Coronavirus (Covid-19) Information

Module CCB-1201:
Sgiliau Defnyddio'r Gymraeg 1

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Ms Eleri Hughes

Overall aims and purpose

1. cynnig arweiniad ar faterion ieithyddol yn unol ag anghenion yr unigolyn 2. meithrin cyfrifoldeb dros gywirdeb eu Cymraeg a dechrau datblygu sgiliau a'r hyder i loywi eu hiaith eu hunain 3. codi hyder y myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn gyffredinol 4. codi ymwybyddiaeth o wahanol gyweiriau iaith 5. codi hyder y myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymdrin รข'u pwnc / pynciau 6. paratoi'r myfyrwyr ar gyfer byd gwaith dwyieithog

Course content

Gan ddefnyddio'r Llawlyfr Gloywi Iaith fel canllaw, rhoir cyflwyniad i'r broses o loywi iaith gan ddilyn camau penodol. Edrychir ar wallau cyffredin, y treigladau, ffurfiau'r berfau, Saesneg yn Gymraeg a brawddegu. Ceir cyflwyniad i offer cyfrifiadurol sydd o gymorth wrth loywi iaith e.e. Cysgliad a Cymarfer. Datblygir sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg drwy wahanol weithgareddau yn y dosbarth e.e. tasgau trafod; tasgau ysgrifennu rhydd a chyflwyniad llafar unigol. Rhoir cyfle i'r myfyrwyr ddechrau datblygu dwy sgil benodol a fydd yn gymorth iddynt wrth ddilyn cyrsiau cyfrwng Cymraeg / dwyieithog ac yn y gweithle dwyieithog sef crynhoi a thrawsieithu.

Assessment Criteria

threshold

Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg Peth meistrolaeth ar gyweiriau llafar y Gymraeg Peth meistrolaeth ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg Peth dealltwriaeth o rai dulliau o loywi iaith Peth meistrolaeth ar ddulliau cyfrifiadurol o loywi iaith Peth meistrolaeth ar sgiliau crynhoi a thrawsieithu

good

Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg Meistrolaeth dda ar gyweiriau llafar y Gymraeg Meistrolaeth dda ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg Dealltwriaeth dda o rai dulliau o loywi iaith Meistrolaeth dda ar ddulliau cyfrifiadurol o loywi iaith Meistrolaeth dda ar sgiliau crynhoi a thrawsieithu

excellent

Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg Meistrolaeth ardderchog ar gyweiriau llafar y Gymraeg Meistrolaeth ardderchog ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg Dealltwriaeth ardderchog o rai dulliau o loywi iaith Meistrolaeth ardderchog ar ddulliau cyfrifiadurol o loywi iaith Meistrolaeth ardderchog ar sgiliau crynhoi a thrawsieithu

Learning outcomes

  1. ysgrifennu Cymraeg yn gywir ac yn y cywair priodol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd
  2. siarad Cymraeg yn gywir ac yn y cywair priodol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd
  3. crynhoi a thrawsieithu deunydd cyffredinol / pynciol yn lled effeithiol
  4. prawf ddarllen, golygu a chywiro eu gwaith yn lled effeithiol
  5. defnyddio offer cyfrifiadurol (e.e. Cysgliad, Cymarfer) i loywi eu hiaith
  6. dechrau cymryd cyfrifoldeb am loywi eu sgiliau ieithyddol eu hunain

Assessment Methods

Type Name Description Weight
TASG 1 25
TASG2 25
TASG 3 25
TASG4 25

Teaching and Learning Strategy

Hours

Courses including this module

Optional in courses: