Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1005:
Ysgrifennu Cymraeg

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Aled Llion Jones

Overall aims and purpose

Gofynnir i fyfyrwyr lunio darn byr o Gymraeg (rhyw 1½ ochr A4) yn wythnosol. Weithiau bydd y dasg a osodir yn ffeithiol ei gogwydd – cyfieithiad, crynodeb, erthygl ar gyfer papur newydd – dro arall bydd yn fwy creadigol – stori fer, portread, darn o ddialog. Caiff y darn hwn ei farcio’n fanwl a bydd y tiwtor yn trafod ansawdd yr ysgrifennu gyda’r myfyrwyr. Y mae cryn bwyslais yma felly ar yr elfen lafar. Yn ogystal â thrafod pynciau gramadegol byddir hefyd yn ymdrin â gofynion genres arbennig o ran arddull a chywair.

Bwriedir y modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith.

Course content

Gofynnir i fyfyrwyr lunio darn byr o Gymraeg (rhyw 1½ ochr A4) yn wythnosol. Weithiau bydd y dasg a osodir yn ffeithiol ei gogwydd – cyfieithiad, crynodeb, erthygl ar gyfer papur newydd – dro arall bydd yn fwy creadigol – stori fer, portread, darn o ddialog. Caiff y darn hwn ei farcio’n fanwl a bydd y tiwtor yn trafod ansawdd yr ysgrifennu gyda’r myfyrwyr. Y mae cryn bwyslais yma felly ar yr elfen lafar. Yn ogystal â thrafod pynciau gramadegol byddir hefyd yn ymdrin â gofynion genres arbennig o ran arddull a chywair.

Bwriedir y modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr ddangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg ac ar dermau gramadegol a llenyddol. Dylid hefyd ddangos gwybodaeth am arddulliau a chyweiriau gwahanol a'u perthynas ag amrywiol genres llenyddol. Yn ogystal dylai myfyrwyr ddangos gallu i gymhwyso'r wybodaeth ramadegol a llenyddol hon at eu gwaith ysgrifenedig eu hunain.

good

B- i B+: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr yn y seminarau ddangos gafael dda ar eirfa, cystrawen a theithi'r Gymraeg ac ar dermau gramadegol a llenyddol. Dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth dda o ofynion gwahanol genres o ran cywair ac arddull ac o'r modd y gellir defnyddio'r fath wybodaeth i sicrhau lliw ac amrywiaeth yn eu hysgrifennu eu hunain. Dylent ddangos parodrwydd i fynegi barn bersonol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

excellent

A- i A*: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr yn y seminarau ddangos gafael gadarn ar eirfa, cystrawen a theithi'r Gymraeg, yn ogystal ag ar dermau gramadegol a llenyddol a phriod-ddulliau'r iaith. Dylid hefyd ddangos gwybodaeth drylwyr am arddulliau a chyweiriau gwahanol a'u cyd-destunau llenyddol priodol, a gallu datblygedig i fanteisio i'r eithaf ar yr wybodaeth hon mewn darnau ffeithiol a chreadigol. Bydd y farn bersonol a fynegir, yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn un annibynnol ac aeddfed sy'n dangos gallu i ddatblygu syniadau'n glir ac yn rhesymegol.

Learning outcomes

 1. Disgrifio a dadansoddi pynciau gramadegol a'u cymhwyso at eu hysgrifennu eu hunain.

 2. Dadansoddi'n ramadegol y gwahaniaethau rhwng yr iaith lafar a'r iaith ysgrifenedig a thrafod pynciau gramadegol ac ieithyddol yn hyderus ar lafar.

 3. Defnyddio'r cywair a'r arddull gywir yn ôl gofynion genre arbennig.

 4. Manteisio'n feirniadol ar y profiad a enillwyd o gael y cyfle i lunio darnau creadigol ochr y ochr â darnau ffeithiol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Written assignment, including essay Gwaith wythnosol

Tasgau ysgrifenedig wythnosol.

70
ORAL Trafodaethau yn y dosbarthiadau

Bydd y myfyriwr yn cyfrannu at drafodaethau yn y dosbarth, er mwyn dangos ei b/fod wedi deall y nodweddion dan sylw, ac yn medru traethu yn eu cylch. Bydd myfyrwyr hefyd yn codi cwestiynau ynghylch agweddau nad ydynt yn eu deall yn llwyr, a thrwy hynny'n ennill gwell dealltwriaeth yn ogystal â datblygu sgiliau trafod iaith.

30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 178
Seminar

2 awr seminar x 11

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 ysgrifennu Cymraeg safonol mewn modd eglur ac effeithiol  cynhyrchu Cymraeg llafar ac ysgrifenedig sy'n addas ar gyfer ystod o sefyllfaoedd  darllen yn fanwl ac yn feirniadol  dadansoddi testunau a disgyrsiau gan ddefnyddio methodolegau, damcaniaethau a therminoleg addas  ymateb yn feirniadol i rym mynegiannol iaith llunio/addasu testunau creadigol a/neu destunau a fwriedir ar gyfer gwahanol gyfryngau a sefyllfaoedd  deall deunydd a luniwyd mewn iaith neu ieithoedd eraill a'i gyfieithu a/neu ei drawsieithu i'r Gymraeg mewn modd sy'n gydnaws â theithi'r iaith.

Courses including this module

Compulsory in courses: