Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Polisi Iaith

Cyflwyniad

Mae Ysgol Busnes Bangor wedi ymrwymo i ddarparu addysg o safon uchel trwy gyfrwng y Gymraeg, ac i fynd y tu hwnt i’r disgwyliadau o fewn Cynllun Iaith Gymraeg Prifysgol Bangor. Tra’n cyflawni’r ymrwymiad yma mae YBB yn cydnabod y gefnogaeth sydd ar gael gan y Brifysgol, yn bennaf trwy Ganolfan Bedwyr a chan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i ddarparu’r addysg cyfrwng Cymraeg orau bosib i’n myfyrwyr.

Mae Ysgol Busnes Bangor yn cydnabod mai ni yw’r darparwr penna yng Nghymru ym maes Busnes trwy gyfrwng y Gymraeg. O ran cyflogadwyedd rydym yn nodi bod dwyieithrwydd ym maes busnes yn gaffaeliad yn y byd sy’n gynyddol gystadleuol.

Amgylchedd yr Ysgol

Mae’r ysgol yn cydnabod pwysigrwydd meithrin amgylchedd sy’n cefnogi ac yn annog astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn hyrwyddo hyn bydd yr ysgol yn sicrhau:

 • cyd-weithio i hyrwyddo astudio cyfrwng Cymraeg trwy drefnu digwyddiadau yn ystod gweithgareddau’r Wythnos Groeso
 • bydd pob myfyriwr sy’n siarad Cymraeg yn cael tiwtor sy’n siarad Cymraeg
 • y drefn arferol o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn cofrestru ar gyfer modiwlau Cymraeg neu ddwyieithog oni bai eu bod yn dewis fel arall
 • lle amlwg i’r Gymraeg ar wefan, rhwydweithiau cymdeithasol a hysbysfyrddau yr Ysgol
 • anogaeth i staff roi lle amlwg i’r Gymraeg yng ngwaith beunyddiol yr Ysgol trwy, er enghraifft, gwneud hi’n glir i fyfyrwyr ac eraill bod modd, lle bo’n berthnasol, cynnal sgwrs yn y Gymraeg
 • bod staff Ysgol Busnes Bangor yn cael cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle trwy ddarparu cyfleusterau cyfieithu ar-y-pryd mewn pwyllgorau megis Bwrdd Astudiaethau’r Ysgol

Ansawdd, Amrediad a Modelau Darpariaeth

Er mwyn sicrhau safon a chysondeb darpariaeth cyfrwng Cymraeg Ysgol Busnes Bangor, mae staff yn addysgu o fewn eu maes arbenigedd, ac mae modiwlau Cymraeg / Saesneg cyfatebol yn cael yr un arweinydd modiwl, maes llafur cyffredin ac asesiadau sydd yr un peth yn union.  Ar hyn o bryd mae Ysgol Busnes Bangor wedi ymrwymo i ddarparu addysgu cyfrwng Cymraeg ar holl fodiwlau’r flwyddyn gynta, ac ar unrhyw fodiwlau yn yr ail a thrydedd flwyddyn lle mae cryn alw am y ddarpariaeth (ac yn amodol ar gyfyngiadau staffio).

Rydym ar hyn o bryd yn darparu pedwar cwrs gradd lle mae modd astudio modiwlau cyfrwng Cymraeg.  Rydym yn anelu i gynyddu y nifer o fodylau sydd ar gael yn y Gymraeg, ynghyd â’r nifer o raglenni gradd lle mae’n bosib astudio modylau cyfrwng Cymraeg. I’r perwyl hwn byddwn yn cyd-weithio â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i hyrwyddo a datblygu ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg trwy recriwtio mwy o ddarlithwyr Cymraeg eu hiaith.

Mae’r ddarpariaeth Cymraeg yn cael ei chyflwyno trwy fodiwlau cyfrwng Cymraeg, lle bydd yr holl addysgu ac asesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg, a thrwy fodiwlau dwyieithog, lle cynhelir darlithoedd trwy gyfrwng y Saesneg a seminarau, tiwtorialau ac asesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Lle bo’n ymarferol, darperir deunyddiau cefnogol (nodiadau darlith, setiau problemau, cwestiynau trafod ayyb) yn y ddwy iaith. Cyflwynir terminoleg yn y ddwy iaith er mwyn rhoi hyder i fyfyrwyr weithio yn y dyfodol yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd.

Sicrheir yn ogystal bod y ddarpariaeth yma yn cael lle amlwg tu fewn Ysgol Busnes Bangor ac ar wefannau perthnasol.

Gweithrediad

Er mwyn gweithredu’r polisi mae Ysgol Busnes Bangor wedi creu swydd Cydlynydd Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg, fydd yn cael cefnogaeth gan dîm gweinyddol Ysgol Busnes Bangor. Mae’r cydlynydd yn gyfrifol am weithredu’r polisi ac yn gyfrifol am lunio Cynllun Darpariaeth Blynyddol er mwyn sicrhau bod y polisi yn cael ei weithredu’n llawn ac yn effeithiol dros y flwyddyn ganlynol.  Dylai’r cynllun gael ei gytuno gyda Chyfarwyddwr Addysgu a Dysgu Ysgol Busnes Bangor erbyn diwedd Ionawr, fel bod modd ei ymgorffori yn y cynllun dosrannu adnoddau cyn y cyfnod rhag-gofrestru. Mae cyfrifoldebau eraill y Cydlynydd yn cynnwys:

 • cynrychioli Ysgol Busnes Bangor ar yr holl bwyllgorau allanol perthnasol e.e. TASIG, Panel Busnes Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • cydlynu perthynas Ysgol Busnes Bangor â Chanolfan Bedwyr, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac unrhyw sefydliad perthnasol arall
 • cynnull a chadeirio Pwyllgor Addysgu a Dysgu cyfrwng Cymraeg Ysgol Busnes Bangor sydd yn cyfarfod unwaith y semester er mwyn trafod materion perthnasol ynghyd ag unrhyw bryder cyfredol a helpu rhagweld problemau allai godi wrth ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg Ysgol Busnes Bangor
 • trefnu ymdrechion recriwtio cyfrwng Cymraeg Ysgol Busnes Bangor (mewn cydweithrediad gydag adrannau marchnata’r Coleg a’r Brifysgol) gan dargedu y rhai sydd wedi derbyn addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg /dwyieithog
 • sicrhau llais i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith trwy gynnull a chadeirio pwyllgor staff-myfyrwyr cyfrwng Cymraeg
 • cynnal a chefnogi staff, o ran addysgu a gweinyddu, trwy eu cyfeirio at wasanaethau Canolfan Bedwyr, y Tiwtor Cymraeg ayyb

Bydd Ysgol Busnes Bangor yn cydweithio â Chanolfan Bedwyr, yr Ysgol Astudiaethau trwy’r Gymraeg, TASIG ynghyd â chyrff eraill o fewn y brifysgol er hyrwyddo’r uchod.