Innocence Project

Mae Prosiect Prifysgol Bangor yn rhan o’r ‘Innocence Network UK’ (INUK), sydd ar hyn o bryd yn gweithredu mewn mwy na thrideg prifysgol ar draws Lloegr, yr Alban a Chymru. Caiff ei aelodau cyfle i ymgymryd â gwaith achos, gwaith ymchwil a chyfathrebiadau ym maes euogfarnau anghyfiawn ar sail pro bono.

Dyrennir achos i fyfyrwyr trwy system cyfeirio’r INUK. Achosion bywyd go-iawn yw’r rhain lle mae’r unigolyn wedi cael ei euogfarnu a bellach yn cyflawni dedfryd carchar. Yn aml, mae’r achosion yn ymwneud â throseddau difrifol iawn, megis llofruddiaeth a dynladdiad. Yn y rhan fwyaf o achosion mae bob modd arall o apêl wedi ei ddisbyddu. Er hynny, mae’r unigolyn yn haeru ei ddiniweidrwydd, gan ddadlau ei fod yn ddioddefwr o gamwedd. Meddyliwch am y Birmingham Six a’r Guildford Four.

Gweithwyr Achos

Caiff Gweithwyr Achos cyfle i edrych trwy’r holl dystiolaeth, yn cynnwys datganiadau tystion a thrawsgrifiadau'r llys, i weld os fethwyd unrhyw beth. Ceir cyfle i holi cwestiynau ac ysgrifennu at y cleient a, thrwy hyn, ennill profiad amhrisiadwy o waith ymarferol. Gall unrhyw sail bosib i apêl yna cael ei hystyried am adolygiad gan y Comisiwn ar gyfer Adolygiad Achosion Troseddol.

Yn bresennol, mae tîm Prifysgol Bangor yn edrych ar faterion yn ymwneud â chamwedd honedig o lofruddiaeth a rhagfarnau hiliol posib. Ymhlith y tîm hwn mae myfyrwyr LLB o ar draws y tair blynedd, a myfyrwyr LLM.

Profiad ymarferol o gyfraith droseddol

Trwy ymgymryd â’r ‘Innocence Project’, caiff myfyrwyr profiad ymarferol o gyfraith droseddol, lle y byddent yn ymroi'r hyn y dysgwyd yn y dosbarth i’r fath o achosion bywyd go-iawn y byddent yn delio gydag yn eu gyrfaoedd cyfreithiol. Mae’n cymorth dysgu gwych sy’n galluogi myfyrwyr i weithio trwy bapurau achos, trawsgrifiadau treial, datganiadau tystion a thystiolaeth DNA.

“Profiad gwych"

Fe ddisgrifiwyd y Prosiect gan un Arweinydd Tîm fel “profiad gwych i gymryd yr hyn sydd wedi cael ei dysgu i ni yn gyfraith droseddol ac i weld sut mae’n gweithio ar lefel ymarferol”. Yn ôl un Gweithiwr Achos, mae’n “cyfle defnyddiol ac ymarferol i brofi cyfraith, ac i gael blas ar sut brofiad yw ymarfer o fewn maes cyfraith droseddol”.

Am wybodaeth pellach ynglyn â’r ‘Innocence Network UK’, ewch i'r wefan.uk