Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1026:
Golwg ar Lenyddiaeth 2

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Peredur Lynch

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn cwblhau’r gorolwg o brif gyfnodau llenyddiaeth y Gymraeg a ddechreuwyd yn Golwg ar Lenyddiaeth 1. Cawn gyfle i astudio enghreifftiau o destunau o ddiwedd yr Oesau Canol hyd ddechrau’r ugeinfed ganrif, gan ystyried eu cyd-destunau hanesyddol a syniadaethol.

Yr oedd y cyfnod a astudir ar y modiwl hwn yn un brofodd chwyldroadau crefyddol, gwyddonol, gwleidyddol a syniadaethol, a bu i lên Cymru ei rhan yn holl ddatblygiadau pwysig y canrifoedd. Nod y modiwl yw caniatáu i’r myfyriwr werthfawrogi’r prif agweddau cysyniadol a thraddodiadol a luniodd ymateb beirdd, dramodwyr, anterliwtwyr, ysgrifwyr a nofelwyr y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt.

Am fod hwn yn fodiwl i fyfyrwyr ail iaith yn benodol, bydd sylw arbennig yn cael ei roi i agweddau o’r iaith lenyddol ac i eirfa berthnasol.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn cynnig cyflwyniad i brif themâu a chysyniadau hanesyddol a llenyddol y cyfnod o ddiwedd yr Oesau Canol i ddechrau cyfnod Moderniaeth. Bydd yn ymwneud â’r prif feysydd a ganlyn, gan astudio detholiad o awduron a gweithiau allweddol yn eu cyd-destunau:

 1. Y Diwygiad Protestannaidd; o fyd y llawysgrif i fyd y llyfr print
 2. Y Dadeni a Dyneiddiaeth; dirywiad y traddodiad barddol
 3. Y Diwygiad Methodistaidd
 4. Diwylliant poblogaidd a thorfol y Gymraeg
 5. Yr Ymoleuo a thwf Rhyddfrydiaeth
 6. Rhamantiaeth

Assessment Criteria

excellent

(A): Rhagorol Bydd myfyrwyr ardderchog (graddau A) yn arddangos y galluoedd sicr hyn ar draws y meini prawf, yn ogystal â dyfnder arbennig yn eu gwybodaeth a/neu gywreinrwydd eu dadansoddi. Dangosant hefyd wreiddioldeb yn eu gwaith darllen a dehongli. Byddant yn mynegi eu hunain mewn iaith cywir a datblygedig.

threshold

(D-): Trothwy Bydd myfyrwyr trothwyol (graddau D isel) yn arddangos rhychwant o wybodaeth briodol – neu ddyfnder priodol – mewn o leiaf rannau o’r maes perthnasol, a byddant yn llwyddo’n rhannol o leiaf i greu dadlau sy’n mynd i’r afael â’r pynciau a drafodir. Bydd iaith eu mynegiant efallai’n ansicr ar adegau.

good

(B): Da Bydd myfyrwyr da (graddau B) yn arddangos galluoedd sicr yn yr holl agweddau a nodwyd yn y paragraff uchod, gan gynnwys safon eu hiaith ysgrifenedig a llafar.

Learning outcomes

 1. Yn ymwybodol o brif lenorion a phrif weithiau llenyddol yr iaith Gymraeg o ddiwedd y Canol Oesoedd hyd ddechrau’r ugeinfed ganrif.

 2. Yn medru mynegi barn yn glir ac yn ddealladwy ar lafar am y darnau o lenyddiaeth a’r cyfnodau hanesyddol dan sylw.

 3. Yn deall pwysigrwydd y gweithiau a’r awduron hyn, a’u cyfraniad i ddatblygiad y traddodiad llenyddol Cymraeg.

 4. Yn ymwybodol o brif ddigwyddiadau a chyfnodau hanesyddol yr ystod dan sylw.

 5. Yn medru ystyried y gweithiau llenyddol yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol, gan ddangos ymwybyddiaeth o berthynas y llenyddiaeth i rai o brif gysyniadau’r cyfnodau dan sylw.

 6. Yn medru mynegi barn yn glir ac yn ddealladwy yn ysgrifenedig am y darnau o lenyddiaeth a’r cyfnodau hanesyddol dan sylw.

 7. Yn medru deall a defnyddio geirfa berthnasol a gyflwynir yn ystod y modiwl.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS PARTICIPATION Cyfrannu i drafodaethau yn y dosbarth

Cyfraniad i drafodaethau yn y dosbarth - gall gynnwys cyflwyniad(au) byrion.

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd y modiwl, 11 x 1 awr

11
Seminar

Seminarau 2 awr x 11

11
Private study 78

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 ysgrifennu Cymraeg safonol mewn modd eglur ac effeithiol  cynhyrchu Cymraeg llafar ac ysgrifenedig sy'n addas ar gyfer ystod o sefyllfaoedd  darllen yn fanwl ac yn feirniadol  dadansoddi testunau a disgyrsiau gan ddefnyddio methodolegau, damcaniaethau a therminoleg addas  ymateb yn feirniadol i rym mynegiannol iaith  datblygu dehongliadau annibynnol a deallus o destunau llenyddol, ieithyddol, beirniadol, creadigol a digidol  cyfleu dealltwriaeth feirniadol o destunau a syniadau cymhleth (gan eu perthnasu i sefyllfaoedd hanesyddol penodol lle bo'n briodol)  deall, disgrifio a gwerthuso effaith amryfal ddatblygiadau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol, a diwylliannol ar yr iaith Gymraeg  rhoi ar waith sgiliau llyfryddol, llythrennedd a rhifedd addas i'r pwnc  llunio/addasu testunau creadigol a/neu destunau a fwriedir ar gyfer gwahanol gyfryngau a sefyllfaoedd

Courses including this module

Compulsory in courses: