Pam dewis Ysgol y Gyfraith ym Mangor?

Y Brifysgol

 • Sefydlwyd Prifysgol Bangor yn 1884, gan ei gwneud yn un o’r sefydliadau hynaf a mwyaf clodwiw ym Mhrydain sy’n dyfarnu graddau.
 • Ystyriwyd Bangor fel un o'r dinasoedd prifysgol rhatach ym Mhrydain.
 • Dyfarnwyd y safon Aur i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF 2017) Llywodraeth y Deyrnas Unedig – hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.
 • Daeth Prifysgol Bangor yn 12fed safle yn y DU – a 1af yng Nghymru – am brofiad myfyrwyr yn arolwg Times Higher Education Student Experience Survey 2017.
 • Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (National Student Survey) 2016 yn gosod Bangor ymhlith y 15 prifysgol gorau ym Mhrydain (ac eithrio sefydliadau arbenigol) am foddhad myfyrwyr, sy'n adlewyrchu pwyslais y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.
 • Prifysgol Bangor yw’rgorau ym Mhrydain am glwbiau a chymdeithau, 3ydd am gyrsiau a darlithwyr a rhoi nôl, ac ymhlith y 5 uchaf am lety (What Uni Student Choice Awards 2017). 
 • Mae Prifysgol Bangor hefyd wedi cael ei rhengu fel y 3ydd prifysgol gorau ym Mhrydain yn ôl barn myfyrwyr (What Uni Student Choice Awards 2017). 
 • Mae Bangor o fewn y 50 prifysgol gorau yn y DU (QS World University Rankings 2018).
 • Mae Prifysgol Bangor rhif 118 yn y byd am ei olygfa byd-eang (Times Higher Education World Rankings, 2017).
 • Mae Bangor wedi lleoli yn agos at yr A55, gan roi mynediad hawdd a sydyn i rwydwaith traffyrdd Prydain. Mae Manceinion, Lerpwl a Llundain o fewn siwrne fer ar y tren, a cheir gwasanaeth fferi i Iwerddon o Gaergybi.
 • Mae Bangor yn enwog am ei lleoliad rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac arfordir Gogledd Cymru, sef un o’r lleoliadau prifysgol mwyaf prydferth ym Mhrydain. Gyda thraethau, llynnoedd, mynyddoedd a chefn gwlad helaeth, mae’n baradwys ar gyfer myfyrwyr actif neu unrhyw un sy’n mwynhau’r awyr agored.
 • Mae myfyrwyr o wledydd ledled y byd yn mynychu Bangor er mwyn astudio graddau isradd, ôl-radd ac ymchwil, sydd yn creu amgylchedd dysgu dynamig.
 • Adnabuwyd ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd fel un o’r gwasanaethau gyrfaoedd mwyaf gweithredol ym Mhrydain.
 • Rydym yn gwarantu lle i bob myfyriwr blwyddyn gyntaf yn un o’r 2,000 o ystafelloedd sydd ar gael yn ein neuaddau preswyl.
 • Mae cymdeithas gref o fyfyrwyr o Gymru, ynghyd a neuadd breswyl ar gyfer y Cymry Cymraeg.

Ysgol y Gyfraith

 • Gosodwyd Prifysgol Bangor yn 28fed yn y DU – a rhif 1 yng Nghymru – am y Gyfraith (Guardian University Guide 2019).
 • Rydym yn aelod o Ysgol y Gyfraith Ewrop, sef rhwydwaith o ddim ond 16 o brifysgolion ledled y byd. 
 • Rhoddwyd Bangor yn Rhif 1 yng Nghymru, ac ymysg yr 20 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc y Gyfraith yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf (NSS 2017)
 • Mae ein graddfa uchel o foddhad myfyrwyr yn adlewyrchu'r gefnogaeth sylweddol y rhoddir i fyfyrwyr a'r dosbarthiadau llai sydd ym Mangor o gymharu ag ysgolion y gyfraith eraill ym Mhrydain.
 • Mae nifer o’r staff yn Gymry Cymraeg.
 • Mae gennym lyfrgell y gyfraith dan ofal llyfrgellydd cyfreithiol proffesiynol.
 • Mae ein staff, sydd yn dod o ledled y byd, yn arbenigwyr mewn nifer eang o feysydd y gyfraith, megis cyfraith ryngwladol, cyfraith eiddo deallusol, cyfraith Ewropeaidd, cyfraith caffael, cyfraith cystadleuaeth, cyfraith cyllid a llywodraeth ddatganoledig. Graddedigion o nifer o brifysgolion pennaf y byd, mae ganddynt brofiad sylweddol ar lefel proffesiynol ac academaidd ac wedi cael eu cyhoeddi mewn siwrnalau blaenllaw. Adlewyrchir yr arbenigedd hwn yn yr addysgu, wrth i fyfyrwyr datblygu dealltwriaeth drylwyr o systemau a materion cyfreithiol cyfoes gyda phersbectif byd-eang.

Cyrsiau LLB

 • Mae’r cyrsiau i gyd yn ‘raddau cymhwysol yn y gyfraith’ (QLD) sy’n golygu y bydd graddedigion LLB Bangor wedi cwblhau rhan academaidd eu hyfforddiant sydd ei angen i weithio yn y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr.
 • Gan fod gan holl raddau LLB Bangor statws QLD, gall graddedigion fynd yn syth ar gyrsiau ymarfer cyfreithiol LPC (Legal Practice Course) i fynd yn gyfreithwyr neu ar gyrsiau galwedigaethol BPTC (Bar Professional Training Course) i fynd yn fargyfreithwyr.
 • Mae deiliaid gradd LLB o Fangor yn gymwys i sefyll arholiadau mynediad Cymdeithas Cyfreithwyr Iwerddon:  FE-I
 • Mae’r graddau’n ymdrin ag agweddau ar amgylchedd a datblygiad cyfreithiol cyfoes ym Mhrydain, Ewrop ac yn rhyngwladol.
 • Gall myfyrwyr Cymraeg gael tiwtorialau a gweithdai yn y Gymraeg ar fodiwlau yn y Gyfraith lle cynnigwyd rhain fel rhan o'r cwricwlwm. Gallwch hefyd dewis gwneud LLB y Gyfraith gyda'r Gymraeg a gwneud rhai modiwlau yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Mae’r radd yn y Gyfraith gyda’r Gymraeg yn arbennig ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu gyrfa gyfreithiol yng Nghymru a gweithio gyda’r un hyder a meistroldeb drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Graddau ôl-radd

 • Mae Ysgol y Gyfraith, Bangor, yn ganolbwynt ymchwil sy’n cynnig amrywiaeth o raglenni LLM, MBA a MA arloesol a gynlluniwyd i ddarparu myfyrwyr gyda’r wybodaeth a sgiliau y mynnwyd gan weithle fwyfwy byd-eang.
 • Mae ein staff profiadol, amlieithog wedi dysgu yn y Deyrnas Unedig ac mewn nifer o wledydd tramor, ac adlewyrchir eu harbenigedd yn yr amrywiaeth eang, arbenigol a masnachol o fodiwlau yn ein cyrsiau meistr mewn meysydd sy’n cynnwys Cyfraith Ryngwladol, Cyfraith Caffael, Cyfraith Eiddo Deallusol, Bancio a Throseddeg.
 • Mae’r Ysgol yn cynnig nifer o Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau gwerth hyd at £5,000 i helpu gyda’r gost o astudio ar lefel meistr.
 • Ar gyfer myfyrwyr PhD, mae’r Ysgol yn cynnig cymuned fywiog, yn gwneud ymchwil ar amrywiaeth o bynciau diddorol a heriol.