Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dysgu ac arbenigedd

Mae Ysgol Busnes Bangor, sydd wedi cael ei disgrifio fel ‘yr Ysgol sy’n meddwl Busnes’, yn sefydliad blaengar wedi’i chysegru i ragoriaeth academaidd. Mae ymchwil yn tanategu ein holl ddysgu, sydd yn golygu bod myfyrwyr o lefel isradd ac i fyny yn cael eu dysgu gan arbenigwyr sydd yn cyfrannu at wyneb newidiol eu meysydd.

Rydym yn cynnig cyfres eang o gyfleoedd dysgu ar bob lefel o Addysg Uwch, gan gynnwys:

  • cyfres o raglenni llawn-amser ar lefel isradd - wedi ei hadolygu’n helaeth gyda dewis eang o bynciau a gwell hyblygrwydd i fyfyrwyr ;
  • cyrsiau MBA i raddedigion a rhaglenni arbenigol ar lefel hyfforddedig ôl-radd;
  • cyrsiau rhan-amser ar lefel isradd ac ôl-radd;
  • rhaglenni gweithredol a datblygiad rheolaeth, cyrsiau byr a gwasanaethau ymgynghoriaethol ar gyfer cleientiaid corfforaethol a rheolwyr proffesiynol, a gaiff eu cynnal trwy'r Ganolfan Rheolaeth;
  • cyfleoedd ar gyfer ymchwil ac astudiaethau gradd ymchwil yn seiliedig ar sefydliadau ymchwil yr Ysgol a'i chymuned fywiog o ymchwilwyr a myfyrwyr ymchwil gweithgar.

Ysgol amlddisgyblaethol

Mae Ysgol Busnes Bangor yn ysgol amlddisgyblaethol sy’n cynnwys Cyfrifeg, Bancio, Astudiaethau Busnes, Economeg, Cyllid, Rheolaeth a Marchnata.  Felly, gallwn roi’r cyfle i chi ychwanegu opsiynau a ddewisir o unrhyw un o’r meysydd hyn at y rhaglen astudiaeth arbenigol graidd yn eich prif ddisgyblaeth gradd.

Fel ysgol amlddisgyblaethol gallwn cynnig gwell hyblygrwydd i fyfyrwyr, a’r opsiwn i newid y radd o’ch dewis o fewn yr Ysgol Busnes ar ôl eich blwyddyn astudio gyntaf, wedi i chi cael cyfle i astudio amryw o bynciau ac i feddwl ym mhellach am eich opsiynau.

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’n bosib astudio rhai o fodiwlau Ysgol Busnes Bangor trwy’r Gymraeg. Trwy ddewis yr opsiwn hwn, fyddwch yn mynychu darlithoedd cyfrwng Cymraeg ac yn cwblhau aseiniadau yn y Gymraeg. Cyflwynir terminoleg yn ddwyieithog.

Mae’n bosib y byddwch yn gymwys am fwrsari os dewiswch i astudio rhan o’ch gradd trwy’r Gymraeg. Am fwy o wybodaeth, gweler yma.

Beth yw manteision astudio trwy’r Gymraeg? Gwyliwch y fideo.

Dysgu

Caiff myfyrwyr eu dysgu mewn awyrgylch hynod gefnogol ac mae hyblygrwydd y staff a’u parodrwydd i helpu ac ymateb yn un o’u prif gryfderau. Rydym yn rhoi pwyslais ar ddysgu mewn grwpiau bach.  Rydym yn annog perthynas waith agos rhwng staff a myfyrwyr, ynghyd â pholisi ‘drws agored’.  Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn gallu cael sylw unigol gan aelodau staff pryd ac fel bo’r angen. Mae Asesiadau Ansawdd Dysgu annibynnol gan y Llywodraeth wedi tynnu sylw at bolisi ‘drws agored’ yr Ysgol gan nodi ei fod wedi datblygu awyrgylch o sylw personol a gofal unigol mewn cefnogaeth academaidd a bugeiliol. Gall myfyrwyr droi’n rhwydd at staff neu diwtoriaid personol sy’n gymwynasgar a chefnogol.

Mae dyfyniadau o Adroddiadau Arholwyr Allanol hefyd yn adlewyrchu rhai o’n cryfderau:

‘Mae’r gwaith traethawd hir o safon uchel iawn a dyma yw un o nodweddion cryf y radd.  Mae’r cwrs yn denu rhai myfyrwyr da iawn.  Mae un cryfder neilltuol, na welwyd hyd yma mewn prifysgolion eraill, yn ymwneud â phrojectau’r drydedd flwyddyn.  O ran lled a dyfnder gwybodaeth, mae safonau ym Mangor yn uchel iawn.’

Meysydd arbenigedd

Cyfrifeg a Chyllid

Mae Cyfrifeg a Chyllid yn faes a sefydlwyd ym Mangor ers cryn amser. Mae’r adnoddau cyfrifeg yn cynnwys y Ganolfan Adnoddau Cyfrifeg Ewropeaidd, sef archif helaeth o wybodaeth a data ariannol. Yn ddiweddar, roedd Bangor yn un o’r prif gyfranwyr i Rwydwaith Ymchwil Gyfrifeg Ewropeaidd. Bangor oedd y ‘Rheolwr Ymchwil’ mewn project Harmonia pwysig gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy’n cynnwys rhai o brifysgolion amlycaf Ewrop ym maes ymchwil i gyfrifeg a chyllid.

Bancio a Chyllid

Mae Bancio a Chyllid yn faes lle mae gennym enw da’n rhyngwladol am ein hymchwil a chyfleusterau sylweddol. Mae’r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd (IEF) yn ganolbwynt ymchwil o bwys gyda chysylltiadau rhyngwladol cryf. Mae’r cyfleusterau hyn ar gael i’n holl fyfyrwyr. Yn ddiweddar, ar gais y Comisiwn Ewropeaidd, fe wnaeth yr IEF gyda Phrifysgol Caergrawnt gynnal un o’r projectau ymchwil cymhwysol mwyaf erioed i’w wneud ar fancio yn yr UE. Ceir gwybodaeth bellach ar ein tudalennau ymchwil ar weithgaredd ymchwil trawiadol yr Ysgol, a’r hyn y mae wedi’i gyflawni mewn ymchwil i astudiaethau cyllidol.

Busnes, Rheolaeth a Marchnata

Mae Busnes, Rheolaeth a Marchnata yn faes sy'n tyfu'n gyflym. Mae ein darlithwyr a’n hymchwilwyr wedi bod yn weithgar ers cryn amser mewn gwahanol agweddau ar y disgyblaethau allweddol hyn.  Mae gan yr Ysgol Busnes gysylltiadau â chwmnïau lleol bychain a chanolig gan ymwneud â datblygu eu sgiliau rheoli a marchnata. Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys fframweithiau ac ymddygiad sefydliadau, entrepreneuriaeth a chyllid busnesau bychain, arloesi, trosglwyddo technoleg a marchnata.

Economeg

Mae Economeg yn cynnwys llawer o faterion cyfoes. Ym Mangor mae economegwyr yn ymwneud ag ymchwil mewn amrywiaeth eang o feysydd arbenigol, yn cynnwys economeg llafur, economeg ddiwydiannol, economeg dewis cyhoeddus ac economeg ranbarthol, yn ogystal ag economeg y diwydiant pêl-droed proffesiynol ym Mhrydain.