Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-2008:
Ymarfer Ysgrifennu

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Angharad Price

Overall aims and purpose

Prif amcan y modiwl hwn yw datblygu gallu myfyrwyr i ysgrifennu Cymraeg rhugl a graenus. Drwy gyfres o ymarferion wythnosol, rhoddir prawf ar eu defnydd o Gymraeg ysgrifenedig mewn gwahanol gyweiriau ieithyddol. Law yn llaw â hynny, datblygir eu dealltwriaeth o'r rhesymau gramadegol dros y cywiriadau a wneir. Bydd myfyrwyr yn cyfrannu at drafodaeth ar faterion ieithyddol yn y dosbarth ac yn ymgynefino â chyflwyno'n rheolaidd dasgau cryno ac amrywiol. Ceir cyfle hefyd i brofi'r iaith ar waith mewn gweithle.

Course content

Mae pwyslais cwbl ymarferol i'r modiwl hwn sef ymarfer Cymraeg ysgrifenedig. Bob wythnos gosodir tasg fer (300 gair, ar gyfartaledd) o wahanol natur, e.e. ysgrif, stori, trafodaeth neu gyfieithiad, a chanolbwyntir yn y dosbarth ar y camgymeriadau a'r gwendidau sy'n nodweddu'r gwaith a ddaw i law. Bydd hyn yn arwain at drafodaethau ymarferol ar sut i ddefnyddio'r Gymraeg. Gwneir hynny drwy gyfres o ymarferion wythnosol a gwblheir gan y myfyrwyr yn unigol a fydd yn esgor ar drafodaeth ddosbarth ar y camgymeriadau. Y bwriad yw sicrhau hyfforddiant trwyadl mewn iaith a mynegiant. Yn ogystal, bydd cyfle i weld sut y mae'r iaith yn cael ei chymhwyso'n ymarferol at weithle penodol.

Assessment Criteria

good

B- i B+

 • Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg clir a chywir iawn at ei gilydd
 • Dangos gallu da i amrywio cywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg
 • Dangos dealltwriaeth dda o reolau a phrosesau gramadeg.

excellent

A- i A*

 • Dangos gallu o radd uchel i ysgrifennu Cymraeg clir a chywir
 • Dangos gallu o radd uchel i amrywio cywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg
 • Dangos dealltwriaeth drwyadl o reolau a phrosesau gramadeg.

threshold

D- i D+

 • Dangos gallu i ysgrifennu Cymraeg rhesymol glir a chywir
 • Dangos gallu i amrywio peth ar gywair ac arddull yn ôl gofynion y dasg
 • Dangos dealltwriaeth resymol o reolau a phrosesau gramadeg.

Learning outcomes

 1. Ymarfer mewn gwahanol gyweiriau ieithyddol.

 2. Ysgrifennu Cymraeg rhugl a graenus.

 3. Deall y rhesymau gramadegol dros y cywiriadau a wneir.

 4. Ymgynefino â chyflwyno tasgau cryno ac amrywiol yn rheolaidd.

 5. Cyfrannu at drafodaeth ieithyddol yn y dosbarth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Tasgau wythnosol 80
Adroddiad ar y profiad gwaith 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Cynhelir un awr o seminar bob wythnos yn Semester 1 a 2, h.y. cyfanswm o 20 awr. Rhennir myfyrwyr yn grwpiau (fel arfer o 6-8). Bydd y grwpiau’n aros gydag un tiwtor yn y semester cyntaf ac yna’n symud at diwtor arall yn yr ail semester. Bydd y tasgau a gwblheir a’r adroddiad yn rhan o’r portffolio a gyflwynir i’r Arholwr Allanol.

20
Private study

Astudio unigol.

164
Work-based learning

Deuddydd o brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg. Llunnir adroddiad byr, tua 800 gair, ar ddiwedd y cyfnod hwn. Bydd y tasgau a gwblheir a’r adroddiad yn rhan o’r portffolio a gyflwynir i’r Arholwr Allanol.

16

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Resources

Resource implications for students

Mae prif adnoddau'r modiwl hwn ar gael yn adran cyfeirlyfrau prif lyfrgell y celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor. Anogir myfyrwyr i brynu eu copiau personol o destunau allweddol fel y rhai a ganlyn: Gwyn Thomas, *Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg* (Talybont: Y Lolfa. 2015) H. Meurig Evans a W.O. Thomas, *Y Geiriadur Mawr* (Llandybie: Gwasg Dinefwr, arg. cyntaf 1958). D. Geraint Lewis a Nudd Lewis, *Geiriadur Cymraeg Gomer* (Gwasg Gomer: Llandysul, 2016). Bruce Griffiths a Dafydd Glyn Jones (goln.), *Geiriadur yr Academi* (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, arg. cyntaf 1995) Peter Wynn Thomas, *Gramadeg y Gymraeg* (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, arg. cyntaf 1996).

Reading list

Gellir defnyddio unrhyw gyfeirlyfrau safonol wrth lunio’r tasgau: ceir cyngor penodol yn y dosbarth. At hynny, mae adnoddau electronig ar gael, e.e.:

Geiriadur yr Academi Ar-lein: http://geiriaduracademi.org/telerau-defnydd/

Geiriadur Prifysgol Cymru ar-lein: http://welsh-dictionary.ac.uk/gpc/gpc.html

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: