Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ennill wrth Dendro

Project Ymchwil Caffael Cyhoeddus "Ennill wrth Dendro"

Mae “Ennill wrth Dendro” yn broject strategol, gwerth 3.7 miliwn Ewro dros 41 mis, wedi’i anelu at weddnewid profiadau tendro cyhoeddus Cyflenwyr Brodorol Bychain (SIS sydd yn cynnwys SME a sefydliadau Trydydd Sector megis Elusennau) yn rhanbarth INTERREG Iwerddon/Cymru.

Mae “Ennill wrth Dendro” yn canolbwyntio ar godi lefelau sgiliau SIS i ennill contractau sector cyhoeddus a chynyddu lefelau sgiliau caffaelwyr cyhoeddus yng Nghymru ac Iwerddon fel bo modd iddynt weithredu mewn ffyrdd sydd yn ystyried bregusderau SIS yn eu gweithgareddau tendro. Mae project “Ennill wrth Dendro”, arweinir gan Sefydliad ar gyfer Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor, yn cael ei ariannu’n rhannol gan y Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF) trwy raglen Iwerddon Cymru (INTERREG4A)

Dros y 3 blynedd nesaf, bydd y partneriaid “Ennill wrth Dendro” - Sefydliad ar gyfer Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor; Uned Caffael Strategol Prifysgol Dinas Dulyn; a Sefydliad Gwyddelig Rheoli Pwrcasu a Deunyddiau - yn anelu i ddatblygu:

  • Arweiniad Addysgol Cyfreithiol ac Astudiaethau Achos mewn Saesneg Plaen ar y Cyfarwyddyd Remedies EU 2009 chwyldroadol, gan bwyso ar arbenigedd diguro Prifysgol Bangor
  • Rhaglen Adolygu Cyflenwyr (yn mabwysiadau methodoleg o Gymru) a fydd yn galluogi SIS Gwyddelig i ddeall pam na wnaethant ennill tendrau yn y gorffennol, gan wella sgiliau a symbylu SIS i ail- afael yn y broses o dendro gydag optimistiaeth newydd.
  • Fframwaith Hyfedredd Caffael Cefnogi SIS, ble fo caffaelwyr yn ystyried bregusderau SIS mewn modd gweithredol wrth ddylunio tendrau
  • Banc o Astudiaethau Achos perthnasol ac arweiniad addysgol i helpu caffaelwyr oresgyn ardrawiadau hysbysebu o dan drothwy’r UE, gan wella mynediad SIS I gyfleon.
  • Erfyn Addysgol “Gwiriad Iechyd” Ar-lein i alluogi SIS i hunanwerthuso pa mor barod y maent ar gyfer tendro.
  • Rhaglen hyfforddi arloesol ar gyfer caffaelwyr ac SIS sy’n cynnwys y rhannau 1-5 uchod fel rhan allweddol ohono. Bydd WIT hefyd yn datblygu rhaglen gaffael Addysg Uwch traws-ffiniol ar gyfer caffaelwyr ac SIS.

Image of Winning in Tendering logos