Coronavirus (Covid-19) Information

Module BSC-2021:
Medrau Bio-Wyddoniaeth

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Stella Farrar

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gwella sgiliau pwnc-benodol yn y Gwyddorau Biolegol, yn ogystal â sgiliau graddedig ac allweddol, a hynny trwy diwtorialau grŵpiau bach a dysgu dan hunan-gyfarwyddyd, gan ddefnyddio adnoddau cyfrifiadurol. Bydd y modiwl yn adeiladu ar sgiliau mewn bio-wyddoniaeth a ddatblygwyd yn y flwyddyn gyntaf, ac yn cysylltu ag agweddau pwnc-benodol ar yr ail flwyddyn, gan roi i’r myfyrwyr y medrau angenrheidiol fel y gallant gwblhau project ymchwil neu traethawd hir eu trydedd flwyddyn. Yn benodol, bydd myfyrwyr yn datblygu medrau o ran meddwl yn feirniadol, meddwl yn greadigol a dulliau gwyddonol, gan gwblhau amrywiaeth o dasgau gall cynnwys; dysgu trwy ddatrys problemau, dealltwriaeth y cyhoedd o wyddoniaeth, beirniadaethau ar gyfryngau/ cyhoeddiadau gwyddonol, traethodau, cyflwyniadau ac ysgrifennu blog, a chynllunio projectau.

Amcanion penodol y modiwl: Datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol a chynyddu ymwybyddiaeth o’r dull gwyddonol. Datblygu sgiliau rhifedd llythrennedd, rheoli amser, gwaith tîm, a sgiliau cyflogadwyedd graddedigion eraill. Datblygu sgiliau o ran meddwl creadigol, y dull gwyddonol, profi damcaniaethau, cynllunio ymchwil, casglu a dadansoddi data. Paratoi’r holl fyfyrwyr ar gyfer eu project neu eu traethawd hir yn eu blwyddyn olaf.

Course content

Cyflwynir y modiwl mewn pedair cydran allweddol:

 1. Beirniadu Gwyddoniaeth (meddwl beirniadol). Bydd myfyrwyr yn gwneud nifer o ymarferion, yn cynnwys dysgu trwy gyfrifiadur, lle byddant yn adolygu’n feirniadol erthyglau gwyddonol o amrywiaeth o ffynonellau (teledu, cyfryngau, cylchgronau gwyddonol, blogiau). Bydd myfyrwyr yn ystyried:- gwallau mewn llenyddiaeth wyddonol; methodoleg wyddonol; cynllun arbrofol; defnyddio a chamddefnyddio canlyniadau ystadegol; cyflwyniadau gwallus a chamarweiniol o ganlyniadau; ansawdd gwahanol ffynonellau o wybodaeth. Gall pynciau gynnwys newid hinsawdd, meddygaeth amgen, creadaeth, iechyd ac afiechyd. Bydd myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaethau grŵp, dadleuon, ac yn ysgrifennu blogiau wyddonol.
 2. Ysgrifennu gwyddonol (medrau llythrennedd) Bydd myfyrwyr yn mynd i awr o ddarlith ragarweiniol ar ysgrifennu gwyddonol. Trefnir bod rhestr o raglenni gradd a medrau pwnc-benodol ar gael ar Blackboard. Bydd myfyrwyr yn dewid un teitl traethawd i’w gwblhau. Dysgu trwy gyfrifiadur (CAL) – bydd cyfres gynhwysfawr o ddeunyddiau ategol ar gael i fyfyrwyr ar wefan Blackboard (e.e. awgrymiadau ar sut i ysgrifennu traethodau, gramadeg a dealltwriaeth, cyfeirnodi a thraethodau enghreifftiol).
 3. Dysgu trwy ddatrys problemau (meddwl yn greadigol). Cyflwynir hwn fel dau weithdy hyfforddi yn cymryd awr yr un (mewn grwpiau o tuag 8) gydag aelod o’r staff academaidd neu ddangoswr ôl-raddedig sydd wedi’i hyfforddi, a chynhadledd fer 2-awr, lle bydd 5 grŵp yn dod at ei gilydd i roi 10 munud o gyflwyniad llafar (gyda chwestiynau) ar eu project. Caiff y myfyrwyr senario o fywyd go-iawn (yn ymwneud â’r rhaglen radd ac yn bwnc-benodol) cyn y gweithdy cyntaf. Gofynnir i fyfyrwyr:- ystyried cwestiynau diddorol ynglŷn ag ymchwil; gosod damcaniaethau o fewn terfynau; cynllunio profion priodol ar gyfer damcaniaethau; ystyried casgliadau a dadansoddiadau o ddata; ystyried dehongliadau Trafodir y rhain yn y gweithdai.
 4. Cynllunio ar gyfer project Blwyddyn 3 (medrau ymarferol/ cynllunio) Cyd-drafod rhwng y myfyriwr ac arolygwr y project academaidd mewn hyd ar 3 sesiwn diwtorial. Bydd y sesiynau tiwtorial yn nodi nod ac amcanion penodol y project ac yn datblygu cynllun ar gyfer y project.

Assessment Criteria

threshold

Dylai myfyrwyr ar y trothwy:- ddangos gallu sylfaenol i werthuso’n feirniadol ddeunydd gwyddonol o amryw o ffynonellau, a chyfosod a chrynhoi’r wybodaeth hon yn glir, yn gryno ac yn rhesymegol; dangos medrau sylfaenol i ddatrys problemau, gallu i gloriannu’r cwestiynau allweddol sy’n ymwneud â senario gwyddonol mewn bywyd go-iawn, gan fframio damcaniaethu y gellir eu roi a brawf a chanfod dulliau priodol o gynllunio/ profi mewn modd arbrofol, dadansoddi a dehongli data; gallu gweithio’n effeithiol, fel rhan o grŵp a hefyd fel unigolyn; datblygu’r medrau angenrheidiol fel y gallant ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r Bio-Wyddorau.

good

Dylai myfyrwyr da:- ddangos gallu i werthuso’n feirniadol ddeunydd gwyddonol o amryw o ffynonellau, a chyfosod a chrynhoi’r wybodaeth hon, ar lafar ac ar bapur, yn glir, yn gryno ac yn rhesymegol, gan gynnwys gwerthusiad beirniadol o’r dull gwyddonol; dangos cynhwysfawr eang i ddatrys problemau, gallu i gloriannu’r cwestiynau allweddol sy’n ymwneud â senario gwyddonol mewn bywyd go-iawn, gan fframio damcaniaethu y gellir eu roi a brawf a chanfod dulliau priodol o gynllunio/ profi mewn modd arbrofol, dadansoddi a dehongli data. Bydd hyn yn cynnwys y gallu i awgrymu dulliau a deilliannau pendant yng nghyswllt y gwaith; gallu gweithio’n effeithiol, fel rhan o grŵp a hefyd fel unigolyn; dangos strategaethau aeddfed ar gyfer ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r Bio-Wyddorau.

excellent

Dylai myfyrwyr ardderchog:- ddangos gallu i werthuso’n feirniadol ddeunydd gwyddonol o amryw o ffynonellau, a chyfosod a chrynhoi’r wybodaeth hon, ar lafar ac ar bapur, yn glir, yn gryno ac yn rhesymegol, gan gynnwys gwerthusiad cynhwysfawr a beirniadol o’r dull gwyddonol; dangos medrau aeddfed i ddatrys problemau, adnabod cwestiynau allweddol a damcaniaethu y gellir eu roi a brawf sy’n ymwneud â senario gwyddonol mewn bywyd go-iawn, gan ddangos y gallu i awgrymu dulliau priodol o gynllunio/ profi mewn modd arbrofol, dadansoddi a dehongli data. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio dulliau priodol o ymdrin ag ystadegau/ dadansoddi er mwyn dod i gasgliadau pendant o ddamcaniaethau; dangos y gallu i weithredu’n effeithiol, fel rhan o grŵp a hefyd fel unigolyn; dangos strategaethau cadarn ar gyfer ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r Bio-Wyddorau.

Learning outcomes

 1. Gweithio’n effeithiol fel aelod o grŵp ac yn unigol i gwblhau’r ymarferion a'r tasgau a asesir yn llwyddiannus. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.2 gwybodaeth am y pwnc, 3.3 sgiliau generig, 3.4 sgiliau graddedigion ac allweddol, 3.5 sgiliau deallusol, 3.6 sgiliau ymarferol, 3.7 sgiliau technoleg gwybodaeth, 3.8 Sgiliau rhyngbersonol a gwaith tîm, 3.9 Sgiliau hunan-reoli a datblygiad proffesiynol).

 2. Datblygu sgiliau cyflwyno llafar fel rhan o ymarferion cyflwyniad grŵp. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.4 sgiliau graddedigion ac allweddol, 3.7 sgiliau technoleg gwybodaeth, 3.8 sgiliau rhyng-berthnasol a gwaith tîm).

 3. Gwerthuso'n feirniadol llenyddiaeth wyddonol o amryw o ffynonellau. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.2 gwybodaeth am y pwnc, 3.3 sgiliau generig, 3.5 sgiliau deallusol, 3.6 sgiliau ymarferol, 3.7 sgiliau technoleg gwybodaeth)

 4. Gwerthuso a chyflwyno gwybodaeth wyddonol ysgrifenedig mewn amrywiaeth o ffurfiau, a all gynnwys crynodeb, traethawd, adolygiad a chynnig project, mewn dull eglur, cryno, dibynadwy a rhesymegol. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.2 gwybodaeth am y pwnc, 3.5 sgiliau deallusol)

 5. Delio'n greadigol â phroblem ymchwil benodol, canfod rhagdybiaethau y gellir eu profi gan ddefnyddio'r dull gwyddonol o gynllunio arbrofion priodol ac ystyried casglu, dehongli a dadansoddi data. (Meincnodau Biowyddoniaeth: 3.2 gwybodaeth am y pwnc, 3.3 sgiliau generig, 3.4 sgiliau graddedigion ac allweddol, 3.5 sgiliau deallusol, 3.6 sgiliau ymarferol, 3.7 sgiliau technoleg gwybodaeth, 3.8 Sgiliau rhyngbersonol a gwaith tîm, 3.9 Sgiliau hunan-reoli a datblygiad proffesiynol)

Assessment Methods

Type Name Description Weight
(Sem1) Traethawd a Chrynodeb 25
(Sem 2) Cyflwyniad Grwp 20
Project Plan 25
(Sem 1) Astudiaeth Achos Dadansoddol 30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

Defnyddir 3 gweithdy 2-awr yng Nghydrannau A a C er mwyn hwyluso'r ddau brosiect PBL.

16
Lecture

Defnyddir darlithoedd i gyflwyno pedair cydran y modiwl ac i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad ar sgiliau llyfrgell, ystadegau, asesiadau risg a chynllun arbrawf.

14
Tutorial

Bydd datblygiad llwyddiannus o'r cynllun ymchwil ar gyfer y traethawd hir yn cael ei hwyluso gan 3 gweithdy 1-awr gyda goruchwyliwr y project.

3
Private study

Disgwylir i fyfyrwyr gynnal astudiaeth annibynnol i gefnogi y rhannau o'r cwrs a addysgir. Dylai i fodiwl 20-credyd fod yn gyfystyr â chyfanswm o 200 awr o waith. Yn BSX-2021, bydd angen astudiaeth annibynnol yn ogystal ag astudiaeth annibynnol fel grŵp er mwyn taclo pob un o'r 4 Cydran yn llwyddiannus.

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Collect, analyse and interpret primary and/or secondary data using appropriate qualitative and/or quantitative techniques.
 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/bsc-2021.html

Reading list

Darparir rhestr darllen drwy Talis

Courses including this module

Compulsory in courses: