Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pam astudio yma?

Pam dewis astudio ym Mhrifysgol Bangor?

Rhagoriaeth academaidd ac ymchwil

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1884, ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth academaidd sy’n parhau hyd heddiw, a mae hi ymhlith y 40* uchaf yn y Deymas Unedig ar gyfer ymchwil.

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn cael effaith o bwys ledled y byd yn ôl asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil, y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol”, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae dros hanner o’r Ysgolion academaidd i gyd wedi eu gosod yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Ystod o Arbenigedd

Ceir tri Choleg yn y Brifysgol sy’n cynnwys tri ar ddeg o Ysgolion Academaidd, yn ogystal â thros hanner cant o ganolfannau ymchwil arbenigol, gan ei gwneud yn bosibl darparu dros 150 o gyrsiau ôl-radd sy’n cynnwys y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau.

Boddhad myfyrwyr

Mae Bangor yn y 25% uchaf ar gyfer boddhad myfyrwyr ôl-radd (cyrsiau hyfforddedig) – Arolwg Profiad Astudiaethau Ôl-radd (Cyrsiau Hyfforddedig) 2018.

Mae Bangor yn y 10fed safle ar gyfer boddhad myfyrwyr PhD – Arolwg Profiad Astudiaethau Ôl-radd (Ymchwil) 2018.

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill y wobr am y Clybiau a Chymdeithasau gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Mae Prifysgol Bangor ymysg y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol y DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy’n cynnig ystod eang o bynciau (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, Gorffennaf 2018).

Cafodd y Brifysgol hefyd ei gosod yn y drydydd safle'n genedlaethol yng nghategori 'Prifysgol y Flwyddyn' yn ogystal â dod yn drydydd am ein Cyrsiau a Darlithwyr ac am 'Rhoi’n ôl.' Mae'r wobr 'Rhoi'n ôl' yn seiliedig ar farn myfyrwyr am yr hyn mae'r brifysgol yn rhoi'n ôl i'r gymuned yn fyd-eang ac yn lleol (WhatUni Student Choice Awards 2017).

Datblygiad Academaidd

Rydym yn credu’n gryf mewn cefnogi datblygiad academaidd ein hôl-raddedigion. Mae ein Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Cam Cynnar (ERDP) yn darparu hyfforddiant a gweithdai a fydd yn eich helpu i ddatblygu a dal gafael ar y sgiliau ymchwil, galwedigaethol ac entrepreneuraidd allweddol sydd eu hangen i ddiwallu anghenion eich gyrfa yn y dyfodol.

Gwasanaethau Cefnogi

O’r funud y cyrhaeddwch, byddwch yn derbyn cymaint o gymorth a chefnogaeth ag sy’n bosibl gyda materion iechyd a lles yn ogystal â’ch gwaith academaidd. Yn ein canolfan Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr cewch gyngor a chyfarwyddyd ar faterion yn ymwneud ag arian a thai i gefnogaeth ag anabledd, cwnsela a darpariaeth ffydd yn lleol.

Gosodiad Ysblennydd

Gall y cydbwysedd rhwng eich gwaith a’ch bywyd personol fod yn allweddol i lwyddiant eich astudiaeth ôl-radd. Mae Bangor wedi’i lleoli rhwng mynyddoedd, llynnoedd a choedwigoedd Parc Cenedlaethol Eryri a milltiroedd o arfordir dramatig. Mae’n un o’r lleoliadau astudio mwyaf deniadol ym Mhrydain, ac yn lle gwych ar gyfer pob math o chwaraeon a gweithgareddau awyr agored.

Lleoliad cyfleus

Mae Bangor wrth wraidd rhwydwaith cludiant yr ardal, gyda chysylltiadau cyflym â char neu drên i â chi i Lerpwl a Manceinion mewn dim ond 90 munud. Mae lleoliad Bangor ar y prif lwybr o Lundain i Gaergybi yn golygu bod y gwasanaeth fferi rheolaidd o Borthladd Caergybi i Ddulyn yn ddim ond 20 munud i ffwrdd, tra bydd trên uniongyrchol yn mynd â chi i ganol Llundain mewn ychydig dros 3 awr.

* heb gyfrif sefydliadau arbenigol a phrifysgolion oedd yn cyflwyno mewn un Uned Asesu yn unig.