Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth am yr Ysgol

Mae gan Brifysgol Bangor hanes maith ac anrhydeddus o ragoriaeth academaidd.  O fewn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas gellwch ddewis astudio o fewn y meysydd a ganlyn:

  • Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
  • Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth
  • Gwleidyddiaeth
  • Athroniaeth a Chrefydd
  • Polisi Cymdeithasol
  • Cymdeithaseg

Rhagoriaeth Academaidd

Rydym yn ymfalchïo mewn rhoi sylw personol i fyfyrwyr gyda'u hastudiaethau a dysgu mewn grwpiau bychain.  Bydd astudio gyda ni'n agor amrywiaeth o gyfleoedd i chi mewn ystod eang o yrfaoedd, a thrwy gydol eich gradd rydym yn cynnig cyfleoedd i wella eich cyflogadwyedd er mwyn eich paratoi at fyd gwaith.

Astudio Hanes

Mae hanes yn bwnc hynod ddiddorol a heriol sy'n rhoi cyfle i ddeall a dehongli profiad dynol drwy astudio'r gorffennol.  Rydym yn arbenigo mewn addysgu wedi'i seilio ar ymchwil, lle bydd eich darlithwyr yn arbenigwyr yn eu maes.

Fe gewch gyfle i astudio cyrsiau'n ymwneud â chyfnodau'n ymestyn o gyn-hanes i'r cyfnod presennol, gan ymdrin â hanes Prydain, Cymru, Ewrop ac America ac Archaeoleg Prydain ac Iwerddon. Adlewyrchir ein rhagoriaeth mewn addysgu yn y sgoriau uchel a gawn yn gyson yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr.

Mae gan yr adran record gadarn o gyflawni ymchwil, gyda staff yn cyhoeddi llyfrau ac erthyglau’n rheolaidd. Mae gan lawer ohonynt enw da’n rhyngwladol yn eu meysydd penodol. Mae'r diddordebau hyn yn goleuo a siapio ein haddysgu, sy'n seiliedig ar ymchwil.

Astudio Gwleidyddiaeth

Mae ein gradd BA Gwleidyddiaeth yn dwyn ynghyd yr arbenigedd addysgu ac ymchwil presennol ar faterion pwysig sy'n ymwneud â dylanwad pŵer, llywodraethu, sofraniaeth, gwrthdaro, trefn, cyfryngu, rhwymedigaeth, cyfiawnder, atebolrwydd, cyfreithlondeb, diogelwch a gwneud penderfyniadau. Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen hon yn cael eu cyflwyno i ddulliau rhyngddisgyblaethol o drafod materion damcaniaethol, athronyddol, sefydliadol a materion yn seiliedig ar broblemau sy'n ymwneud â llywodraethu.

Astudio Athroniaeth a Chrefydd

Mae astudio Athroniaeth a Chrefydd ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi cyfle i chi ymwneud â rhai o'r syniadau pwysicaf a mwyaf heriol sydd wedi dylanwadu ar ddiwylliannau Dwyreiniol a Gorllewinol.

Yma gellwch ddewis astudio amrywiaeth o draddodiadau crefyddol ac athronyddol, sy'n cynnwys athroniaeth ddadansoddol a chyfandirol, a chrefyddau o'r traddodiad Dwyreiniol a Gorllewinol. I rai gyda meddwl ymchwilgar sydd eisiau meithrin sgiliau newydd, gall Bangor fod y lle perffaith i chi.

Astudio Gwyddorau Cymdeithas

Rydym yn adnabyddus am ein dysgu trylwyr ac am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i’n myfyrwyr. Mae gennym hefyd enw da am ein gwaith ymchwil sydd o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol ac mae cynnyrch yr ymchwil yn cael ei fwydo i mewn i'n cyrsiau yn barhaus. Mae gan gyhoeddiadau ac erthyglau gan staff yr adran enw da yn rhyngwladol mewn meysydd penodol.

Mae ein holl gynlluniau gradd yn cynnig hyfforddiant trwyadl yn egwyddorion sylfaenol gwyddorau cymdeithas, ystod eang o bynciau arbenigol, hyfforddiant mewn dadansoddi ymchwil gymdeithasol a pharatoad ar gyfer amrywiaeth eang o gyfleodd gyrfaol.