Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-1303:
Cyflwyniad i Gristnogaeth

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Gareth Evans Jones

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl hwn yw darparu myfyrwyr â throsolwg eang o gyfluniad hanesyddol a chrefyddol Cristnogaeth. Bydd y modiwl yn dechrau ag archwiliad o hanes datblygiad Cristnogaeth, gan gyfeirio at gyfansoddiad y Testament Newydd, dysgeidiaeth Iesu, a sefydlu’r Eglwys Fore. Wedi gwneud hynny, byddem yn ystyried datblygiad yr Eglwys Gristnogol, gan sylwi’n benodol ar ddatblygiad y gwahanol enwadau Cristnogol. Yn y cyswllt hwn, bydd y modiwl yn gwerthuso’r gwahanol syniadau diwinyddol, ideolegau, a chysyniadau sydd gan y gwahanol enwadau. Sylwn, er enghraifft ar y Tystion Jehofa a grwpiau ‘Cristnogol’ yr asgell chwith. Yn ogystal, ystyrir agweddau penodol ar ddiwinyddiaeth Gristnogol, gan gynnwys athrawiaeth y Drindod Sanctaidd a Christoleg. Byddem wedyn yn asesu’r modd yr ymarferir Cristnogaeth heddiw drwy archwilio themâu megis bedydd, arwyddocâd y cymun, ac ymarferoldeb y ffydd Gristnogol mewn cyd-destun cymdeithasol anghristnogol. Pwrpas y modiwl, felly, yw annog myfyrwyr i ennyn dealltwriaeth o wahanol bynciau cysylltiedig â Christnogaeth, gan drafod seiliau’r grefydd a’r sawl sy’n eu hystyried eu hunain yn ‘Gristnogion’.

Course content

Bydd y modiwl yn archwilio amryw feysydd, gan gynnwys: Seiliau Cristnogaeth: y Testament Newydd, dysgeidiaeth Iesu, a’r Eglwys Fore; Yr enwadau amrywiol o fewn Cristnogaeth; Agweddau amrywiol ar ddiwinyddiaeth Gristnogol, gan gynnwys athrawiaeth y Drindod Sanctaidd a Christoleg; Cristnogaeth yn y byd modern; Bedydd a’r cymun; Cristnogaeth mewn cymdeithas gyfoes: elusennau Cristnogol ac ymarferoldeb bod yn Gristion o fewn cymdeithas anghristnogol.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

C- to C+

Da C- i C+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys, ar brydiau, arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol yn ddeheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Mewn mannau, defnydd beirniadol o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Gwneir honiadau sydd, ar y cyfan, wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

good

Da iawn B- i B+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

excellent

Ardderchog A- i A*

Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

Learning outcomes

 1. • Dangos dealltwriaeth o ddiwinyddiaeth Gristnogol, ynghyd â dealltwriaeth o faterion allweddol sy’n wynebu Cristnogion cyfoes.

 2. • Dangos dealltwriaeth o’r ffydd Gristnogol a’i hymarfer, ynghyd â dealltwriaeth o brif ddulliau a methodolegau astudio Cristnogaeth.

 3. • Dangos dealltwriaeth o ddatblygiad pwysigrwydd hanesyddol a chysyniadol ffynonellau craidd Cristnogaeth: yr Hen Destament a’r Testament Newydd, a’r rôl y maent yn ei chwarae yn cyfosod cred ag ymarfer Cristnogol.

 4. • Bod yn ymwybodol o natur gymysg y ffydd Gristnogol a bod yn ymwybodol o’r gwahaniaethau hanesyddol, enwadol a diwylliannol rhwng Cristnogion.

 5. • Dangos dealltwriaeth o’r modd y mae Cristnogaeth fel ffydd yn perthyn i gyd-destunau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol ehangach.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 70
Cyflwyniad llafar mewn grŵp 30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynychu dwy ddarlith (awr o hyd) yn wythnosol yn ystod y semester.

22
Private study

Darperir myfyrwyr â deunydd darllen i'w gwblhau yn annibynnol er mwyn cyfoethogi eu profiad dysgu ac addysgu.

178

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Precision of thought and expression in the analysis and formulation of complex and controversial problems.
 • Sensitivity in interpretation of religious and philosophical texts drawn from a variety of ages and/or traditions.
 • Clarity and rigour in the critical assessment of arguments presented in such texts.
 • The ability to use and criticise specialised religious and philosophical terminology.
 • The ability to abstract and analyse arguments, and to identify flaws in them, such as false premises and invalid reasoning.
 • The ability to construct rationally persuasive arguments for or against specific religious and philosophical claims.
 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Resources

Reading list

• Davies, N. & Conway, M. 2008. World Christianity in the 20th Century. London: SCM.

• Jenkins, P. 2007. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. Oxford: Oxford University Press.

• MacCulloch, D. 2010. A History of Christianity: The First Three Thousand Years. London: Penguin.

• McGrath, A. E. 2012. Theology: The Basics. Oxford: Wiley‐Blackwell.

Courses including this module

Optional in courses: