Cyllid Myfyrwyr

Mae’r wybodaeth ganlynol yn rhoi syniad i ddarpar fyfyrwyr am y gost lawn o fyw ac astudio yn Ysgol Busnes Bangor dros cyfnod o flwyddyn academaidd.

Ffioedd dysgu

Mi fydd ffioedd dysgu 2017/18 ym Mhrifysgol Bangor hyd at £9,000 i fyfyrwyr israddedig llawn amser o’r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd.
Os ydych yn byw yng Nghymru cyn cychwyn ei cwrs neu o'r UE gan gynnwys Gweriniaeth Iwerddon gallech fod yn gymwys ar gyfer:

  • grant ffioedd dysgu nad yw’n amodol ar brawf modd i dalu’r gwahaniaeth rhwng uchafswm benthyciad ffioedd dysgu a‘r ffioedd dysgu godir gan y Brifysgol - hyd at £4,954.
  • benthyciad ffioedd dysgu nad yw’n amodol i brawf modd - hyd at £4,046. Bydd y myfyriwr yn ad-dalu’r benthyciadau hyn unwaith y bydd wedi gadael prifysgol ac yn ennill dros £21,000 y flwyddyn.

Am gadarnhad terfynol o’r ffioedd, ewch i dudalennau gwe’r Gofrestrfa Academaidd. Am fwy o wybodaeth a chyngor am cyllid myfyrwyr, ewch i’n wefan.

Mae costau byw yn cynnwys llety, bwyd, llyfrau, teithio, cyfathrebu etc. Ceir manylion isod am y dewisiadau o ran llety sydd ar gael i fyfyrwyr Bangor a’r costau cysylltiedig:

Llety prifysgol i fyfyrwyr israddedig

Mae’r rhent am lety dan reolaeth y brifysgol yn costio rhwng £90 a £150 yr wythnos am gyfnod o 40 wythnos. Mae’r rhent yn cynnwys dŵr, trydan, nwy, rhyngwyd ac yswiriant cynnwys sylfaenol. Mwy o wybodaeth am lety dan reolaeth y brifysgol

Llety preifat

Gall y rhent am lety preifat gostio rhwng £60 a £100 yr wythnos, yn dibynnu ar y llety. Fel rheol, disgwylir i fyfyrwyr dalu am ddŵr, nwy, trydan a threth y cyngor yn ogystal â’r rhent. Mwy o wybodaeth am lety preifat ym Mangor.

Ceir sawl neuadd breswyl breifat i fyfyrwyr ym Mangor. Am wybodaeth bellach, gweler:

Ysgoloriaethau, bwrsariaethau, grantiau a benthyciadau myfyrwyr

Ewch i weld tudalennau ysgoloriaeth Ysgol Busnes Bangor i weld yr hyn mae’r ysgol yn ei gynnig, a’r tudalennau ar gyllid myfyrwyr am fanylion o’r hyn y mae’r brifysgol yn ei gynnig