Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-1043:
Sgiliau Ymchwil Ymarferol

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Sam Oliver

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i'r sgiliau ymchwil sydd eu hangen i gwblhau prosiect ymchwil. Erbyn diwedd y modiwl dylai myfyrwyr allu ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol mewn adroddiad gwyddonol gan ddefnyddio casglu, dadansoddi a sgiliau dehongli data a ddysgwyd yn y modiwl

Course content

Crynodeb o Gynnwys y Cwrs Datblygu cwestiwn a damcaniaeth ymchwil; dylunio a chwblhau casgliadau data; dadansoddiad ystadegol disgrifiadol a gwahaniaethol gan ddefnyddio SPSS; cyflwyno ystadegau a data mewn tablau a ffigurau; ysgrifennu adroddiad gwyddonol.

Pwysig: Bydd methiant y modiwl sy'n eich atal rhag mynd heibio'r flwyddyn yn gofyn am asesiad ail-breswyl a phresenoldeb yn yr Wythnos Asesu Atodol (union ddyddiad i'w gadarnhau ond disgwylir iddo fod yn ail wythnos o Orffennaf 2018)

Assessment Criteria

good

C- i C + - Da - Dealltwriaeth dda o egwyddorion, dyluniad ac ystadegau ymchwil yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth ddigonol gyda'r gallu i ffurfio ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol. Mae cyflwyno'r data yn glir. Yn bennaf, cywir y gweithdrefnau ystadegol a gyflawnir. Dehongli rhesymol o ddadansoddiad ystadegol yn rhesymol ond dangosir dealltwriaeth lefel arwynebedd yn bennaf (ee dim ond prif ganfyddiad pob dadansoddiad). Mae'r gwaith hwn wedi'i drefnu'n dda ond gall gynnwys ychydig o wallau sillafu neu ramadeg.

excellent

A- i A - Rhagorol - Gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o ddylunio, egwyddorion ac ystadegau ymchwil sydd â gallu rhagorol i lunio ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol. Cyflwyniad ardderchog o ganlyniadau ac ystadegau. Gweithdrefnau ystadegau cywir a gyflawnir heb fawr ddim dehongliad ystadegau na gwallau cyfrifo. Tystiolaeth o ddealltwriaeth ddyfnach o rai o'r dadansoddiadau (ee adnabod rhagdybiaethau a chyfyngiadau, defnyddio damcaniaethau 1 neu 2-deil, dehongli ystyrlondeb yr ystadegau). Bydd canfyddiadau ystadegol ac ymarferol pob dadansoddiad yn glir i'r darllenydd. Mae'r gwaith wedi ei drefnu'n dda ac wedi'i ysgrifennu heb fawr ddim gwallau teipograffyddol na gramadeg.

threshold

D- i D + - Pas: Gwybodaeth sylfaenol a dealltwriaeth gyfyngedig o egwyddorion, dyluniad ac ystadegau ymchwil. Mae cyflwyno'r data yn glir ond gall gynnwys rhai gwallau. Mae'r dadansoddiad ystadegol yn gywir yn bennaf. Dim ond dehongliad sylfaenol o'r dadansoddiad ystadegol sy'n cael ei gynnig (ee trafodaeth gyfyngedig o arwyddocâd ymarferol). Trefnir y gwaith ond gall gynnwys peth sillafu a gramadeg gwael.

Learning outcomes

 1. Gallu llunio ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol

 2. Gallu casglu data mewn modd systematig

 3. Gallu dadansoddi data gydag ystadegau disgrifiadol a gwahaniaethol (e.e., gwyriad cymedrig a safonol, profion t, cydberthynas, atchweliad syml, ANOVA) gan ddefnyddio SPSS ar gyfer Windows

 4. Gallu cyfathrebu data a gesglir mewn adroddiad gwyddonol gan ddefnyddio ystadegau a ffigurau neu dablau priodol

 5. Gallu dehongli'r allbynnau ystadegol a gynhyrchwyd gan SPSS

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM MCQ

Arholiad MCQ sydd yn assesu myfyrwyr ar ystaedegau cydberthynas, profion t a ANOVA.

30
COURSEWORK Aseiniad ymarferol sgiliau ymchwil

Adroddiad gwyddonol unigol o gasgliad data dan arweiniad myfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn defnyddio profion ystadegol i ddadansoddi data ac yn ateb y rhagdybiaethau a ddatblygwyd ganddynt. Yn fwy na therfyn y gair erbyn> bydd 10% yn arwain at leihau marciau trwy un ffin gategori, e.e. A- i B + ".

70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 68
Practical classes and workshops 2
Lecture 20
Seminar 10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.

Resources

Reading list

Key readings • Thomas, J.R., Nelson, J.K. and Silverman S.J. (2011) Research Methods in Physical Activity (6th Edition), Human Kinetics. (ISBN: 0736056203). • Vincent, W.J. (2005) Statistics in Kinesiology (3rd Edition), Human Kinetics. (ISBN: 0736057927). • Ntoumanis, N. (2001). A Step-by-Step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies. Routledge.

Courses including this module

Compulsory in courses: