Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ynghylch Ysgol y Gyfraith Bangor

Mae graddau'r gyfraith a gynigir gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi cael eu cynllunio’n ofalus i ddatblygu gyda thirwedd gyfreithiol newidiol, a pharatoi myfyrwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau cyfreithiol y mae galw amdanynt gan ddiwydiant sy’n fwyfwy byd-eang. Mae myfyrwyr o nifer o wledydd ar draws y byd yn dewis Ysgol y Gyfraith Bangor am ei harbenigedd addysgu a’i hamgylchedd amrywiol amlddiwylliannol.

Mae ein meintiau dosbarth llai yn meithrin amgylchedd dysgu bywiog ac yn annog myfyrwyr i gymryd rhan lawn yn y profiad dysgu, gyda myfyrwyr a darlithwyr yn datblygu cysylltiadau agos a chefnogol.

Er mwyn helpu myfyrwyr i gyflawni eu potensial llawn, rydym yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion.

Graddau cyntaf yn y gyfraith

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raddau cyntaf yn y gyfraith, gyda’r rhain i gyd, ond un, yn Raddau Cymwys yn y Gyfraith, sy’n dynodi iddynt gael eu cymeradwyo gan Gymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr. Cânt eu cydnabod wrth gael mynediad ar raglenni hyfforddiant galwedigaethol proffesiynol, sef yr hyn sydd ei angen i ddod yn Gyfreithiwr neu’n Fargyfreithiwr.

Darllenwch fwy am ein cyrsiau graddau i israddedigion.

Graddau ôl-radd yn y gyfraith

Mae ein graddau Ôl-radd yn ceisio gwthio datblygiadau myfyrwyr ymhellach, gan eu galluogi i gymryd golwg agosach ar y gyfraith yn gyffredinol neu ddilyn arbenigedd penodol. Mae ein rhaglenni LLM, MBA ac MA wedi cael eu cynllunio’n ofalus i ymateb i’r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant cyfreithiol, a chynhyrchu graddedigion galluog, gwybodus.

Darllenwch fwy am ein cyrsiau graddau i ôl-raddedigion.

Arbenigedd ymchwil

Mae ein staff rhyngwladol yn cynnwys arbenigwyr mewn meysydd yn cynnwys Cyfraith Ryngwladol, Cyfraith Eiddo Deallusol, Cyfraith Ewrop, Cyfraith Caffael, Cyfraith Cystadlu, Cyfraith Forwrol, Cyfraith Cyllid a Llywodraeth Ddatganoledig. A hwythau wedi graddio o lawer o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, mae ganddynt brofiad sylweddol ar lefel broffesiynol ac academaidd ac wedi cyhoeddi ar raddfa eang mewn cylchgronau o bwys. Adlewyrchir yr arbenigedd hwn yn yr addysgu, sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth drwyadl o systemau a materion cyfreithiol cyfoes ar draws y byd.

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yn gartref i’r Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael (ICPS), un o ganolfannau mwyaf blaenllaw Prydain ar gyfer ymchwil i gyfraith caffael cyhoeddus. Y mae hefyd yn gartref i Ganolfan Cyfraith Ryngwladol Bangor, sy'n gweithio i ddatblygu addysg ac ymchwil o safon ryngwladol mewn Cyfraith Ryngwladol, ac i ddatblygu cymuned o ragoriaeth ysgolheigaidd ym Mangor.

Darllenwch fwy am weithgarwch ac arbenigedd ymchwil yn Ysgol y Gyfraith Bangor.

Cyflogadwyedd

Mae'r profiad academaidd yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi’i gyfoethogi gan raglen o weithgareddau wedi’i chynllunio i annog myfyrwyr i gyflymu eu datblygiad personol a meithrin y sgiliau sydd eu hangen mewn marchnad swyddi gynyddol gystadleuol.

Drwy ein gwaith parhaus yn datblygu cysylltiadau gydag ymarferwyr cyfreithiol ar draws Prydain, rydym wedi datblygu rhaglen o leoliadau gwaith a thymhorau prawf bychain, wedi’u llunio i roi profiad a golwg unigryw i fyfyrwyr ar y math o yrfaoedd y byddent yn dymuno eu dilyn o bosibl ar ôl graddio.

Mae ffug-lysoedd, 'Innocence CaseworkUnit (ICU' a Chyfraith Stryd i gyd yn cynnig cyfle amhrisiadwy i fyfyrwyr i roi eu gwybodaeth gyfreithiol ar waith mewn sefyllfaoedd ymarferol a meithrin eu sgiliau dadansoddi, cyfathrebu, cyflwyno a gwaith tîm ymhellach.

Darllenwch fwy am weithgarwch Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Prifysgol Bangor

Sefydlwyd Prifysgol Bangor yn 1884, gan ei gwneud yn un o’r sefydliadau hynaf a mwyaf clodwiw ym Mhrydain sy’n dyfarnu graddau. Am fwy na 130 o flynyddoedd, mae myfyrwyr o bob rhan o’r byd wedi graddio o Fangor ac wedi mynd ymlaen i gael llwyddiant mawr yn yr yrfa a ddewiswyd ganddynt.

Rhagoriaeth addysgu ac ymchwil

Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth academaidd. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, cafodd 77% o'r ymchwil a wnaed ym Mhrifysgol Bangor ei gosod yn y ddwy haen uchaf o ran ansawdd ymchwil, sy'n uwch na'r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) 2017, Bangor oedd yr unig brifysgol yng Nghymru i gael safon Aur am gyflwyno addysgu neilltuol yn gyson.

Gosodiad trawiadol i brifysgol

Mae dinas Bangor wedi’i lleoli mewn un o’r gosodiadau prifysgol mwyaf ysblennydd ym Mhrydain gyfan, wedi’i lleoli rhwng mynyddoedd Eryri a’r Fenai. Yn wir, bu i'r Lonely Planet enwi gogledd Cymru y 4ydd rhanbarth gorau yn y byd i ymweld ag o yn 2017.

Mae'r ddinas yn falch o’i diwylliant Cymreig cyfoethog – lle bynnag yr ewch ym Mangor, fe glywch y Gymraeg yn cael ei siarad ochr yn ochr â holl ieithoedd eraill ein myfyrwyr rhyngwladol.