Pam astudio gyda ni?

Ysgol Busnes Bangor...

 • Rydym yn cael ein enwi’n gyson fel un o’r 50 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (RePEc, Ionawr 2019).
 • Rydym hefyd ymhlith y 25% uchaf o ysgolion busnes ym Mhrydain am arddwysedd ymchwil (REF 2014)
 • Rydym yn un o ddim ond 8 prifysgol yn y Deyrnas Unedig sydd â statws 'Canolfan Rhagoriaeth' y Chartered Banker Institute.
 • Yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) mwyaf diweddar (2017), roedd Bangor yn Rhif 1 am foddhad myfyrwyr yn maes Cyllid.
 • Mae ein hymchwilwyr pennaf yn dysgu ar raglenni isradd ac ôl-radd. Felly, caiff myfyrwyr eu dysgu gan staff academaidd sydd yn ymgymryd ag ymchwil arloesol y bydd yn cael ei rhannu mewn darlithoedd.
 • Mae gennym enw da yn rhyngwladol am ymchwil mewn Bancio, Cyllid, Economeg Gyllidol ac Econometreg.
 • Mae staff academaidd wedi ysgrifennu prif werslyfrau ac erthyglau sydd wedi eu cyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd o’r radd flaenaf. Ceir mwy o fanylion am y rhain ar y tudalennau staff.
 • Cynhelir gwaith project ac ymgynghori o lefel uchel gan ein staff ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau, megis y World Bank, Y Comisiwn Ewropeaidd, a Thrysorlys y DU.
 • Rydym yn croesawu nifer o siaradwyr gwadd trwy’r blwyddyn academaidd fel rhan o’n cyfres seminarau ymchwil. Mae siaradwyr blaenorol yn cynnwys cynrychiolwyr o London School of Economics, European Business School, Bank for International Settlements, Bundesbank, Durham University and ISTAT (the Italian National Institute for Statistics).
 • Gyda chymorth ariannol yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth leol a Llywodraeth Cynulliad Cymru, rydym wedi sefydlu Canolfan Rheolaeth o safon fyd-eang sydd werth £14 miliwn. Mae’r Ganolfan, gyda’i chyfleusterau o’r radd flaenaf, yn cynnal hyfforddiant rheoli a phroffesiynol o safon uchel i Ogledd Cymru a thu hwnt.
 • Mae ein cyn-fyfyrwyr wedi dal swyddi uchel mewn sefydliadau cyhoeddus a phreifat yn fyd-eang, megis Deutsche Bank a Rhif 10 Stryd Downing.
 • Ni oedd y brifysgol gyntaf ym Mhrydain i gynnig MBA mewn Bancio a Chyllid.

Prifysgol Bangor...

 • Sefydlwyd Prifysgol Bangor yn 1884, gan ei gwneud yn un o’r sefydliadau hynaf a mwyaf clodwiw ym Mhrydain sy’n dyfarnu graddau.
 • Dyfarnwyd y safon Aur i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF 2017) Llywodraeth y Deyrnas Unedig – hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, cafodd 77% o ymchwil Prifysgol Bangor ei gosod yn y ddwy haen uchaf o ran ansawdd ymchwil, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.
 • Mae cymdeithas gref o fyfyrwyr o Gymru, ynghyd a neuadd breswyl ar gyfer y Cymry Cymraeg.
 • Daeth Prifysgol Bangor yn yn 12fed safle yn y DU – a 1af yng Nghymru – am brofiad myfyrwyr yn arolwg Times Higher Education Student Experience Survey 2017.
 • Mae canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017 (ACM) yn gosod Bangor ymhlith y 10 prifysgol gorau ym Mhrydain (ac eithrio sefydliadau arbenigol) am foddhad myfyrwyr.
 • Prifysgol Bangor yw’r gorau ym Mhrydain am glwbiau a chymdeithau, 3ydd am gyrsiau a darlithwyr a rhoi nôl, ac ymhlith y 5 uchaf am lety (What Uni Student Choice Awards 2017).
 • Mae Prifysgol Bangor hefyd wedi cael ei rhengu fel y 3ydd prifysgol gorau ym Mhrydain yn ôl barn myfyrwyr (What Uni Student Choice Awards 2017).
 • Mae Bangor o fewn y 50 prifysgol gorau yn y DU (QS World University Rankings 2018).
 • Mae Prifysgol Bangor rhif 118 yn y byd am ei olygfa byd-eang (Times Higher Education World Rankings, 2017).
 • Daw myfyrwyr o dros 90 gwlad led-led y byd i astudio ym Mangor bob blwyddyn.
 • Yn ystod dathliadau 125 mlynedd, ymunodd Archesgob Desmond Tutu, Archesgob Emeritws Cape Town ac enillydd Gwobr Heddwch Nobel â Syr David Attenborough i dderbyn Doethuriaethau Er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor mewn seremoni arbennig yn y Brifysgol ym Mehefin 2009.
 • Sicrheir ystafell mewn neuadd breswyl i bob myfyriwr blwyddyn gyntaf.

Bangor a’r ardal...

 • Mae Bangor wedi ei leoli rhwng Parc Cenedlaethol Eryri a’r Afon Menai. Adnabyddir yr ardal fel un o’r harddach ym Mhrydain i fyw ac astudio ynddo. Gyda thraethau, llynnoedd, mynyddoedd a chefn gwlad helaeth, mae’r ardal yn baradwys i unrhyw un sy’n ymgymryd â chwaraeon neu’n mwynhau’r awyr agored.
 • Caiff Bangor ei enwi’n rheolaidd fel un o’r ardaloedd mwyaf fforddiadwy ym Mhrydain i astudio.
 • Mae Bangor o fewn siwrne trên byr o Fanceinion, Lerpwl a Llundain. Ceir cysylltiadau fferi gyflym ac aml rhwng Caergybi a Dilyn.