Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1033:
O'r Senedd i'r Swyddfa

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

Mae ‘O’r Senedd i’r Swyddfa’ yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithleoedd dwyieithog yng Nghymru. Yn y gweithleoedd mwyaf blaengar ceir cynlluniau cyffrous sy’n datblygu’r defnydd a wneir o’r Gymraeg yn y gwaith. Nid yw’r ‘rhoi’r iaith yn y gwaith’ yn dasg hawdd serch hynny; y mae traddodiadau gwaith, pwysau gwaith, a diffyg hyder staff - yn cynnwys siaradwyr Cymraeg rhugl - i ddefnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith yn heriau y mae angen eu goresgyn. Fodd bynnag, drwy gyfuniad o gynllunio bwriadus, hyfforddiant effeithiol, dealltwriaeth o ‘seicoleg gweithle dwyieithog’ ac adnoddau arloesol, y mae modd rhoi lle amlwg i’r Gymraeg yng ngweithleoedd Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain. Amcan y modiwl hwn yw arfogi myfyrwyr gyda’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a fydd yn eu galluogi maes o law i gyfrannu at y broses o gynllunio a chynnal y Gymraeg o fewn byd gwaith. Y mae’r modiwl yn tywys myfyrwyr drwy’r broses o gynllunio a gweithredu strategaethau iaith mewn gweithleoedd gan roi blas iddynt hefyd o realiti’r broses drwy ddeuddydd o leoliad gwaith yn un o adrannau’r Brifysgol. Wedi dilyn y modiwl bydd myfyrwyr yn deall gwerth eu sgiliau Cymraeg eu hunain mewn cyd-destun proffesiynol ac yn deall hefyd sut i fynd ati i sicrhau lle amlwg i’r Gymraeg mewn gweithle lle y mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu defnyddio.

Course content

Y mae’r broses o sicrhau lle i’r Gymraeg mewn gweithleoedd yn daith sy’n cwmpasu pedair thema:

 1. Cynllunio: gosod gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg drwy strategaethau a pholisïau a sicrhau bod cyfansoddiad y gweithlu, drwy’r broses recriwtio, yn mynd i ganiatáu i’r Gymraeg gael ei defnyddio.
 2. Hyfforddiant: arfogi’r gweithlu gyda’r sgiliau iaith Gymraeg angenrheidiol.
 3. Newid Ymddygiad: wedi i staff ddatblygu sgiliau iaith, creu amgylchedd sydd yn eu hannog i ddefnyddio’r sgiliau hynny.
 4. Adnoddau: datblygu a hyrwyddo adnoddau er mwyn hwyluso a chefnogi defnydd o’r Gymraeg yn y gwaith.

Y themâu hyn (cynllunio, hyfforddiant, newid ymddygiad ac adnoddau) fydd conglfeini’r modiwl a bydd y sesiynau wythnosol yn tywys y myfyrwyr drwy wahanol agweddau arnynt.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy (-D - D+)

Tasg Asesu 1: Cylfwyniad (20%)**

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 4. Gwaith yn dangos gallu elfennol i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar proffesiynol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

Tasg Asesu 2 : Adroddiad (40%) (Deilliannau dysgu 1-6)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth elfennol o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

Tasg Asesu 3: Ymdriniaeth ddadansoddol (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth elfennol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth elfennol o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth elfennol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol elfennol.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth elfennol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd sylfaenol o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol ond heb wneud hynny’n gyson a thrwyadl.

good

Da (-B - B+)

Tasg Asesu 1: Cylfwyniad (20%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth foddhaol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth foddhaol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 4. Gwaith yn dangos gallu i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar proffesiynol yn effeithiol yn y rhan fwyaf o’r cyflwyniad.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

Tasg Asesu 2: Adroddiad (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth foddhaol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth foddhaol o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth foddhaol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd boddhaol a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 3: Ymdriniaeth ddadansoddol (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth foddhaol o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth foddhaol o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth foddhaol o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn yn y rhan fwyaf o’r gwaith.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd boddhaol a chyson o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

excellent

Rhagorol (-A - A)**

Tasg Asesu 1: Cylfwyniad (20%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 3. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn ar ei hyd.

 4. Gwaith yn dangos gallu i gynllunio a strwythuro cyflwyniad llafar meistrolgar ac effeithiol drwyddi draw.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

Tasg Asesu 2: Adroddiad (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth gadarn o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn ar ei hyd.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Tasg Asesu 3: Ymdriniaeth ddadansoddo (40%)

 1. Gwaith yn dangos ymwybyddiaeth gref o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog.

 2. Gwaith yn dangos dealltwriaeth gadarn o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog.

 3. Gwaith yn adlewyrchu dealltwriaeth gref o sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithle.

 4. Gwaith yn amlygu sgiliau ymchwil personol cadarn ac effeithiol iawn ar ei hyd.

 5. Gwaith yn adlewyrchu ymwybyddiaeth foddhaol o gywirdeb ac addasrwydd iaith.

 6. Gwaith yn adlewyrchu defnydd cyson ac effeithiol iawn o adnoddau gramadegol ac arfau iaith cyfrifiadurol.

Learning outcomes

  1. dangos dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gweithle dwyieithog;
  1. dangos dealltwriaeth o’r broses o gynllunio a chynnal gweithle dwyieithog;
  1. defnyddio ieithwedd bwrpasol a graenus ar lafar ac yn ysgrifenedig wrth gyflawni gwahanol dasgau;
  1. ymwneud yn effeithiol â staff mewn gweithleoedd;
  1. gwneud defnydd effeithiol o adnoddau cyfrifiadurol wrth baratoi a chyflwyno gwaith.
  1. archwilio ac arfarnu sut y mae’r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i hwyluso mewn gweithleoedd;

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop 6
Work-based learning

Gwaith maes – cyfnod o leoliad gwaith am 2 ddiwrnod yn un o adrannau’r Brifysgol. (2 x 8 awr)

14
Lecture

Darlithoedd, cyflwyniadau a gweithdai – 2 awr yr wythnos yn Semester 2

18
Private study 162

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau ychwanegol o ran cyfarpar.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: