Coronavirus (Covid-19) Information

Module HWG-2071:
Modiwl Gweithle Hanes S2

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Karen Pollock

Overall aims and purpose

Bwriedir gyda'r lleoliadau hyn gynnig i fyfyrwyr ddealltwriaeth o sut y gwneir defnydd ymarferol o'u gwybodaeth academaidd mewn Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg mewn meysydd proffesiynol sydd â pherthynas agos â'r disgyblaethau hynny.

Course content

Gan amlaf, bydd y myfyriwr yn treulio diwrnod yr wythnos yn ystod y semester perthnasol, tua 70 awr i gyd, yn gweithio mewn swyddfa archifau, uned archeolegol neu wasanaeth amgueddfeydd, gan ymgymryd â thasgau o ansawdd ymarferol yn ogystal ag academaidd a roddir iddynt gan y swyddog neu swyddogion sydd yn eu cyfarwyddo. Gall y swyddogaethau hyn fel arfer gynnwys darparu rhestrau eiddo, casglu ynghyd ddeunydd maes, darparu catalogau o gasgliadau llawysgrifol penodol neu arteffactau, yn ogystal â thrafod o dro i dro ymholiadau gan y cyhoedd. Ar hyn o bryd y mae gan yr Adran gytundebau â'r rhan fwyaf o swyddfeydd archifau yng ngogledd Cymru ond yn arbennig gyda Chaernarfon a Llangefni, gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, Oriel Bangor, Oriel Môn yn Llangefni a'r Amgueddfa Filwrol yng Nghaernarfon. Fe all fod cyrsiau hyfforddi cloddio hefyd yn dderbyniol os ydynt yn parhau am yr amser priodol, yn cynnig profiad sylweddol ac yn cydymffurfio â Chanllawiau'r Cwrs. Dylai myfyrwyr hefyd fod yn ymwybodol bod oblygiadau iechyd a diogelwch ynghlwm wrth bob lleoliad.

D.S. Nid yw cais yn gwarantu lle ar Fodwl Gweithle. Y mae'n ddibynnol ar i'r ymgeiswyr dderbyn a chydymffurfio â'r Canllawiau ac ar argaeledd llefydd.

Assessment Criteria

good

Bydd myfyrwyr da (B- i B+) yn dangos lefel gadarn o gyrhaeddiad a dyfnder gwybodaeth yn holl feini prawf graddfa C- i C+ ac yn ogystal â hynny byddant yn dangos iddynt ymwneud yn adeiladol â gwahanol fathau o ysgrifennu hanesyddol a dehongliadau hanesyddiaethol. Bydd syniadau'n cael eu cyfathrebu'n effeithiol a bydd gwaith ysgrifenedig yn cynnwys amrywiaeth dda o ffynonellau/darllen ac yn dangos dealltwriaeth glir o'r materion ac o'r dehongliadau sy'n bodoli eisoes, a mynegir y cyfan mewn dadl berthnasol, eglur a chadarn. Bydd y myfyrwyr ar ben uchaf y band hwn yn mynd i'r afael â'r syniadau y dônt ar eu traws ac yn eu trafod yn feirniadol, ac yn cyfosod y gwahanol ddehongliadau a ganfyddant er mwyn dod i'w casgliadau ystyrlon eu hunain. Cyflwynir gwaith ysgrifenedig gyda chyfeirnodiadau a llyfryddiaeth lle bo hynny'n briodol.

threshold

Ni fydd myfyrwyr trothwy (D- a D) ond wedi gwneud lleiafswm o waith darllen, a bydd eu gwaith yn aml wedi ei seilio'n rhannol ar nodiadau darlith a/neu werslyfrau sylfaenol. Yn eu haseiniadau ysgrifenedig byddant yn dangos rhywfaint o wybodaeth am o leiaf rai rhannau o'r maes perthnasol, a byddant yn rhoi cynnig rhannol lwyddiannus o leiaf ar lunio dadl sy’n mynd i’r afael â phynciau llosg hanesyddol, ond byddant yn methu trafod rhai agweddau mawr a hollbwysig ar destun; a/neu'n cyflwyno dim ond peth deunydd perthnasol ond yn methu'n rhannol â'i gyfuno i greu cyfanwaith rhesymegol; a/neu'n cyflwyno peth tystiolaeth i gefnogi pwyntiau unigol ond yn aml yn methu gwneud hynny a/neu'n dangos anhawster wrth goriannu tystiolaeth (ac felly'n dibynnu ar dystiolaeth anaddas neu amherthnasol wrth wneud pwynt). Fel arall, neu'n ychwanegol at hynny, efallai y bydd cyflwyniad y gwaith yn wael, gyda gramadeg a/neu atalnodi gwael, camgymeriadau teipio a chamgymeriadau sillafu diofal, a diffyg cyfeirnodi cywir ac effeithiol.

excellent

Bydd myfyrwyr rhagorol (A- ac uwch) yn dangos cyrhaeddiad cryf ar draws yr holl feini prawf, ynghyd â dyfnder gwybodaeth trawiadol a/neu ddadansoddi treiddgar. Mewn gwaith ysgrifenedig, byddant yn cefnogi'u dadleuon gyda chyfoeth o fanylion/enghreifftiau perthnasol. Yn gyffredinol, bydd safonau'r cynnwys, y ddadl a'r dadansoddi a ddisgwylir yn gyson well na gwaith ail ddosbarth uwch da. Bydd safonau'r cyflwyno hefyd yn uchel.

C- to C+

Bydd myfyrwyr yn y band hwn (C- i C+) yn dangos ystod foddhaol o gyrhaeddiad neu ddyfnder gwybodaeth o'r rhan fwyaf o'r modiwl, ac yn ymdrechu'n llwyddiannus, os weithiau'n anghyson, i ddatblygu'r sgiliau hynny sy'n berthnasol i astudio Hanes ar lefel israddedig. Yn achos yr asesiadau ysgrifenedig, bydd yr atebion yn ymdrechu i ganolbwyntio ar y cwestiwn, ond efallai’n llithro i naratif, a bydd yn dangos peth tystiolaeth o waith darllen ac ymchwil cadarn. Efallai y bydd y ddadl yn colli'i chyfeiriad ac efallai na fydd yn ddigon clir ar waelod y categori hwn. Cyflwynir gwaith ysgrifenedig yn rhesymol dda gyda dim ond camgymeriadau prin mewn gramadeg, atalnodi a chyfeirnodi, ac ni fydd y camgymeriadau hynny’n tywyllu'r ystyr.

Learning outcomes

 1. Dangos presenoldeb cyson yn swyddfa'r gwasanaeth neu uned arbennig a chadw at y gofal a'r cyfarwyddyd a estynnir gan swyddogion y gwasanaeth a chymryd rhan yng ngwaith cyhoeddus yr uned honno neu wasanaeth hwnnw.

 2. Ymgymryd â gwaith ymchwilio a/neu waith ymarferol o fewn cwmpawd arferol gweithgarwch y gwasanaeth neu uned.

 3. Cyflwyno adroddiad, prosiect neu waith tebyg o'r safon broffesiynol a ddisgwylir gan yr uned neu wasanaeth.

 4. Darllen testunau dethol yn ymwneud â gwaith archifyddol neu â dulliau archeolegol neu â rheoli amgueddfeydd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Adroddiad/Dyddiadur 50
Traethawd Modiwl Gweithle 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 126
Lecture 4
Work-based learning 70

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Resources

Resource implications for students

Yn y gweithle ymdrinnir â'r myfyrwyr yn yr un ffordd yn union ag unrhyw aelod arall o'r staff a disgwylir iddynt ddilyn cyfarwyddyd ac arweiniad y swyddog-â-gofal. Nid yw'r lleoliadau hyn yn dod ag elw o gwbl yn ariannol ac ni ddisgwylir i'r swyddfeydd fynd i gostau na chodi am y cyfryw drefniadau. D.S. Y mae'n ofynnol i bob myfyriwr ar leoliad ymrwymo i gytundeb dysgu gyda chyflenwr y lleoliad a chwblhau gofynion iechyd a diogelwch.

Courses including this module

Optional in courses: