Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

Ffioedd dysgu a Dulliau Talu

2020/21 Benthyciad Ôl-radd a Chefnogaeth Ychwanegol (Cymru)

 • O 1 Awst 2020, gallai myfyrwyr sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru (a’r rheini o’r UE sy’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru) gael yr hawl i gyfuniad o fenthyciad a grant fel cyfraniad at gostau tra’n astudio cwrs gradd meistr ôl-radd.
 • Cyfanswm y cymorth sydd ar gael i fyfyriwr cymwys yw £17,489. Mae grant o hyd at £6,885 ar gael, yn dibynnu ar incwm yr cartref. Cynigir gweddill y cymorth ar ffurf benthyciad.
 • Cyrsiau rhan-amser – dyrennir y cymorth dros nifer y blynyddoedd y dilynir y cwrs. Caiff lefel y cymorth ei gapio ar gyfer pob blwyddyn academaidd; er enghraifft, £17,489 ar gyfer cwrs blwyddyn, £8,744.50 y flwyddyn ar gyfer cwrs dwy flynedd, a £4,372.25 y flwyddyn ar gyfer cwrs pedair blynedd. Mae cyrsiau amser llawn sy’n para blwyddyn a dwy flynedd yn gymwys i gael cymorth. Mae cyrsiau rhanamser sy’n para hyd at bedair blynedd yn gymwys i gael cymorth.
 • Dyma elfennau’r cymorth:
  • Mae grant sylfaenol o £1,000 ar gael i bob myfyriwr cymwys nad yw’n seiliedig ar brawf modd i gyfrannu at eu costau.
  • Mae grant ychwanegol o £5,885 ar gael i fyfyrwyr cymwys o aelwyd sydd ag incwm o hyd at £18,370 y flwyddyn, sy’n seiliedig ar brawf modd, i gyfrannu at eu costau.
  • Mae grant rhannol ar gael i fyfyrwyr sydd ag incwm rhwng £18,371 a £59,199.
 • Mae'r porth gais ar agor: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig.aspx

Tabl hawl grant a benthyciad cyrsiau ôl-radd 2020/21

Incwm Trethadwy Eich Cartref

Grant

Benthyciad

Cyfanswm

£18,370 or less

£6,884

£10,605

£17,489

£20,000

£6,651

£10,838

£17,489

£25,000

£5,930

£11,559

£17,489

£30,000

£5,209

£12,280

£17,489

£40,000

£3,767

£13,722

£17,489

£50,000

£2,326

£15,163

£17,489

£55,000

£1,605

£15,884

£17,489

£59,200 neu fwy

£1,000

£16,489

£17,489

Bwrsariaeth newydd ar gyfer Ôl-raddedigion yng Nghymru

Mae cynllun bwrsariaeth newydd ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 i gynorthwyo myfyrwyr o Gymru i barhau â'u hastudiaethau ôl-raddedig yng Nghymru.

Nod y Cynllun Bwrsariaeth Cymhelliant Graddau Meistr Ôl-radd a addysgir yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru sy'n aros yng Nghymru, neu'n dychwelyd i Gymru, i astudio gradd meistr ôl-raddedig yn y pynciau STEMM canlynol:

 • Gwyddoniaeth
 • Technoleg
 • Peirianneg
 • Mathemateg 
 • Meddygaeth

Mae bwrsariaeth ôl-raddedig newydd hefyd ar gael i'r rheini sydd am astudio 40 credyd neu fwy o'u gradd Meistr trwy gyfrwng Cymraeg.

Mae’r bwrsariaeth ychwanegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y gallai myfyrwyr o Gymru dderbyn hyd at £17,489 tuag at eu hastudiaethau a’u costau byw, os ydynt yn dewis astudio cwrs Meistr cymwys ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi.

Mae dyfarniad bwrsariaeth STEMM werth £2,000, gyda Bwrsariaeth Cyfrwng Cymraeg o £1,000 ar gael i'r rheini sy'n astudio 40 credyd neu fwy trwy gyfrwng Cymraeg.

Bydd y Brifysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â phob myfyriwr o Gymru a'r UE sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth newydd ym mis Medi, gyda'r fwrsariaeth i'w defnyddio fel hepgoriad ffioedd i leihau cost eich ffioedd dysgu yn y rhan fwyaf o achosion.

Bwrsariaeth Newydd ar gyfer Ôl-raddedigion dros 60 oed

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu bwrsariaeth newydd o £4,000 ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig 60+. Mae'r fwrsariaeth ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 i fyfyrwyr Meistr Ôl-radd a Addysgir o Gymru a'r UE, sy'n astudio yn llawn amser.

Bydd y Brifysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â phob myfyriwr sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth newydd ym mis Medi, gyda'r fwrsariaeth i'w defnyddio fel hepgoriad ffioedd i leihau cost eich ffioedd dysgu yn y rhan fwyaf o achosion.

2020/21 Cwrs Doethurol Ôl-raddedig (Cymru)

 • O 1 Awst 2020, gallai myfyrwyr sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru, a’r rheini o’r UE sy’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru, gael yr hawl i gymorth. Bydd modd i fyfyrwyr cymwys gael benthyg hyd at £26,445, fel cyfraniad at eu costau, dros gyfnod y rhaglen ddoethuriaeth.
 • Gall y cyrsiau fod yn rhai amser llawn neu’n rhanamser, rhwng tair ac wyth blynedd o hyd. Gwneir y taliadau dros nifer blynyddoedd y rhaglen ddoethuriaeth.
 • Ni fydd y rheini sy’n cael cyllid myfyrwyr gan unrhyw un o saith Cyngor Ymchwil y DU (cyllid llawn neu ffioedd yn unig) yn gymwys i gael benthyciad.
 • Ni fydd y rheini sy’n cael ffurfiau uniongyrchol eraill ar gymorth y Llywodraeth tuag at gostau cynhaliaeth a ffioedd, gan gynnwys unrhyw gyfraniadau cyflog neu ffioedd a ddarperir gan y GIG at ddibenion cyrsiau doethuriaeth, a chynllun KESS 2, yn gymwys chwaith.
 • Mi fydd porth gais yn cael ei agor yn fuan: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig/cwrs-doethurol-ôl-raddedig.aspx

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

I gael manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau sydd ar gael, ewch i’r dudalen Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Ariannu eich Astudiaethau

I’ch helpu i nodi ffynonellau cyllid, ewch i’r dudalen Cyllid Ôl-raddedig ar ein gwefan Cyllid Myfyrwyr.