Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1006:
Golwg ar Lenyddiaeth

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn bwrw golwg ar rai o uchelfannau llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Ceir cyflwyniad byr i’r traddodiad barddol Cymraeg, ac astudir enghreifftiau o’r farddoniaeth Gymraeg gynharaf (Taliesin ac Aneirin) ynghyd â chywyddau gan Ddafydd ap Gwilym. Bydd cyfle hefyd i astudio’r gynghanedd, ac i ymgyfarwyddo â rhai o chwedlau’r Mabinogion.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn bwrw golwg ar rai o uchelfannau llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Ceir cyflwyniad byr i’r traddodiad barddol Cymraeg, ac astudir enghreifftiau o’r farddoniaeth Gymraeg gynharaf (Taliesin ac Aneirin) ynghyd â chywyddau gan Ddafydd ap Gwilym. Bydd cyfle hefyd i astudio’r gynghanedd, ac i ymgyfarwyddo â rhai o chwedlau’r Mabinogion.

Assessment Criteria

good

B- i B+:

Dangos adnabyddiaeth dda o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth dda o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth dda o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth dda o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael cynyddol ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

excellent

A- i A*:

Dangos adnabyddiaeth gadarn o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth gadarn o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth gadarn o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth gadarn o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill. Dangos gafael hyderus ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

threshold

D- i D+:

Dangos adnabyddiaeth o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill. Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Learning outcomes

 1. Dangos ei fod yn gyfarwydd â rhai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol.

 2. Dangos adnabyddiaeth o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol.

 3. Deall hanfodion y gynghanedd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 800 - 1200 o eiriau 35
Arholiad awr a hanner 35
Cyfraniadau i drafodaethau seminar 15
Profion geiriau wythnosol 15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

2 awr seminar x 11

22
Private study 78

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 ysgrifennu Cymraeg safonol mewn modd eglur ac effeithiol  cynhyrchu Cymraeg llafar ac ysgrifenedig sy'n addas ar gyfer ystod o sefyllfaoedd  darllen yn fanwl ac yn feirniadol  dadansoddi testunau a disgyrsiau gan ddefnyddio methodolegau, damcaniaethau a therminoleg addas  ymateb yn feirniadol i rym mynegiannol iaith  datblygu dehongliadau annibynnol a deallus o destunau llenyddol, ieithyddol, beirniadol, creadigol a digidol  cyfleu dealltwriaeth feirniadol o destunau a syniadau cymhleth (gan eu perthnasu i sefyllfaoedd hanesyddol penodol lle bo'n briodol)  deall, disgrifio a gwerthuso effaith amryfal ddatblygiadau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol, a diwylliannol ar yr iaith Gymraeg  rhoi ar waith sgiliau llyfryddol, llythrennedd a rhifedd addas i'r pwnc  llunio/addasu testunau creadigol a/neu destunau a fwriedir ar gyfer gwahanol gyfryngau a sefyllfaoedd

Courses including this module

Compulsory in courses: