Ystafelloedd gwely

Mae pob ystafell wely yn rhai sengl yn unig, gyda chawod a thoiled en-suite. Darperir yr holl ddillad gwely a llieiniau.

Mae'r ystafelloedd gwely wedi eu trefnu mewn unedau o 8 ystafell yn rhannu cegin. Gosodir gwesteion mewn ystafelloedd cyfagos pryd bynnag y bo modd. Mae byrddau a chadeiriau ym mhob cegin, ynghyd â phopty, meicrodon, tecell ac oergell. Mae croeso i chi ddefnyddio'r cyfleusterau hyn ond ni ddarperir sosbenni, llestri a chyllyll a ffyrc.

Gwely a Brecwast

Os dewiswch gwely a brecwast byddwch yn cael brecwast llawn, poeth neu oer, hunan-wasanaeth. Mae brecwast ar gael rhwng 7.30am a 9.00am.

Ystafell yn unig

Os dewiswch yr opsiwn ystafell yn unig, mae'r gegin a rennir ar gael ar gyfer hunan-arlwyo ond NI ddarperir sosbenni na llestri, dylech ddod â rhain gyda chi.

Cyrraedd a Gadael

Mae'r amseroedd cyrraedd rhwng 2pm a 8pm yn Nerbynfa Safle'r Ffriddoedd, os byddwch yn cyrraedd ar ôl hyn mi fydd allweddi yn cael ei adael gyda'r swyddfa ddiogelwch*. Mae'n rhaid gadael yr ystafelloedd a dychwelyd yr allweddi erbyn 9.30am ar y diwrnod gadael.

Plant

Nid yw'r llety yn addas i blant dan 11 oed.  Rhaid i blant fod yn 11 oed neu hŷn adeg eu hymweliad a rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Pecynnau grŵp ac addysgol

Mae ein pecynnau llety yn cynnig arlwyo a llety o ansawdd uchel i grwpiau mewn ystafelloedd sengl en-suite heb unrhyw gostau ychwanegol am ystafell sengl!

Mae safon yr arlwyo yn eithriadol o uchel gyda bwydlenni wedi eu cynllunio'n arbennig i gynnwys brecwast llawn, pecyn cinio neu ginio poeth a phrydau gyda'r nos.

Mae llawer o grwpiau hefyd yn dewis i gael cinio dathlu yn ystod eu harhosiad a gallwn gynnig dewis o fwydlenni arbennig ac adloniant fel telynor/telynores neu ddisgo i wneud y noson yn un gofiadwy.

Lle mae'r orsaf drên/maes awyr agosaf?

Ar y ffyrdd - Ceir cyfarwyddiadau teithio, mapiau o'r campws i'w lawrlwytho etc. yn y tudalennau 'Gwybodaeth i Ymwelwyr' ar brif wefan Prifysgol Bangor.

Ar fws - mae Bws Arriva yn gwasanaethu Bangor yn ddyddiol; ewch i wefan Arriva am fanylion.

Ar drên - Mae Bangor o fewn cyrraedd hwylus o'r rhan fwyaf o ardaloedd ym Mhrydain ar y trên, a cheir gwasanaeth uniongyrchol rheolaidd i Lundain trwy Crewe. Ewch i wefan i Rheilffyrdd Cenedlaethol am fanylion am wasanaethau trên i Fangor.

Ar y môr - Os ydych yn teithio o Iwerddon, mae gennych ddewis o longau fferi neu long hofran gyflym o Ddulyn neu Dun Laoghaire. I gael manylion am amseroedd hwylio, ewch i wefan Irish Ferries neu Stena Line. Dim ond 30 munud o daith yn y car yw Porthladd Caergybi oddi yma, neu cewch wasanaeth trenau uniongyrchol i Fangor sy'n cymryd rhyw 30 munud. Ewch i wefan y Rheilffyrdd Cenedlaethol i gael manylion.

Mewn awyren - Mae Maes Awyr Môn yn 25 munud o daith mewn car, a cheir siwrneiau dyddiol yn ôl ac ymlaen i Gaerdydd. Cewch fanylion ar wefan Maes Awyr Môn. Mae meysydd awyr rhyngwladol Lerpwl a Manceinion yn rhyw 1½ awr o daith mewn car o'r brifysgol. Mae gwasanaethau rheilffordd rheolaidd hefyd o faes awyr Manceinion neu Lerpwl.

Map y gellir ei argraffu - Gellwch lawrlwytho ac argraffu map o Fangor (pdf).

* Rhowch wybod i ni wrth archebu os ydych yn rhagweld eich bydd yn cyrraedd ar ôl 8yp. Mi fydd rhaid trefniadau casglu allweddi cael ei gytuno o flaen llaw.