Archebu a chwestiynau sy'n codi'n aml

Gellwch archebu'n rhwydd a bydd ein staff cyfeillgar yn barod i gynnig cyngor.

Rhywbeth Arbennig

Os ydych angen cynllunio ar gyfer digwyddiad arbennig, gofynnwch i gael siarad ag un o'n gweithwyr arlwyo proffesiynol a fydd yn barod i'ch helpu gyda chyngor am fwydlenni, lleoliadau a chostau.

Os oes gennych rywbeth mwy penodol mewn golwg nad yw ar ein bwydlenni, neu os ydych yn awyddus i drafod eich gofynion yn fwy manwl, cysylltwch yn uniongyrchol â'r Swyddfa Gynadleddau, lle bydd rhywun yn falch o'ch helpu, gan roi gwybodaeth am fwydlenni, lleoliadau a chostau.

Faint o rybudd fydd ei angen arnom?

Er mwyn sicrhau y gallwn gyflawni eich gofynion, archebwch o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda. Byddwn bob amser yn gwneud pob ymdrech i ymdrin ag archebion munud olaf ond gall hyn olygu na fydd rhai bwydlenni/eitemau ar gael ac efallai y ceir oedi o ran danfon y bwyd.

A oes isafswm o ran archeb?

Codir isafswm o £18.00 ar gyfer archebion i Ysgolion ac Adrannau yn ardal campws y brifysgol, o Safle'r Normal i Stryd y Deon, Bangor.

Am bob archeb arall mewnol ac allanol tu allan i’r cylch hwn, beth bynnag y lleoliad, rhaid gwario o leiaf £180.00 ar bob danfoniad ynghyd â chostau teithio o £1 y filltir ar gyfer danfon a chasglu.

Sylwch – os ydych yn archebu arlwyo yn uniongyrchol drwy e-bost, mae'n rhaid i ni gael eich manylion cyswllt LLAWN a gwybodaeth anfonebu hynny yw, cod cost, cyfeiriad anfon yr anfoneb.

Diogelwch Bwyd

Rydym yn eich cynghori i fwyta’r bwyd o fewn yr amser a nodir ar y cerdyn danfon.ich cynghori i fwyta’r bwyd o fewn yr amser a nodir ar y cerdyn danfon.

Dewisiadau iach

Mae bwyta'n iach yn faes sy'n dod yn fwyfwy pwysig i lawer o'n cwsmeriaid ac rydym yn cynnig amrywiaeth ehangach o fwyd a diod sy'n cwmpasu hyn. Yn ogystal, rydym bob amser yn hapus i drafod unrhyw ofynion dietegol arbennig sydd gennych.

Cynnyrch Masnach Deg a Lleol

Mae cynnyrch Masnach Deg a lleol yn rhan bwysig o gynllunio'n bwydlenni. Mae'r brifysgol wedi cael achrediad Masnach Deg, mae ein holl wyau yn wyau buarth ac rydym yn prynu ein pysgod o bysgodfeydd sydd wedi eu hymrwymo i arferion pysgota cynaliadwy.

https://www.bangor.ac.uk/commercial-services/images/clip_image002_001.jpgGood Egg Award 2014