Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fframwaith y cwrs

Math y cyrsiau a’u hyd

Graddau Hyfforddedig

Mae graddau Meistr (neu ôl-radd hyfforddedig) yn golygu blwyddyn (12 mis) o astudio llawn-amser, a gall astudio rhan-amser gymryd hyd at 2 - 3 blynedd. Mae'r rhan fwyaf o'n rhaglenni MBA, MA a MSc bellach yn caniatáu i garfan o fyfyrwyr ddechrau ym mis Ionawr yn ogystal â'r dyddiad dechrau traddodiadol ym mis Medi.

Mae'r rhaglenni hyn yn cynnwys dwy ran:

 • Rhan 1, sy'n cynnwys modiwlau hyfforddedig; a
 • Rhan 2, lle byddwch naill ai'n ymgymryd â thraethawd hir, y Gyfres Seminarau Ariannol, neu brojectau Busnes Cymhwysol, yn dibynnu ar eich rhaglen astudio.
  • Mae'r traethawd hir - y bydd disgwyl i chi gyflwyno 12,000 - 15,000 o eiriau ar ei gyfer - yn seiliedig ar ddarn o ymchwil neu astudiaeth achos, y byddwch yn ymgymryd ag ef ar sail unigol. Ar bob cam, byddwch yn derbyn cefnogaeth gan staff academaidd a goruchwyliwr a fydd yn eich cynghori ar gynllun yr ymchwil, methodoleg, canlyniadau, penodau drafft a'r cyflwyniad terfynol.
  • Bwriad y Gyfres Seminarau Ariannol - sydd ar gael ar raglenni ym meysydd pwnc Cyfrifyddiaeth, Bancio a Chyllid - yw cynefino myfyrwyr ag ystod eang o bynciau ymchwil cyfredol a methodoleg ymchwil yn nisgyblaethau academaidd cyfrifyddiaeth, bancio, cyllid corfforaethol ac economeg ariannol. Mae fersiwn amgen o'r Gyfres Seminarau Ariannol yn cael ei chynnig i'r rheiny sy'n dewis dilyn y llwybr Dadansoddwr Ariannol Siartredig (CFA).
  • Bydd y modiwl Projectau Busnes Cymhwysol (Applied Business Projects) yn cynefino myfyrwyr ag ystod eang o destunau rheoli cyfredol. Bydd myfyrwyr yn dilyn rhaglen astudio hyfforddedig mewn pedwar project o'u dewis.

Gwelwch dudalennau'r cyrsiau unigol am fanylion Rhan 2 ar y rhaglen sy'n eich diddori.

I'r rheiny sy'n dechrau eu rhaglenni ym mis Medi, caiff Rhan 1 ei chwblhau rhwng mis Medi a Mehefin, gan ymgymryd â'r traethawd hir (neu ddarn cyfatebol o waith) yn ystod cyfnod yr haf (Mehefin - Medi).  I'r rheiny sy'n dechrau eu rhaglenni yn Ionawr, byddant yn ymgymryd â'r semester cyntaf rhwng Ionawr a Mehefin, yn cwblhau Rhan 2 yn ystod cyfnod yr haf (Mehefin - Medi) ac yn cymryd gweddill y modiwlau yn semester yr Hydref, rhwng Medi ac Ionawr.

Graddau Ymchwil

Rhoddir graddau ymchwil MPhil a PhD ar ôl arholi thesis ymgeisydd, a gaiff ei lunio wedi cyfnod o ymchwil. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dilyn graddau ymchwil yn llawn amser, ond mae’n bosibl eu hastudio yn rhan-amser.

Mae gradd PhD fel arfer yn cymryd 3 blynedd yn llawn-amser neu 4-5 mlynedd yn rhan-amser. Disgwylir i ymgeiswyr gyflwyno canlyniadau eu hymchwil mewn traethawd hir 100,000 o eiriau sy'n gyfraniad gwreiddiol arwyddocaol at wybodaeth yn y maes pwnc a astudiwyd, a sefyll arholiad llafar.

Fel rheol, mae MPhil (Meistr Athroniaeth) yn para 2 flynedd yn llawn-amser neu 3 blynedd yn rhan-amser. Mae'n rhaid i ymgeiswyr gwblhau’n llwyddiannus raglen gydnabyddedig o ymchwil dan oruchwyliaeth, a chyflwyno eu canlyniadau mewn traethawd hir o hyd at 60,000 o eiriau.

Dynodir i bob myfyriwr ymchwil oruchwyliwr sydd ag arbenigedd ymchwil yn y pwnc astudiaeth o’u dewis. Bydd eich goruchwyliwr yn rhoi cyngor ac arweiniad ar:

 • Eich dewis o bwnc
 • Y deunydd darllen yn eich maes a sut i gael ato
 • Eich dewis o ddulliau ymchwil
 • Fframwaith, cynnwys a chyflwyniad y thesis
 • Paratoi ar gyfer eich arholiad viva voce (myfyrwyr PhD)

Rhaglen Hyfforddiant Doethurol

Rydym yn cynnal rhaglen hyfforddiant doethurol i fyfyrwyr ymchwil ym mlwyddyn brawf eu hastudiaeth. Mae'r rhaglen yn cynnwys dau semester o weithdai wythnosol a gynlluniwyd i gwrdd ag anghenion hyfforddi myfyrwyr ymchwil.

Ein bwriad yw darparu amgylchedd cyffrous a chefnogol yn ddeallusol ar gyfer hyfforddiant ôl-radd. Mae'r pwyslais ar grwpiau bach, cysylltiadau gwaith agos rhwng myfyrwyr a goruchwylwyr ymchwil, a datblygu cyfranogiad proffesiynol llawn yn y maes pwnc. 

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen hyfforddiant doethurol ar ein tudalen amgylchedd ymchwil.

Y Pwyllgor Cyswllt Myfyrwyr

Bydd pob myfyriwr yn derbyn cefnogaeth, cyngor ac arweiniad academaidd yn ystod eu cwrs ôl-radd.

Mae'r Pwyllgor Cyswllt Myfyrwyr yn cynnig amgylchedd lle gallwch drafod eich safbwyntiau. Mae’n gymdeithas o fyfyrwyr ôl-raddedig a sefydlwyd gyda chymorth yr Ysgol er mwyn rhoi llais i fynegi anghenion arbennig myfyrwyr ymchwil.