Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-1044:
Arweini Ymchwil Llwyddianus

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Jamie Macdonald

Overall aims and purpose

Disgrifiad o'r Modiwl Diben y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r sgiliau sy'n sail i'r broses ymchwil. Bydd y modiwl yn darparu'r offer sylfaenol i chi i ddeall a chynnal ymchwil sy'n gysylltiedig ag Chwaraeon ac Iechyd. Bydd yn eich cyflwyno i'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i'ch helpu i feddwl am wneud ymchwil eich hun. Bydd y modiwl yn eich helpu i ddatblygu ystod o sgiliau a fydd yn eich galluogi i ddehongli a gwerthuso ymchwiliad eraill yn fwy manwl mewn perthynas â phrosesau dylunio ymchwil, casglu data, a dadansoddi'r data a phenderfyniad (hy beth allwch chi ei ddod o eu gwaith).

Module Description The purpose of this module is to provide students with an understanding of the skills underlying the research process. The module will provide you with the basic tools to understand and conduct Sports and Health related research. It will introduce you to the skills and knowledge required to help you think about doing research of your own. The module will help you develop a range of skills that will allow you to interpret and evaluate more fully the research of others in relation to the research design processes, the data collection, and the data analysis and inference (i.e., what you can conclude from their work).

Course content

Crynodeb o Gynnwys y Cwrs bydd y modiwl yn eich helpu i ddatblygu ystod o sgiliau a fydd yn eich galluogi i ddehongli a gwerthuso ymchwiliad eraill yn fwy manwl mewn perthynas â phrosesau dylunio ymchwil, casglu data, a dadansoddi'r data a phenderfyniad (hy beth allwch chi ei gasglu o'u gwaith). Mae manylion y cynnwys darlithoedd isod.

Cynnwys Darlithoedd Beth yw gwyddoniaeth (chwaraeon)? / Y broses ymchwil

Mathau o Ymchwil Disgrifiadol Arbrofol Epidemioleg neu Gymharu Cymharol

Materion Mesur Dilysrwydd a Dibynadwyedd Adolygiad o wythnosau 1-4

Mesurau tueddiad / gwasgariad canolog

Amrywiaeth, gwyriad safonol a sgoriau Z

Gwall safonol y theorem cymedrig / terfyn canolog

Profion T (samplau parau)

Profion T (samplau annibynnol)

Pwysig: Bydd myfyrwyr sy'n methu'r modiwl (modiwl cyffredinol yn nodi llai na 40%) neu'n methu asesiadau modiwlau, yn gorfod cynnal aseiniad ailsefyll neu eisteddiad cyntaf yn yr Wythnos Asesu Atodol (SAW). Cynhelir yr SAW yn ail wythnos Gorffennaf 2018 (union ddyddiad i'w gadarnhau yn nes at yr amser). Os ydych yn ailsefyll eich aseiniad, bydd eich marc yn cael ei gapio ar 40%.

Summary of Course Content the module will help you develop a range of skills that will allow you to interpret and evaluate more fully the research of others in relation to research design processes, the data collection, and the data analysis and inference (i.e., what you can conclude from their work). Details of the lecture content are below.

Lecture Content What is (sport) science?/The research process

Types of Research Descriptive Experimental Epidemiology or Causal Comparative

Measurement Issues Validity& Reliability Review of weeks 1-4

Measures of central tendency/dispersion

Variance, standard deviation and Z scores

Standard error of the mean/central limit theorem

T tests (paired samples)

T tests (independent samples)

Important: Students who fail the module (overall module mark less than 40%) or miss module assessments, will be required to undertake a resit or first-sit assignment in the Supplementary Assessment Week (SAW). The SAW will be held in the second week of July 2018 (exact date to be confirmed nearer to the time). If you are resitting your assignment, your mark will be capped at 40%.

Assessment Criteria

threshold

D- i D + gwybodaeth sylfaenol a dealltwriaeth gyfyngedig o egwyddorion a dylunio ymchwil ynghyd â dealltwriaeth ddigonol o brofion / gweithdrefnau ystadegol. Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf yn cael eu bodloni i safon ddigonol; efallai y bydd ystod eang yn ansawdd gwahanol gydrannau'r cwestiynau aseiniad.

excellent

Gwybodaeth a dealltwriaeth ddwfn A- i A * o ddylunio ac egwyddorion ymchwil ac mae ganddi allu rhagorol i fynd i'r afael, ffurfio, ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol ynghyd â dealltwriaeth ragorol o brofion / gweithdrefnau ystadegol.

A- = Bodlonir y rhan fwyaf o feini prawf i safon ardderchog

A = Bodlonir pob meini prawf i safon ragorol

A + / A * = Cyflawnir rhai meini prawf i safon eithriadol o uchel; cwrdd â'r gweddill i safon ardderchog

good

C- i C + gafael dda ar egwyddorion a dylunio ymchwil, gan ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda gyda'r gallu i fynd i'r afael, ffurfio, ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol ynghyd â dealltwriaeth dda o brofion / gweithdrefnau ystadegol. Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf yn cael eu bodloni i safon dda; efallai y bydd ystod eang yn ansawdd gwahanol gydrannau'r cwestiynau aseiniad

Learning outcomes

 1. Gallu mynd i'r afael, ffurfio, ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol gan gynnwys rhagdybiaethau perthnasol;

 2. Deall a gallu dadansoddi data gan ddefnyddio ystadegau disgrifiadol (e.e., cymedrig, gwyriad safonol, a sgorau Z);

 3. Gallu egluro perthnasedd y tybiaethau sy'n sail i'r gweithdrefnau ystadegol uchod;

 4. Deall a gallu cynnal dadansoddiadau ystadegol ar gyfer ymdrin â dau set ddata paramedrig (e.e., profion t)

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Arholiad MCQ 20
Ymgysylltiad Dysgu Gweithredol 5
EXAM Arholiad swyddogol 50
EXAM Arholiad ar-lein 1 5
EXAM Arholiad ar-lein 2 5
EXAM Arholiad ar-lein 3 5
EXAM Arholiad ar lein 4 5
EXAM Aeholiad ar lein 5 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudiaeth Breifat, adolygu deunydd darlithio, paratoi ar gyfer asesiadau. Darperir dosbarthiadau cysgodol dwyieithog hefyd 1 awr yr wythnos

78
Lecture

11 darlithoedd x 2 awr yn cwmpasu Beth yw gwyddoniaeth (chwaraeon)? / Y broses ymchwil

Mathau o Ymchwil Disgrifiadol Arbrofol Epidemioleg neu Gymharu Cymharol

Materion Mesur Dilysrwydd a Dibynadwyedd Adolygiad o wythnosau 1-4

Mesurau tueddiad / gwasgariad canolog

Amrywiaeth, gwyriad safonol a sgoriau Z

Gwall safonol y theorem cymedrig / terfyn canolog

Profion T (samplau parau)

Profion T (samplau annibynnol)

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • demonstrate an understanding of the philosophical basis of scientific paradigms
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.

Resources

Resource implications for students

n/a

Reading list

Adnoddau a Gwybodaeth Dysgu Ychwanegol

Bob wythnos bydd sesiwn seminar opsiynol        Gallwch hefyd archebu tiwtorial un-i-un gyda'r staff cynorthwyol addysgu.

Bydd pob deunydd modiwl, gan gynnwys sleidiau darlithio, ar gael i'w weld trwy Blackboard ar y ddolen ganlynol:

http://blackboard.bangor.ac.uk/

Yma fe welwch; Cyhoeddiadau pwysig Deunydd darlithio Gwybodaeth sesiwn gyfrifiadurol Ymarferion ffurfiannol ac ymarferion eraill i'ch paratoi ar gyfer eich asesiadau Podlediadau ynghyd â ffeiliau fideo a sain eraill i'ch helpu gyda'ch dysgu Aseiniadau crynodol ar-lein

Courses including this module

Compulsory in courses: