Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-2007:
Seicoleg Gymdeithasol

Module Facts

Run by School of Psychology

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Thandi Gilder

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl yma'n ddwyieithog. Mi fydd y darlithoedd yn Saesneg, a'r seminarau yn Gymraeg.

Mi fydd y modiwl yn rhoi trosolwg o theorïau ac ymchwil seicolegol o fewn y maes o Seicoleg Gymdeithasol. Caiff myfyrwyr eu cyflwyno i bynciau fel canfyddiad cymdeithasol, perthnasau rhyngbersonol, ymddygiad cymdeithasol, dylanwad cymdeithasol, a phrosesau grŵp. Pwrpas y cwrs yw dysgu myfyrwyr am ymddygiad dynol o fewn sefyllfaoedd cymdeithasol a diwylliannol gwahanol.

Mae cwblhau'r modiwl yn ofynnol yn ôl meini prawf y BPS.

Course content

Dyma drosolwg o'r pynciau a ddysgir yn y modiwl:

 • Canfyddiad Cymdeithasol (Gwybyddiaeth, Priodoliad, Agweddau, Ffurfio Argraff);
 • Cyswllt Cymdeithasol (Atyniad, Bod yn ddeniadol, Perthnasau);
 • Grwpiau Cymdeithasol (Mewngrwpiau, Arweinyddiaeth, Rhagfarn, Gwneud Penderfyniadau)
 • Dylanwad Cymdeithasol (Mathau o ddylanwad, Cydymffurfiad, Ufudd-dod)
 • Cefnogaeth Cymdeithasol (Helpu / Allgaredd)

Assessment Criteria

threshold

D- i D+

 • Ystyriaeth sylfaenol o berthnasedd seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn
 • Gwybodaeth ddigonol o gysyniadau allweddol o fewn seicoleg gymdeithasol yn unig
 • Gwendidau yn eu dealltwriaeth theoretig gyda nifer o wallau ffeithiol
 • Tystiolaeth gyfyngedig o ddadansoddiad critigol a gwerthusiad o theorïau ac ymchwil.
 • Cyflwynir dadleuon yn fras, ond roeddent yn wan, a ni chafwyd dehongliad gwreiddiol.
 • Roedd yr atebion yn cynnwys gwybodaeth amherthnasol ac wedi eu strwythuro'n wael.
 • Cyflwyniad gwan gyda strwythur gwael a nifer o wallau fformatio APA.

C- to C+

C- i C+

 • Ychydig o ystyriaeth o berthnasedd seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn
 • Gwybodaeth o'r mwyafrif o gysyniadau allweddol o fewn seicoleg gymdeithasol
 • Ychydig o ddealltwriaeth theoretig gyda rhai gwallau ffeithiol
 • Ychydig o dystiolaeth o ddadansoddiad critigol a gwerthusiad o theorïau ac ymchwil.
 • Cyflwynir rhai dadleuon, ond cafwyd ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol.
 • Roedd yr ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn, ond roedd ychydig o wybodaeth amherthnasol ac roedd y strwythur yn wael.

good

B- i B+

 • Ystyriaeth o berthnasedd seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn
 • Gwybodaeth gref o'r mwyafrif o gysyniadau allweddol o fewn seicoleg gymdeithasol
 • Dealltwriaeth gadarn o'r theori gydag ychydig iawn o wallau ffeithiol
 • Tystiolaeth o ddadansoddiad critigol a gwerthusiad o theorïau ac ymchwil.
 • Cyflwynir dadleuon mewn ffordd gydlynol, hefo ychydig o ddehongliad gwreiddiol.
 • Roedd yr ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn, roedd y strwythur yn glir, ac roedd rhan fwyaf o'r wybodaeth yn berthnasol.
 • Strwythur da sy'n dangos dadleuon a mynegiant cryf.

excellent

A- i A+

 • Ystyriaeth ddofn o berthnasedd seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn
 • Gwybodaeth gynhwysfawr a manwl o seicoleg gymdeithasol
 • Dealltwriaeth wych a dehongliad gwreiddiol o'r theori, heb unrhyw wallau ffeithiol.
 • Tystiolaeth amlwg o ddadansoddiad critigol a gwerthusiad o theorïau ac ymchwil.
 • Cyflwynir dadleuon mewn ffordd gydlynol a rhesymegol, gyda digon o ddehongliad gwreiddiol.
 • Roedd yr ateb yn canolbwyntio ar y cwestiwn, roedd y strwythur yn glir, ac roedd y wybodaeth i gyd yn berthnasol.
 • Strwythur da sy'n dangos dadleuon a mynegiant cryf a chlir.

Learning outcomes

 1. Ystyried achosion ac esboniadau dros ymddygiadau cynorthwyol ac allgarol.

 2. Dangos dealltwriaeth o'r prosesau meddwl, gwybodaeth, a chredoau a ddefnyddir i ddeall ymddygiadau eraill (Canfyddiad cymdeithasol).

 3. Gwerthuso natur atyniad cychwynnol a dynameg perthnasau sy'n dipyn hyn (Cyswllt Cymdeithasol)

 4. Disgrifio dynameg ymddygiad o fewn a rhwng grwpiau o unigolion er mwyn deall lluniadaeth gymdeithasol (Grwpiau cymdeithasol)

 5. Dadansoddi dylanwad eraill ar ymddygiad, teimladau, a meddyliau (Dylanwad cymdeithasol)

 6. Trafod a dadlau perthnasedd theori seicoleg gymdeithasol yn y 'byd go-iawn'.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Darganfod, Rhannu, Creu

Rhaid i chi gyflwyno enghraifft o'r hyn rydych wedi ei ddarganfod, ei rannu, neu ei greu YN OGYSTAL AG adroddiad sy'n dadansoddi'r enghraifft yn gritigol gan ddefnyddio seicoleg gymdeithasol.

Golygai hyn fod dwy ran i'r aseiniad:

Enghraifft: Dewch o hyd i rywbeth diddorol yn y byd go iawn, NEU rhannwch brofiad diddorol o'ch bywyd chi, NEU crëwch adnodd sy'n arddangos rhywbeth diddorol. Dyma fydd eich enghraifft o seicoleg gymdeithasol yn y byd go iawn.

Adroddiad: Ysgrifennwch adroddiad (1000 gair) sy'n esbonio eich enghraifft rydych wedi ei ddarganfod/rhannu/creu gan gyfeirio at seicoleg gymdeithasol. Rhaid i'r adroddiad ddangos dadansoddiad critigol a gwerthusiad o'r esiampl gan ddefnyddio theori ac ymchwil academaidd o'r maes seicoleg gymdeithasol.

50
EXAM Arholiad Terfynol (i'w gwblhau adre)

Mae'r arholiad yn cynnwys dwy ran sydd wedi eu dylunio i asesu lled a dyfnder eich dealltwriaeth o'r theorïau seicoleg gymdeithasol a drafodwyd yn y darlithoedd.

Prawf mynedfa: Mae'r prawf yma'n profi lled eich dealltwriaeth. Caiff gwestiynau'r prawf eu dewis o storfa fawr o gwestiynau ar hap, felly mi fydd y cwestiynau a threfn yr atebion yn wahanol bob tro. Cewch gwblhau'r prawf mynedfa unrhyw bryd rhwng yr wythnos gyntaf a dyddiad cyflwyno'r arholiad. Cewch gwblhau’r prawf nifer o weithiau, cewch edrych ar ffynonellau perthnasol i'ch helpu, a cewch drafod gydag eraill wrth ei gwblhau. Er mwyn pasio, rhaid i chi sgorio 35 pwynt. Rhaid i chi basio'r prawf er mwyn gallu cyflwyno eich arholiad. Os na wnewch hyn, mi fydd eich arholiad yn derbyn gradd o 0.

Arholiad 6 awr: Mae'r arholiad yn asesu dyfnder eich dealltwriaeth. Disgwylir i chi ddefnyddio gwybodaeth y tu hwnt i'r hyn a gyflwynwyd i chi yn ystod y ddarlith (h.y. drwy gyflawni darllen ychwanegol) er mwyn dangos dyfnder eich dealltwriaeth. Byddai'n afresymol i ni ddisgwyl i chi ddangos dyfnder a darllen ychwanegol dwys ym mhob pwnc o fewn y modiwl, felly mae'r traethawd yma'n rhoi cyfle i chi ddangos y dyfnder hwn mewn maes penodol. Mae'r arholiad hefyd wedi ei ddylunio i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, lle disgwylir i chi berfformio o dan bwysau. Mae'n brawf sy'n asesu eich gallu i gynhyrchu gwaith o safon uchel sy'n cynnwys ymchwil ychwanegol, mewn sefyllfa gyda phwysau gwaith uchel. Bydd pum cwestiwn traethawd yn cael eu rhyddhau am 9yb ar fore'r arholiad.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlith tri awr bob wythnos (11 wythnos)

33
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi wario 100 awr yn gweithio. Mae hyn yn cynnwys mynychu'r dosbarthiadau, cynnal ymchwil annibynnol, a chwblhau aseiniadau).

57
Seminar

Seminar 1 awr bob wythnos (10 wythnos)

10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/pcc-2007.html

Reading list

https://rl.talis.com/3/bangor/lists/024F52ED-8CE8-C200-01BA-1C810D87541A.html?lang=en

Courses including this module

Compulsory in courses: