yn cynnig y cyfle iddynt osgoi eu taflu, ond yn hytrach eu rhoi i elusen yn lle hynny.

Rhoi nid taflu ffwrdd

Mae Ymgyrch Ailddefnyddio Diwedd Tymor sydd wedi ei threfnu ar y cyd rhwng Neuaddau, PaCS a’r Lab Cynaliadwyedd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr roi yr eitemau y gellir eu hailddefnyddio i elusen leol, Antur Waunfawr. Mae modd cyfranu eitemau fel llestri, potiau a sosbenni, dillad, esgidiau, ac offer cegin. Y cyfan sy'n rhaid i’r myfyrwyr ei wneud yw rhoi’r eitemau mewn bag plastig coch sydd wedi ei ddarparu, yna gadael y bag y tu allan i ddrws eu hystafell wely. Nid yw gwastraff cyffredinol, gwastraff i’w ailgylchu na gwastraff bwyd i gael ei roi yn y bag coch. Mae modd i’r myfyrwyr gyfranu bwyd oes silff hir (heb eu hagor) megis grawnfwyd, tuniau a jariau drwy ei gadael ar ffwrdd eu cegin.

Oherwydd y pandemig sy’n ein heffeithio ar hyn o bryd, mae iechyd a diogelwch ein myfyrwyr, staff a gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth. Cytunwyd felly y bydd yr holl eitemau sy’n cael eu cyfrannu er mwyn eu hailddefnyddio yn ystod ymgyrch 2020 yn cael eu casglu, eu storio a'u symud mewn bagiau untro coch. Bydd hyn yn sicrhau nad yw’r rhoddion yn cael eu trin gan nifer fawr o bobl mewn byr amser, ac unwaith y bydd y rhoddion wedi cyrraedd pen eu taith, cânt eu didoli a'u prosesu cyn gynted â phosibl.

Carnifal

Carnifal Cynaliadwyedd

Mis cyfan o ddigwyddiadau sy’n arddangos a dathlu’r amrediad o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig efo cynaliadwyedd sydd ymlaen mewn mis cyffredin ym Mhrifysgol Bangor.

Edrychwch ar ein tudalen digwyddiadau neu ein ffrydiau ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion #carnifal diweddaraf, neu cadwch lygad allan o amgylch y campws.

Ystyried Cyn Yfed

Cyfres o fentrau sy’n annog defnydd cynaliadwy ar draws holl fannau arlwyo Prifysgol Bangor yw ‘Ystyried Cyn Yfed’. Cafodd yr ymgyrch ei lansio yn gynharach eleni.

Ystyried Cyn Yfed

Mae’n haws i ni gyd, yn fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ddeall effaith ein gweithgareddau a defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon os ydym yn deall mai atal gwastraff yn y lle cyntaf ac ail ddefnyddio cynnyrch yw’r ffordd fwyaf cynaliadwy o greu campws, cartref a dinas daclus.

Mae’r enghreifftiau isod yn rhoi syniad gwell i chi o beth mae hyn yn ei olygu.

Rydym yn y rownd derfynol! Mae ymgyrch ‘Ystyried Cyn Yfed’ Prifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Green Gowns 2019, yng nghategori ‘Iechyd, bwyd a diod y Campws’. Cystadleuaeth i Brifysgolion Prydain ac Iwerddon yw hon a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod seremoni wobrwyo Green Gowns yng Glasgú (Glasgow) ym mis Tachwedd.

Ymgyrch gydweithredol rhwng Y Lab Cynaliadwyedd, tîm Arlwyo’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yw Ystyried Cyn Yfed. Bydd sawl ymgyrch debyg yn dilyn drwy’r flwyddyn felly cadw’ch llygaid allan amdanynt ar hyd y campws a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mwy o fanylion am Ystyried Cyn Yfed

Wythnos am Wastraff

Ymgyrch wastraff flynyddol y Brifysgol yw Wythnos Am Wastraff. Y nôd yw cynyddu ymwybyddiaeth am leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff, hysbysu’r myfyrwyr am gyfleoedd posibl am yrfaoedd yn y sector, a denu myfyrwyr a staff i ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ymwneud ag effeithlonrwydd adnoddau. Cynhelir yr Wythnos Am Wastraff (WAW) yn flynyddol yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Hydref. Datblygwyd yr ymgyrch yn wreiddiol yn 2017 gan y Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â’r Neuaddau Preswyl a Champws Byw.

Mwy o wybodaeth am Wythnos am Wastraff

Lansiwyd ‘Pob Can yn Cyfri’

Pob Can yn Cyfri

Ar y 30ain o Fedi 2019, lansiwyd ymgyrch “Pob Can yn Cyfri” fel rhan o Wythnos Am Wastraff.

Mae gennym gyfleusterau ailgylchu helaeth tu fewn i’n hadeiladau ond rydym yn ymwybodol ein bod yn dal i golli deunydd gwerthfawr pan fydd ein myfyrwyr, staff ac ymwelwyr allan o gwmpas ar y campws.

Mae caniau alwminiwm yn ddeunydd gwych i’w gasglu gan eu bod yn rhan o gylch caeedig. Hynny yw, mae’n bosib eu hailgylchu drosodd a throsodd, am byth, heb golli ansawdd a thrwy wneud hyn dim ond 5% o’r egni sy’n cael ei ddefnyddio i greu’r cynnyrch o’r newydd sy’n cael ei ddefnyddio. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hwn yn gam arall eto i sicrhau bod deunydd gwerthfawr yn cael ei gasglu yma ym Mangor i’w ailgylchu yn hytrach na’i golli drwy ei anfon i’r safle adfer ynni.

Gwyliwch allan am y biniau arbennig yma ar draws y campws.

Ailgylchu plastig o’r labordai

Ailgylchu plastig o’r labordai

Mae holl labordai’r Brifysgol yn ddibynnol iawn ar blastigau. Felly, yn ddiweddar buom yn adolygu ein harferion ledled y campws, i weld sut y gallwn roi’r hierarchaeth wastraff ar waith. Er bod llawer iawn o blastig untro yn cael ei daflu, mae llawer iawn yn cael ei olchi a’i ailddefnyddio yn y rhan fwyaf o’n labordai, a hoffem sicrhau bod hwn yn arfer cyffredin. Pan nad yw ailddefnyddio yn opsiwn, gofynnwn i’n myfyriwr a’n staff ailgylchu’r deunydd.

I ddathlu Wythnos Ailgylchu, ar y 23ain o Fedi 2019 gwnaethom ddechrau casglu ailgylchu plastig o’n labordai.

Climathon

Mae Climathon yn ddigwyddiad byd-eang; y grwp gweithredu hinsawdd mwyaf o’i fath. Ar y 25ain o Hydref bydd dinasyddion yn ymgynnull ar draws cannoed o wledydd leded y byd i geisio datrys a thrafod problemau yn ymwneud a’r hinsawdd.

Mae diwrnod Climathon eleni yn digwydd cyd-fynd â Streic Hinsawdd Ieuenctid Bangor ar 25ain Hydref.

Felly mae Undeb Myfyrwyr Bangor a Lab Cynaliadwyedd y Brifysgol wedi trefnu sesiwn wybodaeth a gweithdy ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y materion sy’n ein hwynebu.

Climathon

Ymunwch â ni yn Narlithfa Pontio ar lefel 2 i glywed dau siaradwyr rhagorol:

Bydd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Adnoddau Naturiol Cymru, Gogledd Orllewin Cymru yn rhoi cyflwyniad yn amlinellu’r newidiadau Amgylcheddol sy’n digwydd yn ein hardal ni nawr a pha fath o heriau a chyfleoedd ddaw yn eu sgîl dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd Paola Dyboski-Bryant, o Swigod Eithriadol Dr Zigs yn sôn am yr antur anhygoel yn ei wynebu pan fydd yn ymuno â Mordaith o gwmas y Byd i ddysgu mwy am blastigau yn y môr. Mae hi’n un o 300 o ferched sy’n cymryd rhan (wedi’i dewis allan o 10,000 o ymgeiswyr) bydd yn hwylio o Ynysoedd Cook i Tonga rhwng 27 Ebrill a 7 Mai 2020.