Y Saith Godidog - myfyrwyr Bangor ar y rhestr fer mewn saith dosbarth yn y Student Nursing Times Awards 2018

Mae myfyrwyr o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer mewn dim llai na saith dosbarth ar gyfer y Student Nursing Times Awards eleni. Enwebwyd yr Ysgol hefyd am wobr partneriaeth y flwyddyn am ei gwaith cydweithredol â Mencap Môn.

Mae'r adran Nyrsio Anabledd Dysgu yn gweithio'n agos â Mencap Môn. Mae aelodau Mencap Môn yn bobl gydag anableddau dysgu, rhieni, gofalwyr a gweithwyr cefnogi. Mae galluogi defnyddwyr gwasanaeth i ymwneud â phob agwedd ar addysg nyrsio'n golygu buddsoddi mewn adeiladu perthynas ag unigolion a gofalwyr sy'n cefnogi'r unigolion hynny. Gwerthfawrogir cyfraniad pobl gydag anabledd dysgu o ran cyfweld darpar fyfyrwyr nyrsio, addysgu ac asesu myfyrwyr a chymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau ar draws y cwricwlwm.

Meddai'r Athro Chris Burton, pennaeth yr ysgol, "Dwi wrth fy modd bod ansawdd ac ymdrechion ein myfyrwyr gwych wedi cael eu cydnabod yng ngwobrau'r NT yn 2018 mewn cymaint o wahanol ddosbarthiadau, a bod yr Ysgol ei hun ar y rhestr fer yn y dosbarth 'Partneriaeth'.

"Nid yn unig mae hynny'n adlewyrchu'n dda arnynt hwy fel unigolion, ond mae hefyd yn tystio i ansawdd yr addysgu a'r dysgu a gyflwynir gennym ar ein campysau ym Mangor a Wrecsam."

Dyma'r myfyrwyr sydd ar y rhestr fer am wobrau:

Myfyriwr Nyrsio mwyaf ysbrydoledig y flwyddyn (Ceri Chamorro)

Cyfraniad eithriadol i faterion myfyrwyr (Natalie Evans)

Arloesi myfyrwyr ar waith (Lois Wiggins a Nadia Webb)

Myfyriwr Bydwreigiaeth y flwyddyn (Laura Thomas)

Myfyriwr Nyrsio'r flwyddyn, Oedolion (Ceri Chamorro)

Myfyriwr Nyrsio'r flwyddyn, Anabledd Dysgu (Iola Mair Morris)

Myfyriwr Nyrsio'r flwyddyn, Iechyd Meddwl (Megan Smith)

Meddai Natalie Evans, un o'r rhai a enwebwyd, “Dwi'n dal i fethu â chredu'r peth - fod Dianne ac Angela wedi fy enwebu, a dwi mor falch bod ganddynt gymaint o fydd yndda i!"

"Dwi'n ymwneud â llawer o bethau. Dwi'n llysgennad dyddiau agored, yn arweinydd cyfoed, cynrychiolydd cwrs a Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr i'r RCN. Hefyd ymunais â Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru yn ddiweddar, a dwi'n ysgrifennydd i'r Gymdeithas Nyrsio ac yn rhan o'r clwstwr nyrsio.

"Dwi'n mynd i gymaint o gynadleddau a dyddiau astudio ag y gallaf. Dwi wedi helpu i drefnu llawer o ddigwyddiadau elusennol yn y brifysgol, fel y diwrnod siwmperi Nadolig a'r apêl bocsys esgidiau Nadolig. Hefyd cerddais 18 milltir i helpu un o'm cyfoedion i godi arian at BKPA.

"Dwi’n helpu gyda chyfweliadau, dyddiau agored ac wythnosau croeso yn y brifysgol ac yn eu mwynhau'n fawr iawn. Hefyd helpais gyda sesiynau astudio gyda chymorth cyfoedion, i helpu myfyrwyr y flwyddyn gyntaf gydag unrhyw ymholiadau oedd ganddynt ynghylch eu ffeiliau lleoliad.

"Dwi'n gwybod mod i'n gwneud llawer, ond dwi'n gwirioneddol fwynhau'r cyfan, a dydi o byth yn teimlo'n faich. Dwi eisiau rhoi'r hyn a allaf i eraill, oherwydd roeddwn i unwaith yn sgidia rhai o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac rwy'n gwybod pa mor frawychus y gall fod. Dwi eisiau helpu pobl i deimlo'n fwy cyfforddus."

Meddai Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth BIPBC, wrth ystyried yr effaith mae graddedigion nyrsio Bangor yn ei chael ar ofal iechyd ar draws Gogledd Cymru: "Llongyfarchiadau i staff a myfyrwyr o Brifysgol Bangor sydd wedi cael eu henwebu mewn sawl dosbarth yn y Nursing Times Awards eleni.

Rydym yn falch o'n partneriaeth gyda'r brifysgol ac ansawdd ragorol y nyrsys sy'n gwneud gwahaniaeth i ofal iechyd ar draws Gogledd Cymru.

Mae'r enwebiadau hyn yn dystiolaeth loyw i ansawdd yr hyfforddiant a roddir gan y brifysgol, ac rydym yn hynod falch o fod wedi cyfrannu at lwyddiant y myfyrwyr hyn."

Cyhoeddir enillwyr y gwobrau ddydd Iau 26 Ebrill 2018 mewn seremoni wobrwyo yn Llundain, ac mae'r Ysgol yn dymuno'r gorau i'n holl fyfyrwyr.

Mae rhestr fer lawn 2018 i'w chael yn - https://studentawards.nursingtimes.net/2018-shortlist

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2018