Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCL-3139:
Cyfraith Datganoli

Module Facts

Run by School of Law

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Ms Sarah Thomas Morgan

Overall aims and purpose

Mae Cyfraith Datganoli yn fodiwl dewisol yn y rhaglen LLB. Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i gaffael ac arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth gywir o ddatblygiad y gyfraith yng Nghymru ar ôl datganoli, ynghyd â chael golwg ehangach ar hanes datganoli yng Nghymru a mannau eraill yn Ewrop. Bydd yn eu galluogi i wneud asesiadau beirniadol o’r datblygiad a’r hanes hwnnw a chymharu a chyferbynnu’r datblygiad a’r hanes hwnnw yn gywir a pherthnasol gyda nodweddion unrhyw system gyfreithiol arall y mae’r myfyriwr yn gyfarwydd â hi. Yn olaf, bydd hefyd yn galluogi myfyrwyr i gysylltu’r datblygiad a’r hanes hwnnw â’r amgylchiadau neilltuol – gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd – lle digwyddodd a lle mae’n parhau i ddigwydd.

Course content

Mae’r cwrs yn edrych ar gyfraith datganoli yng Nghymru a mannau eraill yn Ewrop. Astudir datblygiad hanesyddol datganoli yng Nghymru; o effaith Statud Rhuddlan 1284 a'r Deddfau Uno yn yr unfed ganrif ar bymtheg i ddatganoli grym yn raddol i adrannau a swyddfeydd Cymreig yn yr ugeinfed ganrif. Ceir astudiaeth fanwl o Ddeddf Llywodraeth Cymru a Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru), ynghyd â’r modd y mae darpariaethau’r ystatudau hynny’n cael eu gweithredu yng Nghymru ar ôl datganoli, a barn ysgolheigaidd yn ymwneud â hynny. O ganlyniad, rhoddir ystyriaeth i ddatblygiad Cyfansoddiad Cymreig ac ymddangosiad awdurdodaeth Gymreig. Bydd datblygiadau cyfreithiol a arweinir gan ddatganoli hefyd yn cael eu hystyried yng nghyd-destun y DU; gweinyddu cyfiawnder, yn arbennig cyfraith weinyddol; a datblygiad cysylltiadau rhyng-lywodraethol yn y DU ac Ewrop. Drwy gydol y cwrs, bydd y datblygiadau cyfreithiol yn ymwneud â newidiadau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a deallusol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r byd ehangach. Yn arbennig, rhoddir sylw i’r setliad datganoli yn Yr Alban; Gogledd Iwerddon; Cymunedau Hunanreolaethol Sbaen; y Länder yn Yr Almaen.

Assessment Criteria

good

A Ateb rhagorol, sy’n dangos meistrolaeth dros y pwnc dan sylw heb fawr ddim lle o gwbl i wella. Mae’r ateb yn cynnwys yr holl bwyntiau a dadleuon perthnasol, ynghyd â gwerthusiad llawn annibynnol ac aeddfed o’r testun, heb fawr ddim camgymeriadau neu gynnwys amherthnasol. Lle bo’n berthnasol, bydd yr ateb hefyd yn dangos tystiolaeth o werthusiad cymharol manwl o’r materion dan sylw. Bydd yr holl ddeunydd a chyfeiriadau (lle bo’n berthnasol) wedi’u cyflwyno bron yn berffaith yn yr ateb, a bydd yr ateb wedi’i lunio’n hynod dda ac yn rhagorol yn ramadegol yn Gymraeg/Saesneg.

A-
Ateb rhagorol, sy’n dangos meistrolaeth dros y pwnc dan sylw heb fawr o le i wella. Mae’r ateb yn cynnwys yr holl bwyntiau a dadleuon perthnasol, ynghyd â gwerthusiad llawn annibynnol ac aeddfed o’r testun, heb unrhyw gamgymeriadau neu gynnwys amherthnasol, neu ddim ond ychydig iawn. Lle bo’n berthnasol, bydd yr ateb hefyd yn dangos tystiolaeth o beth gwerthusiad cymharol o’r materion dan sylw. Bydd yr holl ddeunydd a chyfeiriadau (lle bo’n berthnasol) wedi’u cyflwyno’n dda iawn yn yr ateb, a bydd yr ateb wedi’i lunio’n dda iawn ac yn rhagorol yn ramadegol yn Gymraeg/Saesneg.

B Ateb cynhwysfawr, yn cynnwys yr holl neu bron y cyfan o’r deunydd sy’n berthnasol i’r cwestiwn a dim amherthnasedd, neu ychydig iawn; yr holl ddeunydd a’r cyfeiriadau yn gywir at ei gilydd, heb ddim anghywirdeb na gwallau, gan gyflwyno’r cyfan mewn dadl glir, resymegol a beirniadol, ond sydd â lle i wella ei adeiladwaith a’i gyflwyniad. Ateb sy’n dangos hyfedredd llwyr yn y pwnc.

C Ateb sydd, er ei fod bob amser yn gywir gan fwyaf, serch hynny yn methu â gwahaniaethu rhwng deunydd perthnasol ac amherthnasol, ac sydd â diffyg beirniadaeth. Ateb sy’n ddibynadwy o ran cywirdeb, ond nad yw’n gynhwysfawr neu nad yw’n hollol berthnasol.

excellent

A* Ateb gwirioneddol arbennig, sy’n dangos meistrolaeth lwyr dros y pwnc dan sylw ac sydd hefyd yn gyfraniad gwreiddiol sylweddol o safon uchel sy’n hyrwyddo dealltwriaeth o’r pwnc. Mae’r ateb yn cynnwys yr holl bwyntiau a dadleuon perthnasol, ynghyd â gwerthusiad llawn annibynnol ac aeddfed o’r testun, heb unrhyw gamgymeriadau neu gynnwys amherthnasol. Lle bo’n berthnasol, bydd yr ateb hefyd yn dangos tystiolaeth o werthusiad cymharol rhagorol o’r materion dan sylw. Bydd yr holl ddeunydd a chyfeiriadau (lle bo’n berthnasol) wedi’u cyflwyno’n berffaith yn yr ateb a bydd yr ateb wedi’i lunio’n berffaith ac yn berffaith yn ramadegol yn Gymraeg/Saesneg. Yn achos traethawd hir neu aseiniad, bydd yr ateb yn addas i’w gyhoeddi mewn cyfnodolyn a adolygir gan gydweithwyr. A+ Ateb neilltuol, sy’n dangos meistrolaeth lwyr dros y pwnc dan sylw heb unrhyw le o gwbl i wella. Mae’r ateb yn cynnwys yr holl bwyntiau a dadleuon perthnasol, ynghyd â gwerthusiad llawn annibynnol ac aeddfed o’r testun, heb unrhyw gamgymeriadau neu gynnwys amherthnasol. Lle bo’n berthnasol, bydd yr ateb hefyd yn dangos tystiolaeth o werthusiad cymharol rhagorol o’r materion dan sylw. Bydd yr holl ddeunydd a chyfeiriadau (lle bo’n berthnasol) wedi’u cyflwyno’n berffaith yn yr ateb a bydd yr ateb wedi’i lunio’n berffaith ac yn berffaith yn ramadegol yn Gymraeg/Saesneg.

threshold

D Ateb sy'n gywir gan fwyaf o ran cyflwyno deunydd, ond sy’n cynnwys lefel sylweddol o wallau, ac felly nid yw’n hollol ddibynadwy.

Learning outcomes

 1. Darganfod, nodi a defnyddio ffynonellau o ddisgrifiadau cyfreithiol perthnasol mewn perthynas â chyfraith datganoli yng Nghymru a mannau eraill yn Ewrop.

 2. Bod yn ymwybodol o faterion cyd-destunol ehangach yn ymwneud â gweithredu cyfraith datganoli yng Nghymru, e.e. y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r llywodraeth ganolog yn San Steffan.

 3. Gwneud ymchwil gyfreithiol annibynnol mewn perthynas â chyfraith datganoli yng Nghymru a mannau eraill yn Ewrop

 4. Dadansoddi a chymhwyso’r wybodaeth a gafwyd yn 6.

 5. Cyflwyno dadl gyfreithiol resymegol yn ymwneud â materion yng nghyfraith datganoli.

 6. Disgrifio’n gywir, dadansoddi a rhoi sylwadau ar ddatblygiad sefydliadau a meysydd cyfraith yng Nghymru wedi datganoli, gan gyfeirio at ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd priodol, gan gysylltu’r datblygiad â’i achosion a’i effeithiau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a deallusol.

 7. Disgrifio’n gywir, dadansoddi, rhoi sylwadau ar a chymharu ddatblygiad sefydliadau a meysydd cyfraith yng nghenhedloedd a rhanbarthau datganoledig y DU ac Ewrop, gan eu cysylltu â'u hachosion a’u heffeithiau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a deallusol

 8. Cyfathrebu’r wybodaeth berthnasol yn 3 a 4 yn effeithiol, ar lafar mewn seminarau ac yn ysgrifenedig mewn asesiadau ffurfiannol ac adolygol.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 160
Seminar

20 seminar, dwy awr yr wythnos dros yr ail semester

40

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Develop the ability to interpret legal rules and employ techniques of legal reasoning competently and efficiently in order to offer a range of solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems, all supported by relevant academic literature, jurisprudence and legislative research. Such solutions will be clearly communicated and presented
 • Develop the ability to analyse complex legal issues, set against the background of the political, social, economic or cultural contexts in which they may arise
 • Develop those skills which are necessary for scholarship and research in legal subjects, namely the ability to identify relevant primary and secondary legal sources and to retrieve accurate legal information using paper and electronic sources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: