Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwrdd â'n cyn-fyfyrwyr

Mae graddedigion Ysgol y Gyfraith Bangor wedi mynd ymlaen i sefydlu gyrfaoedd ar draws y byd, mewn swyddi cyfreithiol a swyddi nad ydynt yn ymwneud â'r gyfraith. Dyma rai enghreifftiau..

Annmarie Dodd – LLB y Gyfraith; LLM y Gyfraith

Swyddog Cydymffurfio a Newid Rheoliadol, HSBC, Dinas Efrog Newydd

"Ar ôl graddio ym Mangor, gweithiais yn y CCI Legal (CCI rheoli credyd erbyn hyn) ym Mhorthmadog am 18 mis; lle roeddwn yn gweithio'n bennaf ym maes cydymffurfio rhyngwladol. Erbyn hyn rwyf yn gweithio yn Ninas Efrog Newydd, yn y tîm Newid Rheoliadol yn HSBC. Mae fy swyddfa yng nghanol Manhattan ac yn anhygoel o brysur. Mae fy ngwaith fel Swyddog Cydymffurfio a Newid Rheoliadol yn amrywiol, ond mae'n ymwneud â chydymffurfio yn bennaf. Rwy'n cynorthwyo i sicrhau bod y rheoliadau perthnasol, rheolau a chyfreithiau yn cael eu dilyn ac yn gweithio i sicrhau bod y rheolaethau cywir yn eu lle. Mae'r swydd yn gofyn am ddealltwriaeth benodol o ddeddfwriaeth ariannol a rheoleiddio, ac mae fy nghefndir yn y gyfraith yn sicr yn helpu.

Cefais amser gwych ym Mhrifysgol Bangor. Llwyddais i gwblhau fy LLB ac LLM yno, ac roedd ansawdd yr addysgu ac ysgol y gyfraith yn wych. Roedd y staff bob amser yn barod i helpu ac yn gefnogol, ac yn rhoi llawer o gymorth i mi bryd bynnag yr oeddwn ei angen - yn arbennig wrth ysgrifennu fy nhraethawd hir neu yn ystod  arholiadau. Byddaf bob amser yn edrych yn ôl ar fy nghyfnod ym Mangor gydag atgofion melys iawn."

 

William T. Carlsen – LLB y Gyfraith Clerc y Gyfraith, Laguna Intellectual Property Group - Levin & Dicterow, Dinas Efrog Newydd

"Ar ôl graddio o Fangor, symudais i Ddinas Efrog Newydd, lle roeddwn ar interniaeth mewnol gyda chwmni newydd seiliedig ar dechnoleg. Yna treuliais ddau semester yn astudio ar gyfer fy LLM mewn Cyfraith Eiddo Deallusol (gan gael yr hyn sy'n gyfystyr â gradd dosbarth cyntaf). Ychydig o wythnosau cyn i mi raddio gyda LLM, dechreuais ar gymrodoriaeth mewn cwmni cyfreithiol dielw sy'n cefnogi datblygwyr meddalwedd ffynhonnell agored a rhydd i ymdrin â materion eiddo deallusol a materion corfforaethol cyffredinol.  Arhosais yno am rai misoedd a helpu gyda briff amicus yn y Goruchaf Lys cyn i mi ddechrau yn fy swydd bresennol. 

Roedd fy swyddi blaenorol yn gysylltiedig â gwaith cyfreithiol trafodol yn bennaf, ond mae fy swydd bresennol yn ymwneud yn benodol ag ymgyfreithio ac rwy'n wir yn ei fwynhau.  Gwnaeth y partneriaid fy nhaflu yn syth i mewn i'r gwaith ac roedd rhaid i mi ddysgu mwy o ddeunydd, a'i ddysgu yn gyflymach nag yr oeddwn wedi gorfod ei wneud o'r blaen, ac rwyf yn dal i orfod dysgu llawer bob dydd. Rwyf wedi chwarae rhan amlwg yn erlyn achos eiddo deallusol mewn Llys Dosbarth Ffederal gyda chais am iawndal o ymhell dros $100 miliwn. Rwyf hefyd wedi cynorthwyo i ysgrifennu briffiau yn Llys Apêl y Nawfed Gylchdaith.

Cefais yr addysg ffurfiol orau y gallai unrhyw un ei chael yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor. Roedd pob athro yn ddeallus ac yn gallu dadansoddi a chyfleu materion cyfreithiol cymhleth, ac roedd yn bwysig iddynt fod eu myfyrwyr yn dysgu. Efallai mai'r peth mwyaf gwerthfawr a wnes i ym Mangor oedd cymryd rhan mewn ffuglys. Mae'r ffuglys yn datblygu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfreithwyr i wneud eu gwaith. Heb y gallu i ymchwilio'n feirniadol ac yn gywir, a chyfleu'r canfyddiadau yn glir, yn ogystal â gallu siarad gydag awdurdod (sy'n angenrheidiol) ni fyddai cyfreithiwr yn para'n hir. Gwnaeth y ffuglys, ynghyd â'r hyfforddiant rhagorol iddo, fy mharatoi ar gyfer bywyd bob dydd yn ymgyfreithio. 

Joshua Simpson – LLB y Gyfraith gydag Astudiaethau Busnes

Cyfreithiwr prynu a gwerthu tai ac eiddo, Aaron & Partners, Caer

"Ar ôl i mi raddio o Ysgol y Gyfraith Bangor, cofrestrais ar y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) ym Mhrifysgol y Gyfraith yng Nghaer, gan ddod yn Baragyfreithiwr. Cefais gontract hyfforddi gyda chwmni cyfreithiol yng Ngogledd Cymru, gan gofrestru fel cyfreithiwr yn 2016. Ymunais ag Aaron & Partners ym Mehefin yr un flwyddyn.

Mae astudio ym Mangor wedi rhoi'r cyfle i mi wella fy hun, ac roedd y sgiliau a ddatblygais yn rhoi'r hyder i mi ddilyn gyrfa yn y gyfraith. Trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau allgyrsiol fel y McLaren Criminal Law Moot, Cwpan Griffiths - Ffuglys Cymru a'r Project Innocence, datblygais gymwyseddau fel gwaith tîm a chyfathrebu. Trwy sefydlu'r Project Cyfraith Stryd gydag un o fy nghyd-fyfyrwyr, roeddwn yn gallu  meithrin fy sgiliau arwain a siarad cyhoeddus.

Rwy'n ddiolchgar i’r staff yn Ysgol y Gyfraith Bangor am yr anogaeth barhaus. Roeddent bob amser wrth law i roi cyngor, naill ai am fy ngradd neu am fy ngyrfa gyfreithiol bosibl."

Isabela Rotaru – LLB y Gyfraith

Cynorthwyydd Cyfreithiol, DW Solicitors

“Rwyf yn gweithio ar hyn o bryd fel Cynorthwyydd Cyfreithiol gyda DW Solicitors yn Northampton. Cefais gynnig y swydd yn y cyfweliad, a oedd yn syrpreis hyfryd. Rwyf yn cael fy hyfforddi ar hyn o bryd mewn ewyllysiau a phrofiant yn bennaf, ond byddaf hefyd yn gwneud cyfraith teulu, ymgyfreitha a throsglwyddo eiddo. Byddaf yn dechrau ar yr LPC yn rhan amser ar benwythnosau fis Medi nesaf tra'n parhau i hyfforddi gyda DW Solicitors nes byddaf wedi ennill y profiad angenrheidiol i gymhwyso.
Rwy'n mwynhau gweithio yn DW Solicitors, mae'n brofiad dysgu gwych gyda rhywbeth newydd yn codi bob dydd. Mae wedi fy ngalluogi i ddefnyddio'r sgiliau a ddysgais yn ystod fy nghyfnod ym Mangor.

Penderfynais ddewis Ysgol y Gyfraith Bangor ar ôl mynd i ddiwrnod agored ym mis Mawrth 2014. Roedd y staff a'r myfyrwyr mor gyfeillgar ac yn llawn gwybodaeth, ac ar ben hynny roedd Bangor ei hun yn lle mor heddychlon a hyfryd, sef yr union beth roeddwn yn chwilio amdano mewn prifysgol.
Roeddwn yn llywydd Cymdeithas y Gyfraith a hefyd yn aelod o'r pwyllgor Cyfraith y Stryd pan oeddwn yn astudio ym Mangor.  Mae hyn wedi fy mharatoi i'r gweithle trwy fy nysgu i fod yn brydlon, rheoli fy amser yn ddoeth a gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm.

Rwy'n ddiolchgar iawn i'r holl staff yn Ysgol y Gyfraith am yr holl gymorth a chefnogaeth drwy gydol y tair blynedd ddiwethaf, byddai wedi bod yn llawer anoddach i mi gyflawni fy nodau heb eu harweiniad a'u hanogaeth nhw."

Tristan Koriya – LLB y Gyfraith gydag Astudiaethau Busnes

Rheolwr Gyfarwyddwr TNK Legal & Financial Services Ltd

"Ar ôl graddio yn 2008, roeddwn yn gweithio fel Cyfreithiwr Masnachol yn arbenigo mewn datrys anghydfodau ac ymgyfreithio rheoliadau ariannol. Dechreuais fy nghwmni ymgynghorol cyfreithiol fy hun 'TNK Legal' ym mis Ionawr 2013, yn darparu gwasanaethau pwrpasol i fanciau  a sefydliadau ariannol blaenllaw. Roeddwn hefyd ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Acclaim Housing nes iddo uno â Waterloo Housing yn gynharach eleni. Yn 2011, sefais dros y Blaid Lafur mewn etholiadau lleol, a chefais fy ethol yn gynghorydd dros Lutterworth Swift Ward yn Ne Swydd Gaerlŷr.

Cefais amser gwych yn byw ac astudio ym Mangor am dair blynedd. Mae'n lle hardd iawn i astudio. Roeddwn wedi elwa o'r hyfforddiant a'r gefnogaeth arbenigol gan Ysgol y Gyfraith Bangor, ac roedd fy nhiwtoriaid a darlithwyr yn rhoi anogaeth a chymorth parhaus trwy gydol fy amser fel myfyriwr. Roeddwn yn llywydd Cymdeithas y Gyfraith yn ystod fy ail flwyddyn, ac enillom y wobr  'Cymdeithas Academaidd Orau' a oedd yn dangos pa mor dda yr oedd pawb yn dod ymlaen gyda’i gilydd a chydweithio.

Mae naws hynod o gadarnhaol o gwmpas Bangor yn ystod y tymor. Roeddwn bob amser yn teimlo'n gartrefol ac yn hapus er gwaetha'r ffaith bod fy nghartref 300 milltir i ffwrdd!"

David Darlington, LLB Y Gyfraith gyda Chyfrifeg a Chyllid

"Ar ôl gadael Ysgol y Gyfraith Bangor astudiais y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfraith, Caer.  Fe wnes i gwblhau fy nghontract hyfforddi gyda Stephensons Solicitors LLP, "a UK top 100 law firm, one of the largest, fastest growing and most successful solicitors in the north west" (Legal 500). Rwy'n gweithio fel Cyfreithiwr Troseddol erbyn hyn.

Hoffwn ddiolch i Ysgol y Gyfraith Bangor am yr holl gefnogaeth a gefais yn ystod fy ngradd gan na fyddwn wedi cyrraedd i fy safle presennol hebddi." 

Bolanle Adebola, LLB y Gyfraith

“Ar ôl cael fy ngradd LLM o Fangor, cefais fy nerbyn ar gwrs PhD yn University College London. Erbyn hyn, rwy’n ymgymryd â lleoliad gwaith yn Swyddfa Materion Cyfreithiol y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. Mae hyn i gyd diolch i ddysgu ardderchog, cymorth a darlithwyr brwdfrydig Ysgol y Gyfraith, Bangor”. 

Erin Wyn, LLB y Gyfraith

“Mae’r profiad a gefais yn Ysgol y Gyfraith Bangor yn un y byddaf yn ei werthfawrogi bob amser.  Nid yn unig fe wnaeth y cwrs roi sylfaen ragorol i mi yn y Gyfraith, ond roedd y staff yn bobl hynod ymroddedig a brwdfrydig ac fe wnaethant roi cymorth i mi ar hyd y daith.  Ar ôl cael gradd uwch, astudiais ar y cwrs LPC, ac roeddwn yn ddigon ffodus i gael contract hyfforddiant mewn llywodraeth leol. Rwyf nawr yn gyfreithiwr cymwysedig yn arbenigo mewn Gofal Cymdeithasol Oedolion ac Addysg ”.

Hongbo Hei, LLM Cyfraith Fasnachol

“Mae fy nghefndir LLM o Fangor wedi rhoi gwir fantais i mi mewn marchnad swyddi hynod gystadleuol. Ar ôl cwblhau fy ngradd meistr yng Nghyfraith Fasnachol, fe ddychwelais i China i baratoi am yr Arholiad Cyfreithiol Cenedlaethol Tsieineaidd. Rwyf bellach yn Gyfreithiwr Tsieineaidd hollol gymwysedig mewn prif gwmni Cyfraith Ryngwladol yn China”.

David Nevins, LLB y Gyfraith

"Ar ôl cwblhau fy LLB ym Mangor, teithiais i Fadrid i astudio tuag at LLM yng Nghyfraith Undeb Ewropeaidd. Nesaf, astudiais LLM yng Nghyfraith Fasnach Ryngwladol  ym Mhrifysgol Arizona. Yn ddiweddar fe gymerais arholiad y bar yn Efrog Newydd , ac unwaith rwy’n cael fy nghanlyniadau rwy’n gobeithio cael gweithio yn y Comisiwn Ewropeaidd neu ym maes Cyfraith Cystadleuaeth EU".