Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1030:
Gwyddeleg Modern 1

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Aled Llion Jones

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno’r iaith Wyddeleg gyfoes, fel y’i siaredir a’i hysgrifennir heddiw, i rai heb wybodaeth flaenorol o’r iaith honno. Ar sgiliau ymarferol (medru siarad, ysgrifennu a deall yr iaith) y mae’r ffocws pennaf, ond bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu am hanes a diwylliant Iwerddon, ac am berthynas y Wyddeleg â’r ieithoedd Celtaidd eraill (y Gymraeg yn bennaf).

Course content

Rhydd y modiwl hwn gyflwyniad ymarferol i’r iaith Wyddeleg Modern, a bydd yn cyflwyno pynciau gramadegol a geirfa sylfaenol fel bod y myfyrwyr yn medru defnyddio’r rhain yn gywir. Yn ystod y gwersi byddir yn rhoi’r pwyslais pennaf (rhyw 2/3 o’r amser) ar feithrin sgiliau llafar. Y tu allan i’r ystafell ddosbarth bydd myfyrwyr yn defnyddio adnoddau cyfrifiadurol yn ogystal â’r cwrs lyfrau i ymarfer yr iaith a dysgu geirfa. O bryd i’w gilydd bydd y gwersi yn cynnwys sgyrsiau yn y Gymraeg er mwyn cyflwyno’r cyd-destun hanesyddol a diwylliannol na cheir yn y deunydd craidd (e.e. ieithyddiaeth, hanes, diwylliant, llenyddiaeth).

Assessment Criteria

threshold

(D) Trothwy Er mwyn llwyddo yn y cwrs, bydd myfyrwyr yn dangos dealltwriaeth sylfaenol o’r gwaith a astudiwyd, gan ddangos peth dealltwriaeth o’r ffynonellau ysgrifenedig a llafar, a chan fynegi syniadau syml ar lafar ac yn ysgrifenedig.

good

(B) Da Bydd myfyrwyr sy’n ennill graddau uwch ar y modiwl hwn yn deall mwy na sylfaen yr hyn a astudiwyd, ond hefyd yn dechrau ymwneud â chymhlethdodau’r iaith (e.e. dealltwriaeth dda o’r treigladau, ac ymwybyddiaeth o ffurfiau lluosog a ffurfiau’r genidol, yn ogystal â ffurfiau cysefin geiriau). Byddant yn medru mynegi eu hunain yn ysgrifenedig ac ar lafar mewn sefyllfaoedd penodol, mewn dull sydd ar y cyfan yn gywir ac yn strwythuredig. Byddant yn dangos ymwybyddiaeth o ffoneteg ac ynganiad yr iaith.

excellent

(A) Rhagorol Bydd myfyrwyr ardderchog yn arddangos y galluoedd sicr hyn ar draws y meini prawf, yn ogystal â manylder yn eu gwybodaeth o’r meysydd gramadegol a astudiwyd. Mewn sefyllfaoedd penodol, byddant yn gallu mynegi eu hunain yn gywir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan ddefnyddio’r holl rychwant o strwythurau a geirfa a gyflwynwyd.

Learning outcomes

 1. Bydd myfyrwyr yn gallu sgwrsio yn Wyddeleg sylfaenol am bynciau syml, penodedig, gan ddeall iaith lafar seml ac ymateb iddi yn ddealladwy.

 2. Bydd myfyrwyr yn medru darllen a deall Gwyddeleg ysgrifenedig seml.

 3. Bydd myfyrwyr yn medru ysgrifennu yn y Wyddeleg am bynciau syml, gan ddefnyddio strwythurau gramadegol sylfaenol.

 4. Bydd myfyrwyr yn deall nodweddion gramadegol sylfaenol yr iaith Wyddeleg.

 5. Bydd myfyrwyr yn deall agweddau o ddiwylliant a hanes Iwerddon, yn enwedig y rhai a chanddynt gysylltiad amlwg yr iaith.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gwaith cwrs 50
Arholiad 1.5awr 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Seminarau’r modiwl: 33 x 1 awr. Ceir 3x1 awr yn wythnosol. Bydd y rhain fel arfer yn gyfarfodydd ymarferol / labordy iaith, ond bydd rhai sesiynau hefyd lle y trafodir agweddau hanesyddol a diwylliannol. Cyd-ddysgir y modiwl hwn â CXE1030 am ddwy awr yr wythnos (pryd y bydd y rhan fwyaf o’r esbonio yn Saesneg, ond y taflenni’n Gymraeg/dwyieithog) ac ar wahân am un awr (pryd y dysgir drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig).

33
Private study 67

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Optional in courses: