Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1026:
Golwg ar Lenyddiaeth 2

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Peredur Lynch

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn cwblhau’r gorolwg o brif gyfnodau llenyddiaeth y Gymraeg a ddechreuwyd yn Golwg ar Lenyddiaeth 1. Cawn gyfle i astudio enghreifftiau o destunau o ddiwedd yr Oesau Canol hyd ddechrau’r ugeinfed ganrif, gan ystyried eu cyd-destunau hanesyddol a syniadaethol.

Yr oedd y cyfnod a astudir ar y modiwl hwn yn un brofodd chwyldroadau crefyddol, gwyddonol, gwleidyddol a syniadaethol, a bu i lên Cymru ei rhan yn holl ddatblygiadau pwysig y canrifoedd. Nod y modiwl yw caniatáu i’r myfyriwr werthfawrogi’r prif agweddau cysyniadol a thraddodiadol a luniodd ymateb beirdd, dramodwyr, anterliwtwyr, ysgrifwyr a nofelwyr y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt.

Am fod hwn yn fodiwl i fyfyrwyr ail iaith yn benodol, bydd sylw arbennig yn cael ei roi i agweddau o’r iaith lenyddol ac i eirfa berthnasol.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn cynnig cyflwyniad i brif themâu a chysyniadau hanesyddol a llenyddol y cyfnod o ddiwedd yr Oesau Canol i ddechrau cyfnod Moderniaeth. Bydd yn ymwneud â’r prif feysydd a ganlyn, gan astudio detholiad o awduron a gweithiau allweddol yn eu cyd-destunau:

 1. Y Diwygiad Protestannaidd; o fyd y llawysgrif i fyd y llyfr print
 2. Y Dadeni a Dyneiddiaeth; dirywiad y traddodiad barddol
 3. Y Diwygiad Methodistaidd
 4. Diwylliant poblogaidd a thorfol y Gymraeg
 5. Yr Ymoleuo a thwf Rhyddfrydiaeth
 6. Rhamantiaeth

Assessment Criteria

excellent

(A): Rhagorol Bydd myfyrwyr ardderchog (graddau A) yn arddangos y galluoedd sicr hyn ar draws y meini prawf, yn ogystal â dyfnder arbennig yn eu gwybodaeth a/neu gywreinrwydd eu dadansoddi. Dangosant hefyd wreiddioldeb yn eu gwaith darllen a dehongli. Byddant yn mynegi eu hunain mewn iaith cywir a datblygedig.

threshold

(D-): Trothwy Bydd myfyrwyr trothwyol (graddau D isel) yn arddangos rhychwant o wybodaeth briodol – neu ddyfnder priodol – mewn o leiaf rannau o’r maes perthnasol, a byddant yn llwyddo’n rhannol o leiaf i greu dadlau sy’n mynd i’r afael â’r pynciau a drafodir. Bydd iaith eu mynegiant efallai’n ansicr ar adegau.

good

(B): Da Bydd myfyrwyr da (graddau B) yn arddangos galluoedd sicr yn yr holl agweddau a nodwyd yn y paragraff uchod, gan gynnwys safon eu hiaith ysgrifenedig a llafar.

Learning outcomes

 1. Yn ymwybodol o brif lenorion a phrif weithiau llenyddol yr iaith Gymraeg o ddiwedd y Canol Oesoedd hyd ddechrau’r ugeinfed ganrif.

 2. Yn medru mynegi barn yn glir ac yn ddealladwy ar lafar am y darnau o lenyddiaeth a’r cyfnodau hanesyddol dan sylw.

 3. Yn deall pwysigrwydd y gweithiau a’r awduron hyn, a’u cyfraniad i ddatblygiad y traddodiad llenyddol Cymraeg.

 4. Yn ymwybodol o brif ddigwyddiadau a chyfnodau hanesyddol yr ystod dan sylw.

 5. Yn medru ystyried y gweithiau llenyddol yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol, gan ddangos ymwybyddiaeth o berthynas y llenyddiaeth i rai o brif gysyniadau’r cyfnodau dan sylw.

 6. Yn medru mynegi barn yn glir ac yn ddealladwy yn ysgrifenedig am y darnau o lenyddiaeth a’r cyfnodau hanesyddol dan sylw.

 7. Yn medru deall a defnyddio geirfa berthnasol a gyflwynir yn ystod y modiwl.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyfrannu i drafodaethau yn y dosbarth 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd y modiwl, 11 x 1 awr

11
Seminar

Seminarau 2 awr x 11

11
Private study 78

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: